Vintervedligehold og renholdelse af vej

Så nærmer tiden sig hvor vi måske skal til at finde sneskraberen frem igen. I den forbindelse har vi været en tur på Tårnby kommunes hjemmeside, hvor vi har fundet nedenstående. Det beskriver ikke kun hvilke pligter vi har om vinteren; men også den byrde vi må trækkes med resten af året.

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af vej.

Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby Kommune beliggende private fællesveje og private fællesstier. Reglerne er udfærdiget i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. sept. 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, samt ændringslov nr. 292 af 28. april 2000.

Grundejernes forpligtelser på Private fællesveje og stier i byen

Snerydning
I bymæssige bebyggede områder inden for byzonen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti, at rydde vejarealet inkl. fortov (stien) for sne uden for ejendommen.

Vejareal og sti skal være ryddeliggjort i færdselskrævende omfang ud for ejendommen mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen.

Glatførebekæmpelse
I bymæssig bebyggede områder inden for byzonen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejarealet inkl. fortov (stien).

Der skal være glatførebekæmpet på hele arealet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Grundejeren bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på flisebelægning.

Renholdelse
I bymæssige bebyggede områder inden for byzonen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti, at renholde vejarealet inkl. fortov (stien).I byer og bymæssige bebyggelser pålægges det ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at renholde fortov og sti ud for ejendommen.

Fortov og sti skal være rengjort hver tirsdag og fredag inden kl. 10.00. Det sammenfejede fjernes ved grundejerens foranstaltning.

Fortov og sti udfor butikker og lignende rengøres daglig og det sammenfejede fjernes ved indehaverens foranstaltning.

Generelle bestemmelser

En grundejer kan overdrage til en anden person i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til vejbestyrelsen. Aftalen kan nægtes godkendt, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse.

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.

Afgørelser, som er truffet i henhold til loven, eller forskrifter, udfærdiget med hjemmel i loven, kan påklages efter reglerne i lov om offentlige veje, for så vidt angår offentlige veje og stier, og efter reglerne i lovgivningen om private fællesveje, for så vidt angår private fællesveje og stier.

Grundejernes overtrædelse af de fastsatte bestemmelser straffes med bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden bødeansvar.

Nærværende regulativ er vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse d. 28.10. 2003.

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen