Referat fra generalforsamlingens 2021

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være Adobe Acrobat Reader eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, onsdag den 29. september 2021, klokken 18:30.

Generalforsamlingen blev afholdt i Holdkærparkens Fælleshus, Holdkærs Ager 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Henning Jessen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Bestyrelsesmedlem Lars Froberg(BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, og gik så over til dagsordenens punkt 1.

Pkt. 1. Valg af dirigent

FM foreslog på bestyrelsens vegne Benny Hansen, nr. 43, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Benny valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer, og at der var afgivet 3 fuldmagter.

Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.6, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Steen Kondrup, nr. 62: En lysregulering af trafikken ved krydset Ugandavej og stamvejen har været drøftet på møder internt i kommunen. Kommunen lovede omkring 2003 – 2004 en udbedring af asfalten på stamvejen. Det løfte har de ikke levetop til.

Ninna Andersen, nr. 37: Hvad kom kommunen så frem til omkring den lysregulering?
Steen Kondrup, nr. 62: Den information bør man kunne finde på kommunens hjemmeside. De ville vist se tiden an.

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber

KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og forklarede, at det store underskud skyldes 40 års jubilæumsfesten og træfældningen.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og vejkonto 2019.

Bilag 4.5 – 4.8, Regnskab for grundejerforening og vejkonto 2020.

Joanna Rønn, nr. 16: Hvad dække posten ”Bestyrelsesomkostninger” over?

KS: Det dækker fx fotokopiering.

Kaj Søgaard, nr. 47: Hvad er ”Forespørgelsesgebyr”?

KS: Ved et hvert salg af en ejendom ønsker ejendomsmæglere diverse oplysninger tilsendt. Det tager vi p.t. kr. 600,- for.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag

Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 16.

Bilag 5: Bestyrelsens forslag til ændring af § 16.

Steen Kondrup, nr. 62: Det vil så gælde alle medlemmer. Hvad med ældre, der ikke kan / øn-sker at bruge internettet?

FM: Der vil selvfølgelig kunne opstå problemer af den slags.

Ninna Andersen, nr. 37: Kan disse medlemmer ikke blive skrevet på en liste, så de kan få regnskaberne på tryk?

Joanna Rønn, nr. 16: De medlemmer bør opfodres til at kontakte bestyrelsen.

FM: Joanna Rønns ide kunne være en løsning, og vi kan lave et ændringsforslag.

Ninna Andersen, nr. 37: Ændringsforslag til en vedtægtsændring kan ikke accepteres.

Steen Kondrup, nr. 62: Det er nu OK at fremsætte ændringsforslag.

Michael Jespersen, nr. 45: Hvad med at disse medlemmer, via hjemmesiden, ”hakker” sig af på liste?

Bestyrelsen valgte at trække forslaget, og tage det op igen på næste generalforsamling.

Dirigenten oplæste forslag fra Tina Jespersen, nr. 45, forslag om opsætning af ”Legende børn” skilte.

Bilag 6 Tina Jespersen.

Tina Jespersen, nr. 45: Det er et ønske for at få nedbragt farten på vores veje.

Ralf Løfquist, nr. 29: Foran skolen er der vejbump og hastighedsbegrænsning på 30km. Kan man ikke få kommunen til at udvide dette til at omfatte stamvejen?

FM: Der er ikke tale om en hastighedsbegrænsning; men en anbefalet hastighed. En anbefalet hastigheds zone på vores veje vil kræve etablering af vejbump. Det er tvivlsomt, om 30 km overhovedet vil hjælpe.

Steen Kondrup, nr. 62: En opsætning af ”Legende børn” skilte kan måske hjælpe og give beboerne en vis form for tryghed.

Kaj Søgaard, nr. 47: Chikaner hjælper ikke.

Brian Knudsen, nr. 22: Desværre har Kaj Søgaard ret. Det er set flere steder.

FM: På nogen af vejene vest for Kongelundsvej har beboerne lænket trehjulede cykler og lignende til skilte og lygtepæle, for at gøre opmærksom på, at der færdes små børn. Tror ikke, at ”Legende børn” skilte virker. Inden opsætning skal der i øvrigt indhentes tilladelse fra berørte medlemmer.

Kaj Søgaard, nr. 47: Kan vi ikke opsætte en C21 tavle (Kørsel i begge retninger forbudt) med en undertavle, der fritager kørsel med ærinde til beboerne?

Jan Olsen, nr. 41: Kaj Søgaards ide er ren kosmetik.

FM: På Gambiavej kan ma se, at stopforbud ikke hjælper.

Dirigenten satte Tinas Jespersens forslag til afstemning, og forslaget blev vedtaget.

Dirigenten oplæste forslag fra bestyrelsen vedrørende en opdatering af foreningens ordens-reglement.

Bilag 7: Bestyrelsens forslag til ændring af ordensreglement.

KS begrundede forslaget. Specielt områderne parkering og husdyr. Det blev yderligere påpeget, at bestyrelsen ikke kan skride ind over for de enkelte medlemmer. Bestyrelsen kan kun opsætte en række anbefalinger.

Maiken Andersen, nr. 3: Kan forslaget ikke præciseres med en bemærkning om, at parkering på fortovene ikke må finde sted. Desuden bør det måske indeholde en anbefaling om ikke at fodre fugle.

Michael Jespersen, nr. 45: Bestyrelsen har tidligere påpeget, at der skal være plads til parkering af 2 biler på grundene.

SEK: Det er korrekt, at vores deklaration foreskriver, at der skal være plads til parkering af to biler på grundene; men der er intet krav om at de 2 pladser skal være anlagt.

Michael Jespersen, nr. 45: Kan det være rigtigt, at høj musik skal stoppe kl. 22:00 på fredage?

FM: Det er en rettesnor. Ved specielle lejligheder kan det sikkert afklares med naboerne.

KS: I al enkelthed går det her ud på at vi skal tale sammen.

Steen Kondrup, nr. 62: I den forgange sommer blev vi adviseret om en fest ved omdeling af en seddel. Det er måden at gøre det på.

Brian Knudsen, nr. 22: Det er korrekt, som bestyrelsen påpeger, at den ikke har nogen lov-hjemmel / sanktions muligheder. Det er opfordringer.

Torben Juhl, nr. 50: Hvordan passer dette ind i vores vedtægter? Det eksisterende ordensreglement kan vel bare blive opdateret uden et forslag på generalforsamlingen.

FM: der er tale om generelle opfordringer til godt naboskab.

Forslaget blev ikke sat til afstemning; men det blev besluttet, at bestyrelsen opdaterer det eksisterende ordensreglement.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000, -. Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.150- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 450,- til drift.

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2020 tallene.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand

Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen, nr. 51, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand

Dirigenten spurgte den konstituerede næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne ikke ønskede. Bestyrelsen foreslog Maiken L. Andersen, nr. 3, som næstformand. Da der ikke var andre kandidater, blev Maiken L. Andersen, nr. 3, valgt som næstformand ved akklamation

Pkt. 8. Valg af Sekretær

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer

Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Baggersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Dirigenten spurgte suppleant Michael Jespersen, nr. 45, om han ønskede genvalg, og Michael Jespersen erklærede sig villig til at modtage genvalg. Henning Jessen ønskede ikke at opstille som suppleant, hvorfor dirigenten efterlyste interesserede. Torben Juhl, nr. 50, meldte sig hurtigt, og da kandidater, blev Michael genvalgt og Torben valgt ved akklamation.

Pkt. 11. Valg af Revisor

Dirigenten spurgte om Ida Hansen, nr. 43 og Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede begge i. Da der ikke var andre kandidater, blev de to valgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant

Da Torben Juhl var blevet valgt som bestyrelsessuppleant, skulle der findes en ny revisorsuppleant. Dirigenten spurgte om der var et medlem, der ønskede valg til denne post, og Brian Knudsen, nr. 22, erklærede sig villig til at modtage valg. Da der ikke var andre kandidater, blev Brian Knudsen valgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt

Michael Jespersen, nr. 45: Vil det være muligt at bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne?

FM: Det ønske vil blive diskuteret i bestyrelsen.
Jan Olsen, nr. 41: Man kunne give dem taleret men ikke stemmeret.

Brian Knudsen, nr. 22: Ja, det kan være en mulighed.

Steen Kondrup, nr. 62: Kan vi ikke lave en miljøforbedring ved at undlade at slå græsset på en del af fællesarealet? Det vil øge biodiversiteten.

FM: Det har bestyrelsen talt om; men vi frygter, at det kan medføre at folk smider mere skidt på fællesarealet. Tanken vil blive vendt igen i bestyrelsen.

KS: Vi kan se, at hos vores naboer mod syd, Hyld Ager, har skidtet i den periode hvor de ikke har slået græs hobet sig op.

Ralf Løfquist, nr. 29: Kommunen har på skolearealet fræset et bånd, som de har sået blomster i. Er det en ide?

Brian Knudsen, nr. 22: Måske skal det overvejes, om der skal opsættes et trafikspejl ved ud-kørslen fra vej 1 (nr. 1 – nr. 24). Oversigtsforholdene er elendige.

FM: Det kigger bestyrelsen på.

Sarah Wibrand, nr. 40: Hvornår er der vejfest?

FM: Der har gennem tiderne været flere vejfester. Det kræver blot, at 5 – 6 husstande nedsætter sig som et festudvalg. Vejfester er ikke et foreningsanliggende.

Ninna Andersen, nr. 37: Hvis der skal ydes tilskud fra grundejerforeningen, skal det først vedtages på en generalforsamling.

FM: En vejfest kan afholdes på fællesarealet.

Michael Jespersen, nr. 45: Alle tre veje bør holde noget sammen. Ellers lærer man ikke hin-anden at kende.

Ralf Løfquist, nr. 29: Det kræver kun en festkomite. De kommer så erfaringsmæssigt til at tage hele slæbet. Det duer ikke.

Bjarne Knudsen, nr. 22: Kan det måske kombineres med arbejdsdagen på fællesarealet?

Klokken 20:14 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6
Benny Hansen
Dirigent
TV nr. 43
Flemming Poulsen
Formand
TV nr. 51

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen