Referat fra generalforsamlingen 2004

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 20 april 2004, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Johnny Fjellander (NF)
Kasserer Steen Kondrup (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer. Et medlem ankom efter optællingen, ag det totale antal stemmeberettigede kom derfor op på 22.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent; men da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Flemming Poulsen, nr. 51, blev dirigent. Flemming Poulsen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.6, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jan W. Christensen, nr. 49, erklærede, at udfra den erfaring han har med asfaltarbejder, er det en god metode at høvle et lag asfalt af inden der lægges nyt slidlag. Han ville gerne have best. til at se på problemerne omkring parkering på vejene, når der afleveres børn til skolen og dagpleje. Da det er private veje, må vi kunne bestemme hvem, der må køre på dem, mente han.

FM svarede, at alle må køre på vejene. Det kan vi ikke bestemme. Best. har tidligere haft fat i Tårnby Kommune (TK) i denne sag, og TK vil ikke blande sig.

KS fortalte, at vi har foretaget en “trafiktælling”, og at den ikke gav så store tal, at TK vil træde ind i sagen.

NF fremførte, at best. skal have noget mere konkret for at komme videre. En ny trafiktælling, og en beskrivelses af parkeringssituationen er krævet, før vi kan gå til TK igen, og det er stadig ikke sikkert de vil gøre noget.

FM sluttede af med at sige, at grundejerforeningen ikke kan forbyde køretøjer under 3500 kg at komme ind på vejene.

Birgit Zwergius, nr. 22, spurgte om det er nødvendigt at gøre noget ved vores ve je. Sammenligner man med andre veje er vores fine.

FM svarede, at TK for ca. 4 år siden anbefalede, at vi inden for en tidshorisont på 4 – 5 år lagde nyt slidlag. De påpegede, at overfladen var ved at blive tør og at stenene begyndte at løsne sig.

Carsten Hansen, nr. 68, sagde, at når vi først har fået lavet vejene, og en parcel så skal have installeret naturgas, så er vi lige vidt.

FM fortalte, at ingen parceller i det forløbne år har fået installeret naturgas, og at best. inden et asfaltarbejde går i gang, skriftligt vil anbefale de husejere, der påtænker at skifte til naturgas, at de gør det, inden vi laver vejene.

Jesper Bo Seidler, nr. 59, erklærede at de kilder han har inden for vejvedligeholdsbranchen finder vores veje O.K.

KS svarede, at selve naturgasstikket til en grund ikke skader vejen så voldsomt meget. De vejeksperter best. har haft kontakt til, det gælder både TK, rådgivende ingeniører og entreprenører, alle har sagt at vejenes slidlag bør fornys. Laver vi det ikke selv vil TK på et tidspunkt lave det for vores regning, og det bliver uden vores indflydelse på hvad og hvordan arbejdet skal laves.

Carsten Hansen, nr. 68, spurgte hvorfor vi ikke kun reparerer lunker og andet uopsætteligt nu, og så venter med resten mens vi sparer flere penge op.

Karsten Olsen, nr. 66, spurgte hvorfor best. er så bange for at vejkassen tager skade.

KS svarede, at det ville betyde et helt andet og meget mere kostbart projekt, hvis den beskadigede vejkasse skulle graves op og en ny etableres.

FM svarede, at der er mange lunker på vores veje, og reparation af disse uden at lægge nyt slidlag, ikke vil blive godt. Best. kan kun lytte til de eksperter, vi har haft kontakt med. De siger alle at asfalten er meget tør, og at den er begyndt at smuldre.

Carsten Hansen, nr. 68, spurgte hvorfor vi ikke venter 4 -5 år, og bruger tiden til at spare flere penge op.

Flemming Poulsen, nr. 51, mente, at vejene skal laves inden der kommer huller i dem, og nogen kommer til skade. Han ville gerne vide, hvor meget det kommer til at koste den enkelte husejer at lave vejene afhængig af hvilken af de 2 modeller, FM nævnte i beretningen, der vælges.

FM svarede, at det bliver op til en generalforsamling at afgøre om vejene skal laves. Det bliver ikke noget best. presser igennem.

Til nr. 51 svarede FM at vælger vi løsningen fra Guntofte og Bech, har vi penge nok på vejkontoen, så det vil ikke betyde en ekstra omk. for medlemmerne. Vælger vi Birger Lunds mere omfattende forslag, vil vi mangle ca. 1.3 mio. kroner på vejkontoen, eller hvad der svarer til knap kr. 20.000 pr. medlem.

KS fremførte, at vejkontoens midler er beregnet til at vedligeholde vejene og ikke vores fortove. Fortove er det enkelte medlems eget ansvar.

FM erklærede, at der på en generalforsamling kan træffes beslutning om, at vejkontoens midler også kan bruges til vedligehold af fortove.

Dirigenten ønskede, at generalforsamlingen gav en tilkendegivelse om, hvor vidt den ønsker, at best. skal arbejde videre med vejvedligeholdelsen.

FM ville gerne vide, om best. skal arbejde videre med Guntofte og Bech løsningen eller Birger Lund modellen. G&B løsningen vil være billigst for foreningen hvis en generalforsamling på et senere tidspunkt skulle forkaste projektet.

Konklusionen blev, at best. skal arbejde videre med G&B modellen, og bruge de kr. 25.000 + moms, der er nødvendige for at komme videre.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Beretning fra “antenne”-udvalget.
KS fortalte om årsagen til at udvalget var blevet nedsat og om status på udvalgets arbejde.

Problemet hos os, modsat store boligforeninger, er at vi bor i parcelhuse, der skal bindes samme i et netværk. Det har TDC gjort, så man kunne købe deres net, hvilket udvalget tror, vil blive dyrt. Omkostningen ved at købe det, vil også blive den samme uanset antallet af tilsluttede medlemmer.

Regeringens terrorpakke vil måske også betyde, at vi skal føre kontrol med trafikken på nettet.

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby har undersøgt interessen hos medlemsforeningerne for at etablere et fælles net, og den er ikke stor.

KS har ikke store forventninger til at udvalget vil få succes, og dermed blive i stand til at etablere et fælles net.

Mogens Jensen, nr. 13, spurgte om det virkelig er TDC der ejer antennenettet. De kan da ikke have eneret.

KS svarede at man godt kan leje sig ind på nettet. Det vil koste penge; men udvalget ved ikke hvor meget.

Mogens Jensen, nr. 13, spurgte om der havde været kontakt til Holdkærs Ager for at høre hvad det er de går og laver af denne slags.

KS svarede at det havde der ikke; men det var en god ide.

Pkt. 4. Aflæggelse af Grundejerforeningsregnskab.
KS henviste til det fremsendte materiale, og gennemgik kort et par af de vigtigste punkter.

Bilag 5.1 – 5.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 6, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Da der ikke var spørgsmål, blev regnskaberne godkendt.

Pkt. 5. Rettidig indkomne forslag.
Der var ikke fremkommet nogen forslag.

Pkt. 6. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
KS henviste til udsendte budget. Underskuddet vil blive reduceret ca. kr. 1.000 i forhold til det udsendte budget, da vi efter at budgettet er udsendt har skiftet forsikringsselskab.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. (uændret). Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.000- og med en fordeling på kr. 700,- (Hævet kr. 300 i forhold til 2003) til vejkonto og kr. 300,- (uændret) til drift.

KS begrundede forhøjelsen af kontingentet med, at best. ønskede en øget opsparing på vejkontoen.

Vejvedligeholdelse 2005
Jeg sælger
Jeg køber
Jeg efterlyser
Jubilæumsfest
Fotoalbum
Jubi fest billeder 1
Jubi fest billeder 2
Festudvalget
Forretningsorden
Revisor
Suppleant
Bestyrelsen
Suppleanter
Skriv til bestyrelsen
Grundejerforeningen
Vejkonto
Deklaration
Byplan nr. 26
Støjregulativ
Matrikelkort
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002
År 2001
År 2000
Nyheder
Nyhedsarkiv

Til KS begrundelse tilføjede FM, at vi fra TK har fået at vide, at der normalt skal regnes med en årlig opsparing til vejvedligeholdelse på kr. 1.000 pr. husstand.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ole Ankersen genvalgt som formand.

Pkt. 8. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup genvalgt som kasserer.

Pkt. 9. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander genvalgt som næstformand.

Pkt. 10. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær.

Pkt. 11. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte afgående suppleant og Knud Vad, nr. 45 om han var villig til genvalg, hvilket han bekræftede, og han blev valgt til 1. suppleant.

Da Henning Jessen ikke deltog i generalforsamlingen skulle der findes en ny suppleant. FM orienterede om hvad det betyder at være suppleant
Efter en tid meldte Jes Bagersted, nr. 54 sig, og han blev dermed valgt som 2. suppleant.

Pkt. 12. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om de to afgående revisorer ønskede genvalg. Ida Hansen, nr. 43, og Flemming Poulsen, nr. 51, bekræftede begge ønsket om genvalg. Da der ikke kom andre kandidater blev Ida Hansen, nr. 43 og Flemming Poulsen, nr. 51 genvalgt.

Pkt. 13. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten spurgte om den afgående revisorsuppleant ønskede genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke kom andre kandidater blev Birgit Zwergius genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 14. Valg af antenneudvalg
KS efterlyste nye medlemmer til udvalget.

Der blev fra salen foreslået at udvalget nedlægges.

Birgit Zwergius, nr. 22, vil gerne have at Holdkærs Ager kontaktes.

BM fortalte, at TDC snart barsler med nye tiltag.

Det blev besluttet at nedlægge udvalget.

Pkt. 14. Eventuelt.
Brian Bay Billing, nr. 61, spurgte om best. ved fremtidige vejsyn vil efterlade en meddelelse hos de medlemmer hvor der ikke er noget at påtale.

Det mente FM ikke skulle være nødvendigt.

NF ønskede FM tillykke med de 25 år i formandsstolen.

Klokken 20:20 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til FM.

FM takkede for hyldesten og fortalte kort om starten på sin formandskarriere.
FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på, og forsamlingen for god ro og orden.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen