Vedtægter for GF Tømmerupvang

Indhold:

Kap. 1: Navn, hjemsted og formål § 1 – 3

Kap. 2: Medlemmerne og disses forhold til foreningen § 4 – 7

Kap. 3: Generalforsamlingen § 8 – 11

Kap. 4: Bestyrelsen § 12 – 14

Kap. 5: Revisor og regnskab § 15 – 18

Kap. 6: Særlige bestemmelser § 19- 21

Kapitel 1 – Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er “GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG”.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune under Københavns Byret, der er foreningens værneting.

§ 3.

Stk. 1: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stk. 2: Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningens udgifter skal fordeles mellem de enkelte medlemmer.

Stk. 3: De af foreningen, til gennemførelse af nævnte foreningsformål, trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Stk. 4: Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med simpelt flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er publiceret via foreningens hjemmeside eller via andet medie, som er tilgængeligt for alle medlemmer.

Kapitel 2 – Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§ 4.

Stk. 1: Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er udstykket fra matr.nr. 17b. Grundejerforeningen er berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5.

Stk. 1: Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemmet fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 2: Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og pligter overfor foreningen. Den tidligere ejer hæfter for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 3: Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes formand, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om parcellens nr. og matr.nr. samt den nye ejers navn og bopæl.

§ 6.

Stk. 1: Foreningens medlemmer hæfter, i forhold til tredjemand, ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

Stk. 2: I forholdet til foreningen forpligtigelse hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Stk. 3: Hvert medlem, betaler for hver grund, medlemmet ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, som betales senest den 1. juli for det pågældende kalenderår.

Stk. 4: Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetalingen af kontingentet kan ske til foreningens bank- eller sparekassekonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Stk. 5: Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale restancen.

Stk. 6: Rykkergebyr og inkassogebyr i forbindelse med inddrivelse betales af vedkommende restant jf. gældende lovgivning.

Stk. 7: Er restancen ikke betalt senest 8 dage før generalforsamlingen, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 7.

Stk. 1: Foreningen opretter en vejkonto. Til administration af vejkontoen udfærdiges separate vedtægter.

Stk. 2: Hvert medlem skal for hver grund, medlemmet ejer, sammen med det årlige kontingent indbetale et bidrag til kontoen. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kapitel 3 – Generalforsamlingen

§ 8.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten anførte adresse.

Stk. 3: Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Stk. 4: Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem sammen med indkaldelsen. Grundejerforeningens regnskab og budget publiceres via foreningens hjemmeside eller via andet medie, som er tilgængeligt for alle medlemmer, samtidig med udsendelse af indkaldelsen. Ønsker et medlem regnskab og budget på tryk, kan det ske ved personlig henvendelse til kassereren.

Stk. 5 a: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag skal omdeles til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5 b: Forslaget skal på generalforsamlingen fremføres af forslagsstiller, en repræsentant fra husstanden eller et af forslagsstilleren udpeget medlem af foreningen.

Stk. 5 c: Forslag, der kræver brug af foreningens midler, skal for at kunne gå til afstemning på generalforsamlingen, så vidt muligt, indeholde et velfunderet prisoverslag.

Stk. 5 d: Er det ikke muligt at fremlægge et prisoverslag inden forslaget fremsættes på generalforsamlingen, skal forslagsstiller i samarbejde med bestyrelsen fremskaffe den eksakte pris.

Stk. 5 e: Når den eksakte pris, for gennemførsel af forslaget kendes, kan bestyrelsen beslutte, at beløbet skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling eller førstkommende ordinære generalforsamling inden forslaget gennemføres.

Stk. 6: Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 7: På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af beløb til dækning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers omkostninger i forbindelse med hvervet samt fastsættelse af kontingent og bidrag til vejkonto.
 6. Valg af formand for bestyrelsen.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af sekretær.
 9. Valg af bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af 2 revisorer.
 12. Valg af 1 revisorsuppleant.

Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2: Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, bortfalder dagsordenen.

§ 10.

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har én stemme, for hver grund medlemmet ejer.

Stk. 2: Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

Stk. 3: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog paragrafferne 4 og 11.

Stk. 4: Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Det af formanden underskrevne referat opbevares hos sekretæren.

§ 11.

Stk. 1: Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Stk. 3: Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler, udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Kapitel 4 – Bestyrelsen

§ 12.

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. Formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer skal, med undtagelsen af kassereren, være medlemmer af grundejerforeningen.

Stk. 2: I tilfælde af formandens permanente forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen, samt suppleanter, vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for bestyrelsesmedlemmet indtræder da i bestyrelsen.

Stk. 4: Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5: Er kassereren, ikke medlem af grundejerforeningen, modtager kassereren et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 6: Er kassereren ikke medlem af grundejerforeningen, har kassereren ingen stemmeret i bestyrelsen. Hvis kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

Stk. 7: Generalforsamlingen kan fastsætte et beløb til dækning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers omkostninger i forbindelse med hvervet. Bestyrelsen fordeler de midler, der via budgettet afsættes ligeligt mellem sig.

Stk. 8. Hvis der på generalforsamlingen ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, skal de medlemmer der vælges, danne et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets opgaver er kontakten til offentlige myndigheder m.v., og varetagelse af foreningens økonomi, herunder foreningens vejkonto. Andre arbejdsopgaver kan ikke pålægges forretningsudvalget.

Stk. 9: Forretningsudvalget skal som minimum bestå af to på en generalforsamling valgte medlemmer.

Stk. 10: Forretningsudvalget kan supplere sig selv med medlemmer af grundejerforeningen.

Stk. 11: Forretningsudvalget er midlertidigt, og sidder frem til der på næste generalforsamling kan vælges en fuldtallig bestyrelse. Kan der på næstkommende generalforsamling ikke vælges en bestyrelse, eller minimum to personer til et forretningsudvalg, kan den afgående bestyrelse / forretningsudvalg vælge at fortsætte frem til næste generalforsamling.

Stk. 12: I situationen af, at grundejerforeningen ledes af et forretningsudvalg, tegnes grundejerforeningen overfor tredjemand af to medlemmer af forretningsudvalget i forening.

Stk. 13: Forretningsudvalget skal arbejde ud fra grundejerforeningens vedtægter.

Stk. 14: Forretningsudvalget afholder møder efter behov.

Stk. 15: Forretningsudvalgets kommunikation med medlemmerne finder sted via foreningens hjemmeside eller andet medie, som er tilgængeligt for alle medlemmer. Indkaldelse til generalforsamling vil ske skriftligt i henhold til vedtægterne.

Stk. 16: Forretningsudvalgets medlemmer fordeler de midler, der via budgettet afsættes til dækning af de 5 bestyrelsesmedlemmers omkostninger, ligeligt mellem sig.

 

§ 13.

Stk. 1: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Stk. 1b: Bestyrelsen og forretningsudvalg kan ikke, uden en generalforsamlings beslutning, iværksætte – ikke budgetterede – enkeltstående arbejder, der skal bekostes af foreningens driftskonto, hvis omkostningen overstiger kr. 20.000.

Stk. 2: Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede udfærdiges et referat, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.

Stk. 4: Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 14.

Stk. 1: Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Kapitel 5 – Revisor og regnskab

§ 15.

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger to revisorer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger desuden en revisorsuppleant.

Stk. 2: Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver, er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Stk. 3: Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og kan foretage et sådant uanmeldt mindst én gang årligt.

§ 16.

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at medlemmerne kan læse og downloade en ekstrakt med revisionspåtegning og bestyrelsens underskrift på foreningens hjemmeside, eller andet medie, som er tilgængeligt for alle medlemmer, samtidig med at indkaldelsen til generalforsamling omdeles. Ønsker et medlem regnskab og budget på tryk, kan det ske ved personlig henvendelse til kassereren.

§ 17.

Stk. 1: Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens bank- eller sparekassekonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.

§ 18.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller af 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 16. januar 1976.

Kapitel 6 – Særlige bestemmelser

§ 19.

Stk. 1: Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 2: I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20.

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§ 21.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 6/3 1978 og senere ændret på ordinære generalforsamlinger, henholdsvis den 18/4-1979, den 1/4-1980, den 8/4-1981, den 3/4-1991, den 11/6-2007, den 20/4-2022 og den 26/4-2023.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen