Referat fra generalforsamling 2012

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 27 stemmeberettigede medlemmer op, og givet 4 fuldmagter.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.


Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Flemming valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.2, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Per Ahn, nr. 19: Hvordan skal kommentaren vedrørende hegnet til Hyld Ager forstås?

FM svarede, at bestyrelsen gennem længere tid har diskuteret en reparation af hegnet med Hyld Agers bygherre. En reparation vanskeliggøres af de rødder der står på begge sider af hegnet.

Per Ahn, nr. 19: Hvem skal betale?

FM, bygherren skal betale for reparation af hegn.

Steen Kondrup, nr. 62, takkede bestyrelsen for, at de havde undersøgt mulighederne for nedslag i ejendomsskat, som følge af vejvedligehold til bunds.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.
KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og uddybede udvalgte poster.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto

Kaj Madsen, nr. 47: Posten for rensning af rendestensbrønderr er bobbelt så stor som i 2010?

KS forklarede, at netop denne post svinger meget fra år til år, da antallet af rensninger – og hvornår de foretages – svinger meget.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der var indkommet et forslag vedr. støj, fra en kreds af medlemmer. Da forslaget var udsendt til alle blev det sat under behandling.

Bilag 5, Forslag

Dirigenten gav ordet til Henning Jessen, nr. 18, i kraft af hans repræsenterede alle forslagsstillere.

Henning Jessen begrundede forslaget med ønsket om, at få nogle mere formelle grænser for hvornår støjende redskaber må bruges, end de tider der p.t. findes i det uformelle ”Støjregulativ”. Målet er, at vi alle skulle få mulighed for at nyde de få sommerdage vi har i fred og ro.

Ralf Løfqiust, nr. 29: Hvis man skal have håndværkere er det ikke smart, at de først kan starte kl. 10:00.

Henning Jessen, nr. 18: Forslaget er ikke møntet på håndværkere. Deres arbejde skal ikke forhindres.

Ib Jensen , nr. 41: Hvad med snerydningsmaskiner?

Ivan Larsen, nr. 56: Godt initiativ; men fredag bør regnes for en hverdag, og ikke som en del af weekenden.

Kaj Madsen, nr. 47: Hvem skal være ”bussemænd”?

Birgit Zwergius, nr. 22: Har der været problemer med tiderne i ”Støjregulativet”? Kl. 17:00 fredag er alt for tidligt.

Henning Jessen. Nr. 18: Hvis naboer ikke kan overholde tiderne bør det kunne løses med en snak over hækken. Laves der et ordensreglement har bestyrelsen også muligheder for påtale.

Steen Kondrup, nr.. 62: Det vil være et godt stykke papir; men fredag til kl. 17:00 duer ikke.

Per Ahn, nr. 19. Man behøver vel ikke slå græs om fredagen. Der er andre dage i ugen.

Lars Froberg, nr. 48. Der er en pointe i bemærkningen vedrørende snerydning. Det skal jo ske inden 07:00.

Anette Bååge, nr. 10: Forslaget er vel også mest fremsat med sommerhalvåret for øje.

Henning Jessen, nr. 18: Forslagsstillerne kan godt leve med, at fredag forlænges til kl. 18:00.

Steen Kondrup, nr. 62 og Ivan Larsen, nr. 56: Fredag skal være til kl. 19:00.

Anette Bååge, nr. 10: Her er jo tale om en henstilling til godt naboskab.

Dirigenten sammenfattede – med forslagsstillernes accept – at forslaget ændres så fredag ligestilles med de øvrige hverdage (10:00 – 19:00), og satte derpå forslaget til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer for og 2 stemmer imod.

Pkt. 5.  Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto.
Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 400,- til drift (uændret).

KS forklarede, at budgettet var baseret på 2011 budgettet, og at den forholdsvis store post vedrørende hegn ved fællesareal skyldes muligheden for, at Hyld Ager ikke vil dække alle omkostninger ved reparationen af hegnet. Måske skal vi selv betale for at få rødderne fjernet.

Ralf Løfqiust, nr. 29: Hvad skal vi med hegnet? Kan vi ikke bare droppe sagen?

FM, hvis ingen syntes vi skal bruge tid og penge på at reparere hegnet, har bestyrelsen ikke noget imod at lade stå til.

Steen Kondrup, nr. 62 og Henning Jessen, nr. 18: Hegnet bør bibeholdes.

Henning Jessen, nr. 18: Hvad med at plante lidt arkitektens trøst? Det vil skjule det ødelagte hegn i løbet af kort tid.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den fungerende formand, om han var villig til valg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny Hansen, nr. 43, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den fungerende næstformand, om hun var villig til valg, hvilket Anette erklærede ikke var tilfældet.

Dirigenten spurgte om der i salen var medlemmer der ønskede at stille op til posten.

FM foreslog på bestyrelsens vegne Jan Egholm, nr. 72.

Da der ikke var andre kandidater, blev Jan Egholm, nr. 72 valgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer.
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte Asbjørn Christiansen, nr. 16, om han ønskede at fortsætte som suppleant, og det erklærede Asbjørn sig villig til. Da Morten Stokkebro, nr. 69, ikke deltog i generalforsamlingen, efterlyste dirigenten interesserede til den sidste post som bestyrelsessuppleant, og her meldte Kaj Søgaard, nr. 47 sig. Da der ikke var andre kandidater blev Asbjørn valgt som første suppleant og Kaj som anden suppleant.

Pkt. 11. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i, og da dirigenten – Flemming Poulsen, nr. 51 –  konstaterede, at han selv også modtog genvalg, og ingen andre kandidater meldte sig, blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten spurgte om Rustan Peterson, nr. 12 modtog genvalg, og det indvilligede Rustan i, og da der ikke var andre kandidater blev Rustan genvalgt som revisorsuppleant ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.
FM takkede Anette for hendes arbejde i bestyrelsen.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Benny Hansen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 43

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen