Vedtægter for GF Tømmerupvang

Indhold:

Kap. 1: Navn, hjemsted og formål § 1 – 3

Kap. 2: Medlemmerne og disses forhold til foreningen § 4 – 7

Kap. 3: Generalforsamlingen § 8 – 11

Kap. 4: Bestyrelsen § 12 – 14

Kap. 5: Revisor og regnskab § 15 – 18

Kap. 6: Særlige bestemmelser § 19- 21

Kapitel 1 – Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er “GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG”.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune under Tårnby ret, der er foreningens værneting.

§ 3.

Stk. 1: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stk. 2: Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningens udgifter skal fordeles mellem de enkelte medlemmer.

Stk. 3: De af foreningen, til gennemførelse af nævnte foreningsformål, trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Stk. 4: Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med simpelt flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Kapitel 2 – Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§ 4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er udstykket fra matr. nr. 17b. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5.

Stk. 1: Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 2: Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og pligter overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 3: Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens nr. og matr. nr.

§ 6.

Stk. 1: Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Ved foreningens optagelse af realkreditlån samt lån i bank eller sparekasse hæfter foreningens medlemmer solidarisk.

Stk. 2: I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Hvert medlem, betaler for hver grund, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge senest den 1. juli for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetalingen af kontingentet kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Stk. 3: Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

Stk. 4: Er restancen ikke betalt senest 8 dage før generalforsamlingen, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 7.

Stk. 1: Foreningen opretter en vejkonto. Til administration af vejkontoen udfærdiges separate vedtægter.

Stk. 2: Hvert medlem skal for hver grund, han ejer, sammen med det årlige kontingent indbetale et bidrag til kontoen. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kapitel 3 – Generalforsamlingen

§ 8.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk. 3: Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Stk. 4: Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Stk. 5: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 7: På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af beløb til dækning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers omkostninger i forbindelse med hvervet samt fastsættelse af kontingent og bidrag til vejkonto.
 6. Valg af formand for bestyrelsen.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af sekretær.
 9. Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af 2 revisorer.
 12. Valg af 1 revisorsuppleant.
 13. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Stk. 2: Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, bortfalder dagsordenen.

§ 10.

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Hvert medlem har én stemme, for hver grund han ejer.

Stk. 2: Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

Stk. 3: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog paragrafferne 4 og 11.

Stk. 4: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11.

Stk. 1: Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved énstemmighed hos samtlige medlemmer, jvf. dog paragraf 6, stk. 1, 2. punktum.

Stk. 2: Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Kapitel 4 – Bestyrelsen

§ 12.

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Stk. 2: I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen, samt suppleanter, vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Stk. 4: Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5: Kassereren, der ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen, modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt kassereren er medlem af grundejerforeningen ydes ikke honorar, jfr. dog sidste afsnit i nærværende paragraf.

Stk. 6: Er kassereren ikke medlem af grundejerforeningen, har han ingen stemmeret i bestyrelsen. Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

Stk. 7: Generalforsamlingen kan fastsætte et beløb til dækning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers omkostninger i forbindelse med hvervet, såsom afholdelse af bestyrelsesmøder, fotokopiering, kørsel, telefon m.v.

Stk. 8: Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, skal de medlemmer der vælges, danne et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets opgaver er kontakten til offentlige myndigheder m.v., og varetagelse af foreningens økonomi, herunder foreningens vejkonto. Andre arbejdsopgaver kan ikke pålægges forretningsudvalget.

Stk. 9: Forretningsudvalget skal som minimum bestå af to på en generalforsamling valgte medlemmer.

Stk. 10: Forretningsudvalget kan supplere sig selv med medlemmer af grundejerforeningen.

Stk. 11: Forretningsudvalget er midlertidigt, og sidder frem til der på næste generalforsamling kan vælges en fuldtallig bestyrelse. Kan der på næstkommende generalforsamling ikke vælges en bestyrelse, eller minimum to personer til et forretningsudvalg, kan den afgående bestyrelse / forretningsudvalg vælge at fortsætte frem til næste generalforsamling, eller at udpege en lønnet administrator, som ikke er medlem af grundejerforeningen.

Stk. 12: I situationen af, at grundejerforeningen ledes af et forretningsudvalg, tegnes grundejerforeningen overfor tredjemand af to medlemmer af forretningsudvalget i forening.

Stk. 13: Er der ansat en administrator, tegner denne grundejerforeningen overfor tredjemand.

Stk. 14: Forretningsudvalget skal arbejde ud fra grundejerforeningens vedtægter.

Stk. 15: Forretningsudvalget afholder møder efter behov.

Stk. 16: Forretningsudvalgets kommunikation med medlemmerne finder sted via foreningens hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling vil ske skriftligt i henhold til vedtægterne.

Stk. 17: Forretningsudvalgets medlemmer fordeler de midler, der via budgettet afsættes til dækning af de 5 bestyrelsesmedlemmers omkostninger, ligeligt mellem sig.

§ 13.

Stk. 1: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Stk. 2: Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.

Stk. 4: Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 14.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Kapitel 5 – Revisor og regnskab

§ 15.

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger to revisorer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger endvidere en revisorsuppleant.

Stk. 2: Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Stk. 3: Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst én gang årligt.

§ 16.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31.12 1978. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 17.

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.

§ 18.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller af 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 16. januar 1976.

Kapitel 6 – Særlige bestemmelser

§ 19.

Stk. 1: Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 2: I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20.

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§ 21.

Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 6/3 1978 og senere ændret på ordinære generalforsamlinger, henholdsvis den 18/4-1979, den 1/4-1980, den 8/4-1981, den 3/4-1991 og den 11. juni 2007.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen