Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2021, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Konstitueret næstformand Henning Jessen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 0 Vejvandring
Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 28.10.2020 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
FM og KS har fjernet ukrudt i rendestenen rundt om fællesarealet.

På to stibomme er overliggeren blevet sat fast. Tak til Carsten for hjælpen.

Ad. 3 Regnskab
Indtægter og udgifter gennemgået.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Der er overført kr. 50.400 til vejkontoen.

Saldoen på vores konto i Arbejdernes Landsbank er kr. 739.828,39.

KS kontakter Arbejdernes Landsbank for at få belyst om vi kan få kollektiv prokura til vores konto, og hvordan det eventuelt gøres og prisen for det.

Til dato har vi i år betalt kr. 2.000 i gebyrer og strafrenter.

Alle medlemmer har betalt kontingent.

Ad. 4 Emner til drøftelse
Ukrudt i rendestenen omkring fællesarealet kan ikke undgås; men hvis vi holder Hansen Service i kort snor, og får ham til at sprøjte, på de rette tidspunkter, kan vi undgå en stor del af det.

Det store forslag om vedtægtsændringer skal – hvis den nuværende bestyrelse bliver genvalgt – tages op på først kommende møde.

FM tager problematikken med trafikregulering Tømmerupvang/Ugandavej med i beretningen, og påpeger, at vi tager sagen op med Tårnby Kommune i næste valgperiode.

Medhensyn til huller i Tårnby Kommunes del af stamvejen, blev det aftalt, at vi alle skal oprette et ”Praj” via kommunens hjemmeside. Det skal ikke gøres samtidig, der må gerne gå en uges tid mellem hver henvendelse. SEK starter, og når det er gjort, sender SEK en e-mail til et af de andre medlemmer. Næsten som et godt gammelt kædebrev. Husk at vedhæfte billeder af hullerne.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling 29.9.2021
Indkaldelse til generalforsamling justeres så kontingent bliver kr. 1.250 i stedet for kr. 1.150. Det skal anføres, at konstitueret næstformand Henning Jessen ikke modtager valg.

KS kopierer indkaldelse og regnskaber. FM og BM omdeler indkaldelse 1.9.2021.

BM tjekker med Benny Hansen, om han er villig til at påtage sig hvervet som dirigent.

BM står for indkøb af smørrebrød og drikkevarer.

SEK henter nøglen på Holdkærparkens kontor.

Forslag skal indleveres i henhold til vedtægterne og det fremgår af indkaldelsen. Kommer der forslag orienterer FM den øvrige bestyrelse.

FM, KS, BM og SEK modtager alle genvalg.

Ad. 6 Næste møde
Dette punkt udgik, da det bliver den kommende bestyrelse, der skal afholde møde efter generalforsamlingen.

Ad. 7 Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra medlemmer, der er trætte af at have ”naboens” kat rendende rundt i deres haver. Problemet er relevant og forståelig.

Der var et flertal i bestyrelsen, der mente, at det ikke er bestyrelsens opgave at behandle enkeltsager; men at det derimod er bestyrelsens opgave, at prøve at råbe alle medlemmer op, så godt naboskab kan bibeholdes.

Der vil derfor blive udarbejdet en skrivelse omkring katte- og parkerings problemer med videre. Denne vil blive omdelt til alle medlemmer når den er klar.

I den aktuelle sag må de berørte medlemmer starte med at tage direkte kontakt til kattenes ejere.

 

Mødet slut 20:40

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen