Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT for GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG

Grundejerforeningen Tømmerupvang er et dejligt område, og vi bør alle, i fællesskab, forsøge at efterleve nogle få og enkle ordensregler, så vores område forsat kan hvile på det gode naboskab. Støj, dårlig parkering, naboens husdyr og flere andre ting kan være en ødelæggende faktor.

Ordensregler i en grundejerforening er udtryk for en fælles aftale mellem medlemmerne om, hvordan man selv vil og ønsker at ens naboer vil forholde sig til fælles-anliggender for at undgå nabostridigheder og lignende.

Uenigheder mellem de enkelte medlemmer i forbindelse med manglende respekt for ordensreglerne eller lovgivningsforhold, kan ikke løses af grundejerforeningens bestyrelse – men skal løses ved en god nabosnak, eller – hvis dette ikke fører til noget – en henvendelse til de respektive myndigheder.

Det er vigtigt at huske, at godt naboskab bygger på gensidig respekt.

Så det henstilles til alle medlemmer at følgende henvisninger efterleves:

Støjende redskaber

Anvendelse af motorplæneklippere, andre støjende redskaber og maskiner.

Motorplæneklippere, støjende redskaber og brugen af andet støjende materiel bør begrænses til følgende tidspunkter:

  • Mandag – fredag: kl. 9:00 til kl. 19:00
  • Lørdag, søn- og helligdage: kl. 10:00 til kl. 17:00

Høj musik og støjende adfærd

Selv om man har det sjovt og festen er godt i gang, så bør høj musik og anden

støjende adfærd ikke finde sted efter:

  • Mandag – torsdag kl. 22:00
  • Fredag, lørdag og helligdage senest kl. 24:00
  • Søndag kl. 22:00

Skal man holde den helt store fest, kan gode naboer sikkert acceptere det, hvis de orienteres i god tid.

Husdyr

At få besøg af naboernes kæledyr er ikke noget, der behager alle. Så medlemmerne bedes holde deres kæledyr på egen grund.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred, kapitel 1 – ”er enhver pligtig til at holde sine husdyr på sit eget”.

Hunde, katte og andre kæledyr må IKKE færdes på naboens grund!

Læs her i retsinformation https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1847

Vejvedligehold

Vi skal selv betale for vedligehold af vores veje. Det er derfor nødvendigt, at vi

sammen gør en indsats for at værne om dem.

Det vil sige, at vi selv skal renholde asfalt og fortovsbelægning. Hver husejer er

ansvarlig for at renholde og snerydde fortov ud for matrikel og ud til midten af vejen.

Parceller mod stisystemer og vendepladser deles om renholdelse af hhv. fortov

mellem bomme, samt til midten af vendeplads, hvilket arealmæssigt svarer til øvrige parcellers renholdelsespligt.

Man skal specielt være opmærksom på at få fjernet ukrudt i rendesten. Ukrudt får asfalten til at slå revner og dermed starte en nedbrydning af asfalten.

Parkering i Tømmerupvang

Parkering bør altid finde sted i egen indkørsel; men bliver det nødvendigt at parkere på vejen, skal man være opmærksom på, om ens nabo/genbo kan komme ud ad sin indkørsel. Måske endda med en trailer eller campingvogn på slæb.

Husk ikke at parkere tæt på de vejkryds vi har i området.

Færdsel på vejene

På vores veje gælder færdselsloven, hvilket betyder, at lovens §41 der blandt andet siger ”Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.” skal overholdes. Vores veje er ikke egnet til kørsel med 50 km i timen.

I yderste konsekvens kan der vedr. stk. 2 og 3 ske politianmeldelse. Dette bør ikke komme på tale, idet et godt naboskab kan løse problemerne.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen