Referat fra generalforsamlingen 2023

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling,onsdag den 26. april 2023, klokken 18:30.

Generalforsamlingen blev afholdt i Holdkærparkens Fælleshus, Holdkærs Ager 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Bestyrelsesmedlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, og gik så over til dagsordenens punkt 1.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

FM foreslog på bestyrelsens vegne Brian Visser, nr. 22, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Brian valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå bad dirigenten SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer, og at der var afgivet en fuldmagt fra nr. 59 til nr. 62.

Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Bilag 2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.4, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Henning Jessen, nr. 18: God beretning. Ros for den.

BM: Onefiber krævede tilslutning fra alle foreninger, der var omfattet af tilbuddet. En forening sprang fra, og Onefiber lukkede ned, og stillede krav om, at hvis de skulle fortsætte, så skulle vi overtale Kongelundsparken til at deltage. BM arbejder videre og har kontaktet TDC; men de oplyser på deres hjemmeside, at de kun er interesseret i foreninger med mindst 250 medlemmer. BM har alligevel skrevet til dem; men ikke fået noget svar.

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.

KS gennemgik regnskaber for forening og vejkonto, og uddybede et par af posterne.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og vejkonto

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

4.1: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for GF Tømmerupvang.
FM gennemgik forslaget, og henviste til at det var omdelt, så alle havde haft mulighed for at sætte sig ind i det.

Steen Kondrup, nr. 62: Er bestyrelsen sikre på, at vi får alle omkostninger dækket med den nye formulering.

SEK: Vi har valgt at lægge os op ad de retningslinjer der udstikkes i renteloven.

FM: Det mener vi at renteloven tager højde for.

Joanna Rønn, nr. 16: Man skal passe på med at sende noget til en advokat. Omkostningerne kan let overstige skyldnerens gæld.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev vedtaget med 24 stemmer for.

Bilag 5, Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for GF Tømmerupvang.

4. 2: Bestyrelsens forslag til vedligeholdelse af fællesareal.
FM gennemgik forslaget, og henviste til at det var omdelt, så alle havde haft mulighed for at sætte sig ind i det. FM pointerede, at bestyrelsen anbefalede at løsning 1 eller 2 blev valgt.

Ronnie Larsen, nr. 56: Ville det ikke være en ide at bare bruge noget vejsalt til ukrudtsbekæmpelse, og så selv så nogen blomsterfrø.

SEK: Salt er ikke et godkendt middel til ukrudtsbekæmpelse, og må derfor ikke anvendes til dette formål.

Ida Hansen, nr. 43: Hvordan kommer vi af med affaldet fra fællesarealet?

FM: Det kører vi væk på en trailer.

Ralf Løfquist, nr. 29: Salt ødelægger fliserne. At vi selv sår blomster, er en god ide. Hvad med at vi også sætter nogen løgplanter? Så har vi blomster over en længere periode.

Julius Jans, nr. 49: Hvad må vi og hvad må vi ikke bruge fællesarealet til.

SEK: Grunden til at vi har fællesarealet er, at vores grunde er så små. Vi må derfor heller ikke sælge arealet eller bygge på det.

FM: Det kan bruges til festivitas. Fx Sankthansbål og vejfester.

Henning Jessen, nr. 18: Bestyrelsens delforslag 2 er en god løsning, og nr. 56’s forslag om såning af blomster er godt.

Steen Kondrup, nr. 62: Arealet er brugt til flere fornøjelige ting gennem tiderne. Bestyrelsens delforslag 1 kombineret med nr. 56’s forslag om blomster er godt.

Dirigenten spurgte om delforslag 3 var relevant hvilket der sagt nej til.

Dirigenten satte delforslag 2 til afstemning, og det blev vedtaget med 22 stemmer for.

Bilag 6.1 – 6.2, Bestyrelsens forslag til vedligeholdelse af fællesareal.

4.3: Nr. 49s forslag om hastighedsdæmpende vejbump

Dirigenten bad Julius Jans nr. 49, gennemgå sit forslag vedrørende etablering af hastighedsdæmpende vejbump i vængerne.

Efter gennemgangen satte dirigenten forslaget til debat.

Lars Holk Hermansen, nr. 11: Et rigtig godt forslag; men der skal være flere bump end de på forslaget skitserede. Mange knallerter kører stærkt gennem vænget.

Steen Kondrup, nr. 62: Tak for forslaget; men vejbump er ikke en ønskelig løsning. Vi skal vi se hensyn til fx renovationen og passage af bump vil medføre mere larm. Kan problemet ikke løses med en eller anden form for chikaner? Fx blomsterkasser?

Ralf Løfquist, nr. 29: En af grundene til problemet er de mange transportfirmaer, af diverse slags, der skal benytte vores veje. Bump skal gennemtænkes og placeres strategisk korrekt. Blomsterkasser i stedet for?

Michael Jespersen, nr.45: Er der styr på alle regler?

BM: Der skal laves ansøgninger diverse steder.

Henning Jessen, nr. 18: Det er et sympatisk forslag, og vi skal kun tage hensyn til os selv, hvad den professionelle transport angår må de rette sig efter os. Flere bump, end de på forslaget markerede, vil måske være bedre.

FM: Gennemgik bestyrelsens kommentarer til forslaget. Se bilag 7.1 – 7.3 Bestyrelsens kommentarer til forslaget om fartdæmpende vejbump.

Michael Jespersen, nr.45: Kan vi ikke få skilte med stopforbud, som på Aladdinvej, der hvor vejen bruges til afsætning af skolebørn.

Henning Jessen, nr. 18: Kan ejerforholdet på Aladdinvej være forskelligt fra vores? Kommunalvej / privatvej.

BM: Angående vej forhold ved Gambiavej og Aladdinvej, så er første stykke af Gambiavej vedligeholdt af kommunen grundet institutionen (indtil Dernavej), mens hele Aladdinvej er klassificeret skolevej.

Steen Kondrup, nr. 62: Kommunen kender godt til vores problemer med afsætning af skole-børn. Steen har selv bragt det op på et byrådsmøde.

Julius Jans, nr. 49: Ideen med forslaget var også at få en debat om fartproblemet, og for at få en markering af, at det er et lukket villaområde man kører ind i.

NF: Nu tales der om to forskellige ting. Afsætning af børn og fartbump. Kan vi overhovedet være sikre på, at fartbump virker? Vil det ikke bare resultere i biler der kører hurtigt frem til bumpet, bremser og så accelerer voldsomt efter passage af bump?

Henning Jessen, nr. 18: Bestyrelsens gennemgang af vejbump problematikken er meget dækkende.

Joanna Rønn, nr. 16: Vi har et ordensreglement, kan vi så ikke også lave et kørselsreglement?

FM: Kan vi overhovedet konkludere noget efter denne debat? Der køres for stærkt, det er korrekt; men at etablere vejbump eller lignende, lige før alle vejene skal graves op, er ikke smart. Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med et forslag til fart dæmpende tiltag i den kommende periode.

Dirigenten spørger Julius Jans om han vil trække sit forslag når bestyrelsen lover at se på opgaven, og komme med et forslag til næste generalforsamling.

Julius Jans, nr. 49: Det er ikke ønskværdigt; men måske hvis forslaget kommer op på en snar-lig ekstraordinær generalforsamling.

Lars Froberg, nr. 48: Vi skal gribe i egen barm. Der er alt for mange medlemmer, der ikke kører ordentligt.

Ralf Løfquist, nr. 29: På stamvejen er der en vældig trafik af børn, der går fra institutioner til skole og omvendt. Kan det ikke bruges som et argument overfor kommunen, så de kan reducere hastigheden på stamvejen?

FM: Det er en god ide. Det tager vi med.

BM: Kommunen er tung at danse med, og det kan tage lang tid at få noget igennem deres maskineri.

Michael Jespersen, nr.45: Kan vi overhovedet stemme og gennemføre noget vi ikke har søgt om?

FM: Nej.

Birgit Løfquist, nr. 29: Det vil være fjollet at lave noget når vejene skal graves op.

Ralf Løfquist, nr. 29: Kan man male kantsten gule, så folk kan se, at de ikke må parkere der?

Dirigenten spørger igen Julius Jans, nr. 49, om han vil trække sit forslag og lade bestyrelsen se på sagen.

Julius Jans trækker sit forslag.

Bilag 8.1 – 8.2, Maria og Julius Jans forslag til hastighedsdæmpende vejbump.

Pkt. 5. Fremlæggelse af budget, beløb til bestyrelsen, kontingent til GF og bidrag til vejkonto

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000, -. Kontingent blev foreslået fastholdt på kr. 1.250- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 550,- til drift.

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2022 tallene.

Ralf Løfquist, nr. 29: Hvorfor er der budgetteret med kr. 5.500 til fællesareal?

KS: Det er til uforudsete omkostninger. Fx havde vi sidste et år et træ der væltede, og derfor skulle fjernes.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 9, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af formand

Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen, nr. 51, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af næstformand

Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om hun var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Maiken L. Andersen, nr. 3, genvalgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af sekretær

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af kasserer

Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Baggersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt. 10. Valg af bestyrelsesmedlem og to suppleanter

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Brian Visser, nr. 22, genvalgt som bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Dirigenten spurgte suppleant Ronnie Larsen, nr. 56, om han ønskede genvalg, og Ronnie Larsen erklærede sig villig til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte suppleant Michael Jespersen, nr. 45, om han ønskede genvalg. Michael Jespersen ønskede ikke genvalg, og der skulle derfor findes en ny suppleant.

Jesper Jensen, nr. 72, meldte sig hurtigt på banen, og da der ikke var andre kandidater, blev Ronnie Larsen, nr. 56 og Jesper Jensen, nr. 72, valgt ved akklamation.

Pkt. 11. Valg af revisor

Dirigenten spurgte om Ida Hansen, nr. 43 og Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede begge i. Da der ikke var andre kandidater, blev de begge genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af revisorsuppleant

Dirigenten spurgte om Steen Kondrup, nr. 62 modtog genvalg, og det indvilligede han i. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup genvalgt ved akklamation

Pkt. 13. Eventuelt

Steen Kondrup, nr. 62: På generalforsamlingen i 2022 blev der spurgt til projektet om ældreboliger på fællesarealet. Har bestyrelsen gjort noget i den forbindelse?

FM: Det projekt kan ikke gennemføres, så længe kommunen fastholder, at vi skal beholde fællesarealet.

Steen Kondrup, nr. 62: På generalforsamlingen i 2022 blev det vedtaget at der skulle opsæt-tes 4 ”Legende børn” skilte. Det nye medlem i nr. 53 har erklæret sig villig til at skiltet sættes op. Vil bestyrelsen sørge for det?

FM: Vi sætter skiltet op.

Steen Kondrup, nr. 62: Alle skal huske at klage over deres kommende ejendomsvurdering. Argument er støj fra lufthavnen.

Steen Kondrup, nr. 62: Hvorfor deltager suppleanterne ikke i bestyrelsesmøderne? Det bør bestyrelsen overveje.

Michael Jespersen, nr.45: Den manglende mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder er net-op årsagen til at jeg trækker mig.

 

Klokken 20:23 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6
Brian Visser
Dirigent
TV nr. 22
Flemming Poulsen
Formand
TV nr. 51

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen