Referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2021, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Velkommen til Maiken
Formanden bød den nye næstformand Maiken l. Andersen velkommen i bestyrelsen

Ad. 2 Præsentation af medlemmerne i bestyrelsen
En præsentationsrunde bordet rundt blev gennemført.

Ad. 3 Referat fra bestyrelsesmøde 25.8.22021 v/sekretæren
Referater fra bestyrelsesmødet 25.8.2021 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 4 Regnskab
Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Den samlede omkostning til generalforsamlingen blev på kr. 4.231,45

Ad. 5 Evaluering af generalforsamling
Der var en pæn tilslutning til generalforsamlingen. Lidt over normalen, og det var glædeligt, at så mange nye medlemmer havde fundet tid til at deltage.

Orientering til medlemmerne vil udelukkende ske via hjemmesiden.

Ad. 6 Ændringer i vedtægter (Ældre kan få regnskab på papir)
Små nye ændringer i § 3 stk. 4, § 4 og § 8, stk. 7 (skal ændres til er)

Passus om udlevering af regnskaber på tryk skal indsættes i § 8 stk. 4 og §16 stk. 1: ”Ønsker et medlem regnskab og budget på tryk, kan det ske ved personlig henvendelse til kassereren.”

I §8 stk. 5, skal følgende tilføjes: ”Forslagsstiller skal møde personligt op på general-forsamlingen for at begrunde forslaget.”

Ad. 7 Ændringer i vedtægter for Vejkonto
Der er ingen nye ændringer.

Ad. 8 Legende børn skilte
Det blev på generalforsamlingen besluttet, at der skal opstilles fire skilte med ”Legende Børn”. Forslaget gik på at sætte et for enden af stamvejen og et ved indkørslen til de tre stikveje.

FM og SEK prøver at finde brugbare placeringer. Umiddelbart bliver det ved numrene 1, 2, 27 og 53. Men kan skiltene placeres så de kan ses?

SEK laver mock-up af de mulige placeringer, og sender disse til bestyrelsen.

Grundejerne skal give deres tilladelse. FM laver udkast til ”håndfæstning”.

Ad. 9 Ordensreglement
SEKs oplæg er fint. Fremhæv ”renholde” og ”snerydde” med kursiv og fed.

Der skal tilføjes et afsnit 6: Færdsel på vejene

SEK sender opdateret oplæg til bestyrelsen.

Ad. 10 Blomster m.v. på fællesareal
FM og SEK opmåler det areal, der blev aftalt på mødet (den gamle tennisbane). SEK sender tegning og mål til BM, som kontakter Hansen Service for at få en pris på fræsning.

Ad. 11 Trafikspejl ved vej 1
Det blev drøftet hvor et spejl kan placeres. Enten ved nr. 2 eller på fællesarealet ved birketræet.
NF kontakter Teknisk Forvaltning hos Tårnby Kommune for råd og vejledning, samt finder en cirka pris på skilt og stander.

Ad. 12 Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder
Bestyrelsen drøftede det på generalforsamlingen fremsatte ønske. Bestyrelsens konklusion blev et nej, med blandt andet denne begrundelse:

Ser ikke nødvendigheden for dette. Ønsket har ikke tidligere været fremført i foreningens 45-årige historie. Alle referater er tilgængelige på hjemmesiden, og der sker ikke andet på møderne end det der fremgår af referaterne. Møderne holdes i private hjem på frivillig basis rundt om spisebordet med begrænset plads.

Ad. 13 Trafikregulering stamvej/Ugandavej, henvendelse til Tårnby Kommune
FM laver et udkast til brev som foreningen kan sende til borgmester Allan Andersen.

Ad. 14 Næste møde
Næste møde afholdes 11.1.2022 kl. 18:30 hos NF.

Ad. 15 Eventuelt
Intet

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen