Deklaration for GFTV

DEKLARATION
 
§1

Undertegnede (bestyrelsen for parcelforeningen “Tømmerupvang” som ejere af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende matr. Nr. xx y af Tømmerup by, Tårnby sogn i Tårnby Kommune, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som også har gyldighed for alle parceller, der, efter at miljøministeriet for ovennævnte ejendom har godkendt byplanvedtægt nr. 26, udstykkes inden for området fra den nævnte ejendom. 

§2

Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlem af den i § 3 nævnte grundejerforening.

Med 2/3 flertal af de på en generaIforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde uden for deklarationsområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

Med henblik på fælles anlæg og vedligeholdelse af fællesarealet, udlagt for deklarationsområdet ifølge byplanvedtægt nr. 26, skal grundejerforeningen på begæring af Tårnby kommunalbestyrelse tilsluttes en samarbejdsorganisation for naboområderne mod Øst.

§3

Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af grundejerne, kommunalbestyrelsen eller parcelforeningens bestyrelse kræver det, og byggemodningen for deklarationsområdet er afsluttet og godkendt af Tårnby kommunalbestyrelse.

§4

Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

§5

Udover de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling kan beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingent, kun vedtages med mindst 2/3 flertal af dem på en generalforsamling mødende medlemmer. løvrigt fastsætter grundejerforeninger selv i vedtægterne med hvilket flertal en beslutning skal vedtages.

Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler der findes i nærværende deklaration. 

§6

Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement.  

§7

Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål.

 §8

Grundejerforeningen har pligt til efter påkrav fra parcelforeningen eller kommunalbestyrelsen at tage skøde på private vej-, sti-, og fællesarealer inden for deklarationområdet.

Fællesarealet udstykkes samtidig med den øvrige del af stamparcellen, som een selvstændig ejendom.

§9

Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan grundejerforeningen inden for rammerne af nærværende deklaration træffe beslutning om anvendelse af fællesarealer.

§10

Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut-og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne.

§11

Til sikkerhed for betaling af alle udgifter til anlæg og vedligeholdelse af de inden for området udlagte veje og stier og fællesarealer, herunder udgifter til ændringer af bestående veje og ledninger samt udførelse af beplantningsplan for fællesarealer, gives der pant i hver inden for området udstykket grund for et beløb på kr. 10.000,-. Denne bestemmelse respekterer ingen fremtidig pantegæld. Med hensyn til byrder, servitutter og bestående pantegæld henvises til ejendommens blade i tingbogen.

§12

Belysningen af veje og andre fællesarealer skal udformes som luftledningsfri belysning efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

§13

Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute-, og fragtbiler og lign. er forbudt på eller ud for grundene. Campingvogne, både og lign., som anbringes på grundende, må ikke være til væsentlig gene for naboerne.

§14

Udgifter til veje, stier, fællesarealer og fællesarealer og fællesledninger, der fremføres l forbindelse med udstykningen fordeles med lige store anparter på hver grund. Grundejerforeningen vedligeholder disse anlæg, i det omfang de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller af en offentlig myndighed. VedIigeholdelse af stikledninger inden for en grund påhviler vedkommende grundejer.

§15

Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle eller underskrive deklarationer med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede grunde, såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og ledninger af enhver art.

§16

Anlæg og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og ledninger af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere. Disse skal dog så vidt muligt gives et passende varsel inden arbejdet iværksættes.

Ulemper som følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger, der foretages i forbindelse med udstykningen og områdets grundmodning, kan ikke kræves erstattet.

§17

Stikledninger af enhver art skal føres mindst I m indenfor grundenes skel.

§18

Deklarationsområdet skal forsynes med el ved fremførelse i jordkabler.

§19

Der kan etableres et fælles antenneanlæg for deklarationsområdet. Grundejerforeningen bestemmer tidspunktet for anlæggets etablering og forestår dets anlæg og vedligeholdelse.

Når fælles antenneanlæg er etableret, må der ikke findes antenner på de enkelte grunde.

§20

Udendørsantenneanlæg må højst hæves 2 m over den på grunden værende højeste bygningsdel, og der må ikke anbringes mere end én antennemast på hver grund.

§21

Parcelforeningen eller grundejerforeningen, hvis en sådan er stiftet, lader udarbejde en beplantningsplan for fællesarealet, hvilken plan skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Planen skal omfatte fællesarealer samt de områder, der grænser op til vej- og stiarealer eller til arealer uden for deklarationsområdet.

Plantningsarbejdet udføres af parcelforeningen eller grundejerforeningen, hvis denne er stiftet.

Beplantningsplanen skal udformes således, at den brugsmæssigt og arkitektonisk kan indgå som en del af et større parkanlæg, der påtænkes etableret i de planlagte boligområder på naboarealerne mod Øst, som en offentligt tilgængelig aktivitetspark, fortrinsvis for større børn og voksne.
Indtil dette parkanlæg er etableret er det midlertidigt tilladt at opsætte hegn i fællesarealets østskel.

Beplantningsplan samt tilplantning skal udarbejdes og udføres efter påkrav fra kommunalbestyrelsen.

§22

Vedligeholdelse af fællesarealets plæner, beplantning og befæstede arealer skal foretages af parcelforeningen eller grundejerforeningen for dennes regning.
Vedligeholdelsen omfatter renholdelse for affald og ukrudt samt udskiftning af døde og defekte planter.

Grundejerne skal dog vedligeholde de plantninger, som efter beplantningsplanen udføres i mindre omfang inde på de enkelte grunde eller i skel.

§23

Den ubebyggede del af grunden samt hegn mod stier og veje skal være vel vedligeholdt.

§24

Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan den påtaleberettigede eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for grundejernes regning.

§25

På parcellerne må der ikke findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne.

§26

Senest I år efter grundmodningens afslutning skal der ved grundejernes egne foranstaltninger være etableret hegn mellem de enkelte grunde.

§27
Vejvedligeholdelse 2005
Jeg sælger
Jeg køber
Jeg efterlyser
Jubilæumsfest
Fotoalbum
Jubi fest billeder 1
Jubi fest billeder 2
Festudvalget
Forretningsorden
Revisor
Suppleant
Bestyrelsen
Suppleanter
Skriv til bestyrelsen
Grundejerforeningen
Vejkonto
Deklaration
Byplan nr. 26
Støjregulativ
Matrikelkort
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002
År 2001
År 2000
Nyheder
Nyhedsarkiv

I skel mod vej-, sti- og fællesarealer, hvor der ifølge beplantningsplanen skal udføres sammenhængende, randplantninger, kan grundejeren for egen regning inden for beplantningen opstille et maksimalt 1, 4 m højt trådhegn.

§28

Fællesarealer, der fremkommer i forbindelse med udstykningen, skal tilskødes grundejerforeningen, som har pligt til at vedligeholde dem i overensstemmelse med nærværende deklaration.

§29

Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Tårnby kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser.

§30

Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation.

§31

Nærværende deklaration respekterer al nuværende pantegæld.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blade i tingbogen.

§32

Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

§33

Nærværende overenskomt tinglyses servitutstiftende på samtlige ejendomme, der udstykkes fra matr.nr. 17 b af Tømmerup by, Tårnby sogn.

 

Tårnby, den 12. januar 1976

Bent Jensen, P. Ahn, Jytte Linde og Kaj Nielsen

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen