Referat fra generalforsamlingen 2004

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 20 april 2004, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Johnny Fjellander (NF)
Kasserer Steen Kondrup (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer. Et medlem ankom efter optællingen, ag det totale antal stemmeberettigede kom derfor op på 22.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent; men da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Flemming Poulsen, nr. 51, blev dirigent. Flemming Poulsen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.6, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jan W. Christensen, nr. 49, erklærede, at udfra den erfaring han har med asfaltarbejder, er det en god metode at høvle et lag asfalt af inden der lægges nyt slidlag. Han ville gerne have best. til at se på problemerne omkring parkering på vejene, når der afleveres børn til skolen og dagpleje. Da det er private veje, må vi kunne bestemme hvem, der må køre på dem, mente han.

FM svarede, at alle må køre på vejene. Det kan vi ikke bestemme. Best. har tidligere haft fat i Tårnby Kommune (TK) i denne sag, og TK vil ikke blande sig.

KS fortalte, at vi har foretaget en “trafiktælling”, og at den ikke gav så store tal, at TK vil træde ind i sagen.

NF fremførte, at best. skal have noget mere konkret for at komme videre. En ny trafiktælling, og en beskrivelses af parkeringssituationen er krævet, før vi kan gå til TK igen, og det er stadig ikke sikkert de vil gøre noget.

FM sluttede af med at sige, at grundejerforeningen ikke kan forbyde køretøjer under 3500 kg at komme ind på vejene.

Birgit Zwergius, nr. 22, spurgte om det er nødvendigt at gøre noget ved vores ve je. Sammenligner man med andre veje er vores fine.

FM svarede, at TK for ca. 4 år siden anbefalede, at vi inden for en tidshorisont på 4 – 5 år lagde nyt slidlag. De påpegede, at overfladen var ved at blive tør og at stenene begyndte at løsne sig.

Carsten Hansen, nr. 68, sagde, at når vi først har fået lavet vejene, og en parcel så skal have installeret naturgas, så er vi lige vidt.

FM fortalte, at ingen parceller i det forløbne år har fået installeret naturgas, og at best. inden et asfaltarbejde går i gang, skriftligt vil anbefale de husejere, der påtænker at skifte til naturgas, at de gør det, inden vi laver vejene.

Jesper Bo Seidler, nr. 59, erklærede at de kilder han har inden for vejvedligeholdsbranchen finder vores veje O.K.

KS svarede, at selve naturgasstikket til en grund ikke skader vejen så voldsomt meget. De vejeksperter best. har haft kontakt til, det gælder både TK, rådgivende ingeniører og entreprenører, alle har sagt at vejenes slidlag bør fornys. Laver vi det ikke selv vil TK på et tidspunkt lave det for vores regning, og det bliver uden vores indflydelse på hvad og hvordan arbejdet skal laves.

Carsten Hansen, nr. 68, spurgte hvorfor vi ikke kun reparerer lunker og andet uopsætteligt nu, og så venter med resten mens vi sparer flere penge op.

Karsten Olsen, nr. 66, spurgte hvorfor best. er så bange for at vejkassen tager skade.

KS svarede, at det ville betyde et helt andet og meget mere kostbart projekt, hvis den beskadigede vejkasse skulle graves op og en ny etableres.

FM svarede, at der er mange lunker på vores veje, og reparation af disse uden at lægge nyt slidlag, ikke vil blive godt. Best. kan kun lytte til de eksperter, vi har haft kontakt med. De siger alle at asfalten er meget tør, og at den er begyndt at smuldre.

Carsten Hansen, nr. 68, spurgte hvorfor vi ikke venter 4 -5 år, og bruger tiden til at spare flere penge op.

Flemming Poulsen, nr. 51, mente, at vejene skal laves inden der kommer huller i dem, og nogen kommer til skade. Han ville gerne vide, hvor meget det kommer til at koste den enkelte husejer at lave vejene afhængig af hvilken af de 2 modeller, FM nævnte i beretningen, der vælges.

FM svarede, at det bliver op til en generalforsamling at afgøre om vejene skal laves. Det bliver ikke noget best. presser igennem.

Til nr. 51 svarede FM at vælger vi løsningen fra Guntofte og Bech, har vi penge nok på vejkontoen, så det vil ikke betyde en ekstra omk. for medlemmerne. Vælger vi Birger Lunds mere omfattende forslag, vil vi mangle ca. 1.3 mio. kroner på vejkontoen, eller hvad der svarer til knap kr. 20.000 pr. medlem.

KS fremførte, at vejkontoens midler er beregnet til at vedligeholde vejene og ikke vores fortove. Fortove er det enkelte medlems eget ansvar.

FM erklærede, at der på en generalforsamling kan træffes beslutning om, at vejkontoens midler også kan bruges til vedligehold af fortove.

Dirigenten ønskede, at generalforsamlingen gav en tilkendegivelse om, hvor vidt den ønsker, at best. skal arbejde videre med vejvedligeholdelsen.

FM ville gerne vide, om best. skal arbejde videre med Guntofte og Bech løsningen eller Birger Lund modellen. G&B løsningen vil være billigst for foreningen hvis en generalforsamling på et senere tidspunkt skulle forkaste projektet.

Konklusionen blev, at best. skal arbejde videre med G&B modellen, og bruge de kr. 25.000 + moms, der er nødvendige for at komme videre.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Beretning fra “antenne”-udvalget.
KS fortalte om årsagen til at udvalget var blevet nedsat og om status på udvalgets arbejde.

Problemet hos os, modsat store boligforeninger, er at vi bor i parcelhuse, der skal bindes samme i et netværk. Det har TDC gjort, så man kunne købe deres net, hvilket udvalget tror, vil blive dyrt. Omkostningen ved at købe det, vil også blive den samme uanset antallet af tilsluttede medlemmer.

Regeringens terrorpakke vil måske også betyde, at vi skal føre kontrol med trafikken på nettet.

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby har undersøgt interessen hos medlemsforeningerne for at etablere et fælles net, og den er ikke stor.

KS har ikke store forventninger til at udvalget vil få succes, og dermed blive i stand til at etablere et fælles net.

Mogens Jensen, nr. 13, spurgte om det virkelig er TDC der ejer antennenettet. De kan da ikke have eneret.

KS svarede at man godt kan leje sig ind på nettet. Det vil koste penge; men udvalget ved ikke hvor meget.

Mogens Jensen, nr. 13, spurgte om der havde været kontakt til Holdkærs Ager for at høre hvad det er de går og laver af denne slags.

KS svarede at det havde der ikke; men det var en god ide.

Pkt. 4. Aflæggelse af Grundejerforeningsregnskab.
KS henviste til det fremsendte materiale, og gennemgik kort et par af de vigtigste punkter.

Bilag 5.1 – 5.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 6, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Da der ikke var spørgsmål, blev regnskaberne godkendt.

Pkt. 5. Rettidig indkomne forslag.
Der var ikke fremkommet nogen forslag.

Pkt. 6. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
KS henviste til udsendte budget. Underskuddet vil blive reduceret ca. kr. 1.000 i forhold til det udsendte budget, da vi efter at budgettet er udsendt har skiftet forsikringsselskab.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. (uændret). Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.000- og med en fordeling på kr. 700,- (Hævet kr. 300 i forhold til 2003) til vejkonto og kr. 300,- (uændret) til drift.

KS begrundede forhøjelsen af kontingentet med, at best. ønskede en øget opsparing på vejkontoen.

Vejvedligeholdelse 2005
Jeg sælger
Jeg køber
Jeg efterlyser
Jubilæumsfest
Fotoalbum
Jubi fest billeder 1
Jubi fest billeder 2
Festudvalget
Forretningsorden
Revisor
Suppleant
Bestyrelsen
Suppleanter
Skriv til bestyrelsen
Grundejerforeningen
Vejkonto
Deklaration
Byplan nr. 26
Støjregulativ
Matrikelkort
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002
År 2001
År 2000
Nyheder
Nyhedsarkiv

Til KS begrundelse tilføjede FM, at vi fra TK har fået at vide, at der normalt skal regnes med en årlig opsparing til vejvedligeholdelse på kr. 1.000 pr. husstand.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ole Ankersen genvalgt som formand.

Pkt. 8. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup genvalgt som kasserer.

Pkt. 9. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander genvalgt som næstformand.

Pkt. 10. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær.

Pkt. 11. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte afgående suppleant og Knud Vad, nr. 45 om han var villig til genvalg, hvilket han bekræftede, og han blev valgt til 1. suppleant.

Da Henning Jessen ikke deltog i generalforsamlingen skulle der findes en ny suppleant. FM orienterede om hvad det betyder at være suppleant
Efter en tid meldte Jes Bagersted, nr. 54 sig, og han blev dermed valgt som 2. suppleant.

Pkt. 12. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om de to afgående revisorer ønskede genvalg. Ida Hansen, nr. 43, og Flemming Poulsen, nr. 51, bekræftede begge ønsket om genvalg. Da der ikke kom andre kandidater blev Ida Hansen, nr. 43 og Flemming Poulsen, nr. 51 genvalgt.

Pkt. 13. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten spurgte om den afgående revisorsuppleant ønskede genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke kom andre kandidater blev Birgit Zwergius genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 14. Valg af antenneudvalg
KS efterlyste nye medlemmer til udvalget.

Der blev fra salen foreslået at udvalget nedlægges.

Birgit Zwergius, nr. 22, vil gerne have at Holdkærs Ager kontaktes.

BM fortalte, at TDC snart barsler med nye tiltag.

Det blev besluttet at nedlægge udvalget.

Pkt. 14. Eventuelt.
Brian Bay Billing, nr. 61, spurgte om best. ved fremtidige vejsyn vil efterlade en meddelelse hos de medlemmer hvor der ikke er noget at påtale.

Det mente FM ikke skulle være nødvendigt.

NF ønskede FM tillykke med de 25 år i formandsstolen.

Klokken 20:20 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til FM.

FM takkede for hyldesten og fortalte kort om starten på sin formandskarriere.
FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på, og forsamlingen for god ro og orden.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

145 tanker om “Referat fra generalforsamlingen 2004

 1. I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with?
  I’m having some minor security issues with
  my latest site and I’d like to find something more
  secure. Do you have any suggestions?

 2. I know this site provides quality dependent content and other stuff, is there any other web site which offers
  these kinds of stuff in quality?

 3. Saya telah menjelajah online lebih dari 3 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.
  It is cukup berharga bagi saya. Menurut pendapat saya
  , jika semua pemilik situs web dan blogger membuat
  konten yang baik seperti yang Anda lakukan, web akan menjadi lebih berguna dari sebelumnya.

  my web-site :: Download joker123 for android

 4. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It
  absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different customers like its aided me.

  Great job.

  Feel free to surf to my site; slot mega888 (sg918kiss.com)

 5. It’s very straightforward to find out any topic on net as
  compared to books, as I found this paragraph at this
  web page.

 6. I must show my gratitude for your kind-heartedness supporting individuals who really want assistance with this important concern. Your real
  dedication to getting the solution around ended up being astonishingly
  valuable and has consistently permitted some individuals
  just like me to get to their targets. The warm and helpful
  guidelines entails this much to me and further more to
  my peers. Regards; from all of us.

  Here is my website :: forum.lostworldadventure.com

 7. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  my blog :: xe88easywin

 8. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem
  on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 9. Your means of telling all in this paragraph is in fact fastidious, all can without difficulty understand it, Thanks a lot.

 10. Really when someone doesn’t understand afterward its up to other
  people that they will help, so here it occurs.

 11. Hmm it appears like your blog ate my first comment
  (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote
  and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m
  still new to everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d really appreciate it.

 12. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful.
  I actually like what you have acquired here, certainly like
  what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

  I cant wait to read much more from you. This is really a great website.

  Here is my web blog: Leafy Living CBD Reviews

 13. Hi there! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through many of the articles I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m definitely pleased I came across it and
  I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 14. I wanted to check up and let you know how , a great deal I loved
  discovering your blog today. I would consider it a good honor to do
  things at my company and be able to utilize tips contributed on your web
  site and also participate in visitors’ opinions like this.
  Should a position regarding guest publisher become offered at your end, remember to
  let me know.

  Look at my web-site – Xoth Keto BHB

 15. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the net will be much more useful than ever before.

  Also visit my blog: Demo 918Kiss Plus

 16. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, wonderful blog!

  my blog post … Lionking888 download

 17. Thank you for every one of your hard work on this website.
  Ellie really likes managing research and it is simple to grasp
  why. A lot of people know all relating to the compelling tactic you convey worthwhile tricks through the blog and foster contribution from visitors on this concept
  then our own daughter is always understanding a whole lot.
  Take pleasure in the remaining portion of the new year.
  Your doing a good job.

  Feel free to visit my homepage – Eggplant Explosion Review

 18. My brother suggested I might like this web site.
  He was entirely right. This post truly made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

  Feel free to surf to my blog; Niagara XL Review

 19. Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thank you

  My web-site – agen ace333

 20. Hi there, I found your website by way of Google even as looking for a similar subject, your website got here up,
  it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply was aware of your weblog thru Google, and found that it is truly informative.

  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful when you proceed this in future.

  Numerous other folks will likely be benefited from your
  writing. Cheers!

  my blog :: Muama Enence Translator Reviews

 21. Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing,
  nice written and include approximately all important infos.
  I would like to look more posts like this .

  Also visit my web page … love138apk

 22. I wanted to visit and allow you to know how , very much
  I cherished discovering your web blog today. I will consider it the honor to operate at my place of work and be able to use the tips shared on your
  website and also be a part of visitors’ opinions
  like this. Should a position associated with guest author
  become offered at your end, remember to let me know.

  My homepage … Dream Lift Skin Care

 23. Thanks for sharing such a good opinion, article is fastidious,
  thats why i have read it completely

 24. It is the best time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may I desire to recommend you few attention-grabbing things or
  suggestions. Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I desire to read more issues about it!

  Here is my site; Nitro Strive Nitric Oxide

 25. Admiring the time and effort you put into your website and detailed information you present.
  It’s good to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same out of date rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  my blog post: Divine Dynamic Keto

 26. You actually make it seem really easy along with your presentation but I find this topic to be really something
  that I think I would by no means understand. It kind of
  feels too complex and extremely wide for me.
  I’m having a look forward for your next post, I will attempt to get the hang of it!

  Also visit my blog: Solvolt

 27. Hi there, You’ve performed a fantastic job. I’ll definitely digg
  it and in my view suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.

  Here is my site … Leaf Max CBD

 28. hello there and thank you for your information – I’ve definitely
  picked up anything new from right here. I did however expertise a
  few technical issues using this website, since I
  experienced to reload the web site a lot of times
  previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your
  hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading
  instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look
  out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon..

  Here is my web-site :: Keto Lite Keto

 29. hey there and thank you for your information – I’ve definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this
  web site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google
  and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and could look
  out for a lot more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon..

  Check out my site: http://www.anapapansion.ru

 30. I’m just commenting to let you be aware of what a wonderful discovery
  my daughter gained reading through your webblog. She picked up such a lot
  of details, with the inclusion of how it is like to possess an excellent helping spirit to let a number of people effortlessly master some multifaceted things.

  You really surpassed my desires. Thanks for displaying those necessary, safe, explanatory
  and as well as fun thoughts on your topic to Jane.

  Also visit my website; http://www.invest74.ru

 31. I precisely wished to thank you very much once again. I’m not certain what
  I could possibly have carried out without those creative
  ideas revealed by you directly on that area.
  It has been a very traumatic issue for me, nevertheless coming across this specialised form you managed
  that made me to jump over contentment. I am happy for the assistance and thus hope that you know what a great job you’re doing
  teaching others thru your web blog. Most likely you haven’t
  met all of us.

  My web page – Cool Portable AC

 32. I in addition to my friends were actually reviewing the good advice from
  your web blog and then then came up with an awful suspicion I never thanked the
  web blog owner for those techniques. All of the people
  were glad to read them and have in effect unquestionably
  been taking advantage of these things. We appreciate you genuinely considerably helpful and for
  figuring out this sort of fine topics most people
  are really desperate to discover. My honest regret for not expressing appreciation to earlier.

  Review my web-site :: https://maharlikaads.info/

 33. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a leisure account it.
  Look complicated to more brought agreeable from you!
  By the way, how can we be in contact?

  Here is my web page … Paramore Cream

 34. I do believe all the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will
  definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for starters.

  Could you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

  Also visit my blog post :: volatilereaction.com

 35. Thank you for another informative website. Where else could I
  am getting that kind of info written in such an ideal manner?

  I’ve a mission that I am simply now running on, and I’ve been at the look out for such info.

  Look at my page; Vital Max XL

 36. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never
  understand. It seems too complex and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  My site – contradakruzeta.org

 37. Hi! This is my 1st comment here so I just
  wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading
  your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that
  cover the same topics? Thanks!

  Here is my site :: VikingXL Review

 38. At this time it appears like Drupal is the best blogging
  platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 39. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing to your augment and
  even I achievement you access consistently
  fast.

 40. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to
  get my own, personal website now 😉

 41. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to
  your webpage? My website is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of
  the information you present here. Please
  let me know if this ok with you. Thanks a lot!

  my website macchiatobin.net

 42. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog
  posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Studying this info So i’m satisfied to express that I’ve a very just right uncanny feeling
  I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not overlook this site and provides it a look regularly.

  My web blog – http://nmpwiki.co.uk/wiki/User:CharmineK81

 43. I have to show some appreciation to you just
  for rescuing me from such a scenario. Right after searching throughout the internet and meeting suggestions
  which were not pleasant, I thought my life
  was well over. Living without the approaches to the issues you’ve resolved by
  way of your guide is a crucial case, and the kind which could have badly affected my entire career if I hadn’t discovered
  the blog. Your natural talent and kindness in playing with a lot of things was useful.

  I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a stuff like this.
  It’s possible to now look ahead to my future. Thanks a lot
  very much for this reliable and results-oriented help.

  I won’t think twice to suggest your web page to anyone who should receive counselling on this subject.

  Here is my blog: Crypto Advantage App

 44. I definitely wanted to write a message in order to say thanks to you
  for the great steps you are sharing on this website.
  My time consuming internet search has finally been recognized with pleasant facts and strategies to go over with my friends
  and classmates. I ‘d say that many of us readers actually
  are really endowed to exist in a really good site with very
  many special professionals with valuable techniques. I feel really happy to
  have discovered the web pages and look forward to plenty of more fun times reading here.
  Thanks a lot once more for a lot of things.

  my web blog :: c3rp.us

 45. It’s hard to find experienced people about this subject, however, you seem
  like you know what you’re talking about! Thanks

 46. With havin so much content and articles do you
  ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced
  but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any solutions to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate it.

  My blog; Herbivore Calm CBD

 47. What you said made a bunch of sense. However, what about this?
  suppose you added a little content? I am not suggesting your information isn’t solid.,
  however what if you added a title that makes people desire more?
  I mean Referat fra generalforsamlingen 2004 is kinda plain. You could glance at
  Yahoo’s home page and note how they create article headlines to get viewers to click.
  You might add a video or a related pic or two to grab people excited about everything’ve got to say.

  Just my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.

  Also visit my web page; Bionic Ultrasonic Pest Repeller Cost

 48. Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever
  been blogging for? you made blogging glance easy.
  The whole look of your web site is magnificent, let alone
  the content material!

 49. Wonderful article! This is the kind of information that are meant to be shared across
  the net. Shame on Google for not positioning this
  submit upper! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

  Also visit my webpage … MosqiStop Band

 50. I merely wanted to thank you one more time for the amazing web-site you have produced here.
  It is full of ideas for those who are truly
  interested in this specific subject, specifically this very
  post. You’re really all so sweet as well as thoughtful of others plus reading your website posts is an excellent delight in my experience.
  And such a generous treat! Jeff and I will certainly have fun making use of your points in what we should instead do next week.
  Our collection of ideas is a distance long
  and tips will certainly be put to good use.

  Here is my site :: Mosqi Stop

 51. I wanted to follow along and allow you to know how really I appreciated discovering your web blog today.
  I’d consider it a honor to operate at my company and be able to make real use of the
  tips provided on your web page and also engage in visitors’ feedback like this.

  Should a position connected with guest article
  author become offered at your end, please let me know.

  Feel free to visit my homepage: Keto 3DS

 52. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognize
  what you’re speaking about! Bookmarked. Please also discuss with my web site
  =). We could have a hyperlink trade arrangement between us

  Feel free to surf to my web site Bio Slim Keto Review

 53. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also.
  In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now.
  Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

  Feel free to visit my homepage :: Profit Edge Trading App

 54. We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

  Your website offered us with helpful information to
  paintings on. You’ve performed a formidable job and our entire
  community shall be grateful to you.

  Here is my web blog :: 3DS Keto

 55. This design is incredible! You most certainly know how to
  keep a reader entertained. Between your
  wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

  My website; FrioBreeze Reviews

 56. Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve
  this problem. If you have any recommendations, please
  share. Cheers!

  Also visit my blog – Keto 3DS Review

 57. Very good site you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of online community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Bless you!

 58. hey there and thank you for your info ? I?ve definitely picked up anything new from
  right here. I did however expertise a few technical issues using
  this website, since I experienced to reload the web site many times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering if your
  hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I?m adding
  this RSS to my e-mail and can look out for a lot more
  of your respective intriguing content. Ensure that
  you update this again soon..

  Look at my website :: Slim Force Keto Review

 59. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.
  I will always bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future.

  I want to encourage one to continue your great writing, have a
  nice afternoon!

  Take a look at my blog post: SynerSooth CBD Reviews

 60. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after
  going through some of the articles I realized it’s new to
  me. Anyhow, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be
  book-marking it and checking back regularly!

 61. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but
  after browsing through some of the post I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be
  book-marking and checking back often!

 62. I still can’t quite assume that I could possibly be one of those reading the important recommendations found on your web site.

  My family and I are really thankful on your
  generosity and for giving me the possibility to pursue this chosen career path.
  Appreciate your sharing the important information I acquired from your web page.

  My web page – Full Essentials CBD Oil

 63. Everything published was very reasonable. However, think on this, suppose
  you composed a catchier title? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however suppose you added a
  title that grabbed people’s attention? I mean Referat fra generalforsamlingen 2004 is
  a little vanilla. You might peek at Yahoo’s front page and note how they create article titles to grab viewers interested.

  You might add a related video or a picture or two to
  grab readers excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it might bring your website a little livelier.

 64. Hey outstanding blog! Does running a blog like
  this take a great deal of work? I’ve very little expertise
  in computer programming however I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions or techniques for new blog owners
  please share. I understand this is off subject but I simply
  had to ask. Kudos!

 65. Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to
  guide others.

 66. Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about
  worries that they plainly don’t know about. You managed to hit
  the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 67. Hey there! This post could not be written any better!

  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 68. It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I may I wish to counsel
  you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles regarding this article.
  I desire to learn even more things about it!

  Also visit my web blog; Rhino Spark Male Enhancement

 69. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment
  is added I recieve four emails with the same comment. There has to be
  a way you can remove me from that service? Cheers!

 70. I want to show my appreciation to the writer just for rescuing me from
  this difficulty. As a result of browsing throughout the world wide web and meeting advice which are not powerful, I
  assumed my life was over. Existing minus the solutions to the difficulties you’ve solved by way of the post is a crucial case,
  as well as ones that might have negatively affected my entire career if I had not encountered your web
  blog. Your primary know-how and kindness in playing
  with all the details was vital. I don’t know
  what I would’ve done if I had not come across such a subject
  like this. It’s possible to now look ahead to my future.

  Thank you very much for the expert and effective help.
  I will not be reluctant to refer your web site to anyone who would like direction on this situation.

  my blog post … catherinesackett.wgz.cz

 71. Heya! I know this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does managing a well-established website like yours require a massive amount work?
  I am completely new to running a blog but I do write in my diary on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips
  for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Here is my blog post – SynerSooth CBD Gummies

 72. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 73. I simply wanted to thank you again for that amazing site you have
  made here. It really is full of ideas for those who are actually
  interested in that subject, in particular this very post.
  You’re really all actually sweet in addition to thoughtful of others
  in addition to the fact that reading your blog
  posts is an excellent delight to me. And thats a generous treat!
  Dan and I will have fun making use of your suggestions in what we should do in the
  future. Our checklist is a mile long and simply put tips will
  definitely be put to good use.

  Feel free to surf to my website; Xtreme Boost Pills

 74. Hi, I believe your web site might be having internet browser compatibility
  issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some
  overlapping issues. I merely wanted to provide
  you with a quick heads up! Besides that, great blog!

 75. Hi my loved one! I want to say that this post is amazing,
  nice written and include approximately all significant infos.
  I would like to look extra posts like this .

 76. I think this is among the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But should
  remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen