Grundejerforeningen Tømmerupvang

Ordensreglement for GF Tømmerupvang

For Grundejerforeningen Tømmerupvang findes der ikke et egentligt Ordensreglement; men en enig generalforsamling har besluttet følgende:

 

Anvendelse af motorplæneklippere og andre støjende redskaber og maskiner bedes begrænset til følgende tidspunkter:

 

Mandag - fredag: kl. 9:00 til kl. 19:00
Lør-, søn- og helligdage: kl. 10:00 til kl. 17:00

 

Det forventes, at alle medlemmer efterlever dette nye ordensreglement, så der kan sikres et behageligt miljø for alle beboere i grundejerforeningen.

Vedtægter for GF Tømmerupvang

V E D T Æ G T E R
for
GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG

 

Indhold:

Kap. 1: Navn, hjemsted og formål § 1 - 3

Kap. 2: Medlemmerne og disses forhold til foreningen § 4 - 7

Kap. 3: Generalforsamlingen § 8 - 11

Kap. 4: Bestyrelsen § 12 - 14

Kap. 5: Revisor og regnskab § 15 - 18

Kap. 6: Særlige bestemmelser § 19- 21

 

Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål

 

§ 1.

Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG".

 

§ 2.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune under Tårnby ret, der er foreningens værneting.

 

§ 3.

Stk. 1: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.


Stk. 2: Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningens udgifter skal fordeles mellem de enkelte medlemmer.

Læs mere …

Støjregulativ

For Grundejerforeningen Tømmerupvang findes der ikke et egentligt Støjregulativ / Ordensreglement; men en enig generalforsamling har besluttet følgende:

 

Anvendelse af motorplæneklippere og andre støjende redskaber og maskiner bedes begrænset til følgende tidspunkter:

 

Mandag - fredag: kl. 9:00 til kl. 19:00
Lør-, søn- og helligdage: kl. 10:00 til kl. 17:00

 

Det forventes, at alle medlemmer efterlever dette nye ordensreglement, så der kan sikres et behageligt miljø for alle beboere i grundejerforeningen.

Vedtægter for Vejkonto

V E D T Æ G T E R
GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANGS
VEJKONTO

§ 1.

Foreningens ordinære generalforsamling fastsætter størrelsen af bidrag, som skal indbetales til vejkontoen.

 

§ 2.

Bidraget til vejkontoen opkræves sammen med foreningens almindelige kontingent og med samme betalingsfrist som det almindelige kontingent.

Læs mere …

Deklaration for GF Tømmerupvang

DEKLARATION
 
§1

Undertegnede (bestyrelsen for parcelforeningen "Tømmerupvang" som ejere af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende matr. Nr. xx y af Tømmerup by, Tårnby sogn i Tårnby Kommune, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som også har gyldighed for alle parceller, der, efter at miljøministeriet for ovennævnte ejendom har godkendt byplanvedtægt nr. 26, udstykkes inden for området fra den nævnte ejendom.

Læs mere …