Vedtægter for GFTV Vejkonto

V E D T Æ G T E R
GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANGS
VEJKONTO

§ 1.

Foreningens ordinære generalforsamling fastsætter størrelsen af bidrag, som skal indbetales til vejkontoen.

§ 2.

Bidraget til vejkontoen opkræves sammen med foreningens almindelige kontingent og med samme betalingsfrist som det almindelige kontingent.

§ 3.

Vejkontoens regnskab og konto føres særskilt fra foreningens ordinære regnskab. Det særskilte regnskab for vejkontoen fremsendes sammen med det ordinære regnskab.

§ 4.

Vejkontoen administreres af grundejerforeningens bestyrelse og revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer for grundejerforeningen.
Bestyrelsen bemyndiges til at investere vejkontoens midler i værdipapirer med henblik på at opnå bedst mulig forrentning af formuen.

§ 5.

Vejkontoens midler må kun bruges til vedligeholdelse af kørebane, fælles fortovs- og stiarealer samt realisation af en beplantningsplan for fællesarealet.

§ 6.

Pålægger Tårnby Kommunes vejbestyrelse eller foreslår grundejerforeningens bestyrelse, at der foretages hovedistandsættelse af foreningens veje, fortove, stier og fælles områder, kan generalforsamlingen beslutte, at midler fra vejkontoen bruges til dette formål.

§ 7.

Foreningens vedligeholdelse af vejarealet fritager ikke grundejeren for sine forpligtelser, herunder at fortovene holdes i forskriftsmæssig stand, jvf. lov om private fællesveje. Udgifterne hertil afholdes af den enkelte grundejer.

§ 8.

Vejkontoens midler må ikke anvendes til reparation af skader på vej og fortov, der er opstået i forbindelse med byggeri, af- og pålæsning af varer, tunge genstande eller lignende.

§ 9.

Beslutninger på en generalforsamling om anvendelse af vejkontoens midler i henhold til § 6 kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10.

Ved nedlæggelse af vejkontoen gælder samme regler som ved ændringer af foreningens love. Eventuel formue tilfalder da grundejerforeningen Tømmerupvang.

Vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling 3. april 1991.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen