Referat fra generalforsamlingen 2006

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 20. april 2006, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Kasserer Steen Kondrup (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Afbud fra: Næstformand Johnny Fjellander, (NF)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 23 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent. Da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Ole Ankersen, nr. 12, blev dirigent. Ole Ankersen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konstaterede også, at der ikke var indkommet nogen forslag hvorfor pkt. 4 ville udgå. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.7, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, Ved forrige generalforsamling sad vi sammen med en ingeniør, der fortalte, at der ikke var problemer med vores vejkasse. Nu er det en grim vej med reparationer der ikke er lavet ordentligt. Der er også problemer med indkørslen til nr. 7. Chaussesten er stadigvæk ikke sat i grus. De står løst og er lige til at tage op. Det samme skulle være tilfældet hos naboen (nr. 5 eller nr. 9??)

Ivan Larsen, nr. 56, støttede nr. 7’s indlæg, og håbede at bestyrelsen vil være lige så energisk for at få rettet fejl og mangler, som den var for at få projektet udført.

KS – bestyrelsen er også meget ærgerlig over de revner der er kommet i slidlaget. Man kan se samme fænomen andre steder hvor der er lagt nyt slidlag, bl.a. på Oliefabriksvej.

Ivan Larsen, nr. 56, hvorfor fortalte bestyrelsen ikke at der kunne komme revner?

FM – vi har ikke fået at vide at der ville komme revner; men på den anden side havde vi vel heller ikke spurgt eksplicit om dette. Som det fremgik af beretningen skyldes revner ren fysisk. Gruset der er fyldt i udgravningen for naturgas og det grus gamle vejkasse er bygget af arbejder ikke sammen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, På forrige generalforsamling fortalte ingeniøren at der ikke ville komme flere sætninger.

Ole Ankersen, nr. 12, Vi har tidligere fra Tårnby Kommune og andre eksperter fået at vide, at et slidlag ville kunne holde.

Frede Tønnesen, nr. 53, havde vi været bedre til at skovle sne ville “revne fyldet” være slidt ned nu.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, “revne fyldet” bør slibes ned og løse chaussesten sættes rigtigt.

FM svarede nr. 7, at vi tager sagen op med Guntofte og Bech.

Kaj Madsen, nr. 47, hvad med nye lunker?

FM svarede, at på vendepladserne er der ikke meget at gøre ved dem. Bestyrelsen har været meget efter entreprenøren omkring vendepladserne.

Ole Ankersen, nr. 12, er der kommet en åbning hos Tårnby Kommune med hensyn til at vi evt. må sælge fællesarealet?

FM – bestyrelsen har en plan; men vi vil ikke afsløre den på dette tidspunkt. Den er anderledes end det der er forsøgt tidligere.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforenings regnskaber.
KS gennemgik de fremsendte regnskaber for forening og vejkonto. Igen i år havde Tårnby Kommune kun foretaget en rensning af vores rendestens brønde, og det

betød faktisk, at foreningen kom ud med et overskud.

Ole Ankersen, nr. 12 spurgte hvorfor vejkontoens penge var blevet flyttet fra aftalekontoen.

KS – det var sket fordi bestyrelsen ikke kunne vide hvornår vi skulle trække på pengene for at betale for vejrenoveringen.

Ivan Larsen, nr. 56, spurgte hvorfor vi har aktier i Amagerbanken.

KS – de var købt før hans tid; men måske kunne den tidligere formand Ole Ankersen belyse dette.

Ole Ankersen fortalte, at disse aktier i sin tid var købt for at foreningen kunne få en bedre forrentning af indeståender i Amagerbanken.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Bilag 5.1 – 5.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 6, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
Da der ikke var fremkommet nogen forslag bortfaldt punkt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

KS henviste til udsendte budget.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. (uændret). Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.000- og med en fordeling på kr. 700,- (uændret) til vejkonto og kr. 300,- (uændret) til drift.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Den afgående næstformand havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde nogen forslag til ny næstformand. FM svarede, at det havde bestyrelsen troet lige indtil generalforsamlingen begyndte, men bestyrelsen var blevet brændt af.

Steen Kondrup forklarede, at årsagen til at han ikke ønskede genvalg til kassererposten skyldtes mængden af arbejde, og at han gerne stillede op til
næstformandsposten. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup valgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer
Den afgående kasserer havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde nogen forslag til ny kasserer.

FM svarede, at bestyrelsen foreslog Jes Bagersted, nr. 54 som ny kasserer.

Dirigenten spurgte om Jes ville modtage valg, og det accepterede Jes.

Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted valgt som kasserer ved akklamation.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten konstaterede at da den ene af de afgående suppleanter nu var indvalgt i bestyrelsen og den anden ikke deltog i generalforsamlingen kunne disse ikke genvælges. Derfor efterlyste dirigenten kandidater til de to poster. Efter lidt tid meldte først Brian Billing, nr. 61 og derpå Kim Wackerhagen, nr. 35 sig, og da der ikke var andre kandidater blev de to valgt ved akklamation.

Pkt. 11 Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Ida Hansen, nr. 43, over for bestyrelsen havde givet udtryk for ønske om genvalg.

FM – bestyrelsen har fået en skriftlig accept fra Ida.

Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 ønskede genvalg, hvilket Jan be-kræftede.

Da der ikke var andre kandidater blev de to valgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Dirigent og afgående revisorsuppleant, Ole Ankersen meddelte, at han accepterede genvalg som revisorsuppleant, og da der ikke var andre kandidater blev Ole Ankersen genvalgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.
K. Matos, nr. 60, der køres for stærkt på vores veje. Det er ikke nødvendigt. Vis hensyn. Skraldebilerne specielt kører stærkt, og renovationsarbejderne hiver og flår i låger m.v.

FM – det med renovationen vil vi gerne tage op med Tårnby Kommune.

KS – har nr. 60 prøvet at tale med renovationsarbejderne?

K. Matos, nr. 60, ja, en enkelt gang; men det var absolut ikke blevet vel modtaget.

Ivan Larsen, nr. 56, spurgte hvorfor vi fortsat skal betale til vejkontoen.

FM – det skal gøres for at spare op til fremtiden.

Ole Ankersen, nr. 12, fortovene skal jo også laves en dag.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, hvorfor har vi ikke et festudvalg, så der kan blive lavet vejfest o. lign.

FM – det har været debatteret flere gange, og der var aldrig den store opbakning.

KS fortalte at der på 3. vænge er en del fælles sociale arrangementer. Blandt andet cykelture. Der kan kun opfordres til at dette eksempel følges, og

foreningens yngre medlemmer må meget gerne tages udfordringen op.

FM opfordrede til at der fx kunne laves noget helt uformelt på fællesarealet til Sankt Hans.

Per Ahn, nr. 19, ville gerne have bestyrelsen til at opfordre medlemmerne til en bedre renholdelse af veje og fortove. Det kunne fx gøre i den orientering

fra generalforsamlingen der sendes til medlemmerne. Dårlig snerydning kunne bestyrelsen evt. påtale ved at lægge en seddel i medlemmets postkasse.

K. Matos, nr. 60, en bøn til alle hundeejere, der lufter deres hunde på vejene. Kan I ikke bruge en pose til efterladenskaberne?

Britt Lund, nr. 44, kan der ikke etableres chikaner på vejene for at bringe farten ned?

Jes Bagersted, nr. 54, der er nogen der lufte deres hund i andre folks haver. Kan vi ikke kræve at hunde føres i snor?

KS – Vil det hjælpe? Det er bedre at få ejerne til at fjerne efterladenskaberne.

BM – Det er korrekt at der køres for stærkt; men lige så vigtigt, som lav fart, er overholdelse af vigepligten.

FM svarede på indlægget vedr. chikaner, at det har været undersøgt før uden et positivt resultat. Bestyrelsen vil kigge i arkiverne for at se hvad der skete

den gang. Det at få lov til at lave en stille vej er ikke et let job. Det kræver tilladelse fra flere myndigheder.

Brian Billing, nr. 61, foreslog at der evt. kunne laves en bedre skiltning.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, kunne det ikke være en sag for Tårnby Kommune at lave noget hastigheds regulerende inden vores veje?

SEK præsenterede det det nye design på foreningens hjemmeside.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM havde forberedt en tale og gaver i anledning af at den “gamle” KS og NFs afgang, men da den afgående NF ikke var tilstede og den afgående KS i mellemtiden var blevet valgt til NF sprang FM den store takketale over og gave Steen Kondrup en vingave med tak for tiden som KS, og et velkomme som ny NF.

FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på, og forsamlingen for god ro og orden.

Dirigenten afsluttede kl. 21:30 generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Ole Ankersen
Sekretær Formand Dirigent
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 12

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen