Referat fra generalforsamlingen 2009

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer eller Adobe Reader . Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 21. april 2009, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Per Sørensen (FM)
Benny Hansen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 26 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre forslag fra salen blev Flemming Poulsen valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Hvorfor nævnes der i et bestyrelsesmødereferat, at der er modtaget gravetilladelse til nr. 7?

Britt Lund, nr. 44: Vi tilslutter os samme spørgsmål.

Best. svarede, at de er kommet meget sent, da de har været vejen omkring tidligere formænd; men at det drejer sig om gravearbejder vedr. vand og telefon.

Ivan Larsen, nr. 56: I beretningen nævnte FM at det vil medføre mange omkostninger at lukke ”skolestien”. Hvilke?

FM svarede, at Tårnby Kommune har henvist til at der kan ligge evt. forsynings-ledninger, som der skal tages hensyn til, og der kan blive udgifter til en landinspektør hvis jorden skal fordeles mellem de medlemmer, som har grund op til stien.

Ivan Larsen, nr. 56: Når det nye skoleår starter begynder vi forfra med afsæt-ning af skolebørn på vores vej.

BM svarede, at bestyrelsen fortsætter med at uddele sedler til disse forældre, og at det også har hjulpet; men der er nogen hvor budskabet ikke trænger ind.

KS påpegede, at hvis vi en dag kommer frem til et forslag om lukning af stien, skal vi sikre os en god debat om emnet, og et flertal af medlemmer skal større forslaget inden der kan skrides til handling.

Per Ahn, nr. 19: På Grundejersammenslutningens hjemmeside står Flemming Poulsen stadig angivet som formand. Kan det ikke blive ændret?

Bestyrelsen lovede at tage kontakt til sammenslutningen for at få det rettet.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforenings regnskaber.

KS gennemgik regnskaberne for forening og vejkonto. Der er en difference i regnskabet på kr. 337,50. Årsagen til denne har mange ledt efter; men ingen har kunnet finde den. Den stammer sikkert fra en kursregulering, der kan ligge år tilbage.

Johnny Fjellander, nr. 55: Hvorfor er der stadig reserveret penge til fællesarealet?

Steen Kondrup, nr. 62: Fordi GFTV af kommunen er pålagt at lave en beplantningsplan for arealet.

Per Ahn, nr. 19: Bestyrelsen skal nok ikke investere vejkontoens formue i Amagerbank aktier.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 5, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Da der ikke var fremkommet nogen forslag bortfaldt punkt.

Pkt. 5.  Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- (uændret) til vejkonto og kr. 400,- til drift.

KS gennemgik kort det udsendte budget, og påpegede, at det er en gentagelse af de seneste års budgetter.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Valg af Formand.

Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Per Sørensen genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.

Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny Hansen genvalgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer

Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted genvalgt som kasserer ved akklamation.


Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten efterlyste interesserede til posterne som bestyrelsessuppleanter, og her meldte Anette Bååge, nr. 10 og Per Ahn, nr. 19 sig. Da der ikke var andre kandidater blev Anette Bååge valgt som første suppleant og Per Ahn som valgt som anden suppleant.

Pkt. 11 Valg af Revisor

Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 ønskede genvalg. Jan var ikke selv tilstede; men havde bedt en nabo tilkendegive, at genvalg var ønsket. Dirigenten konstaterede, at han selv også ønskede genvalg, og da der ikke var andre kandidater blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant

Dirigenten efterlyste en interesseret til posten som revisorsuppleant, og her meldte Rustan Peterson, nr. 12. Da der ikke var andre kandidater blev Rustan valgt som revisorsuppleant ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Nu hvor hegnet omkring Hyld Ager byggepladsen er fjernet ud mod Tømmerupvang, betyder det så at der kommer en udkørsel?

Dirigenten svarede – FL. Poulsen var formand da lokalplanen for Hyld Ager blev vedtaget – at Tårnby Kommune tidligere har sagt at der ikke kommer nogen udkørsel fra Hyld Ager til Tømmerupvang.

Anette Bååge, nr. 10: Hvem har ansvaret for hegnet indtil Holdkærs Ager?

SEK svarede, at det er et fælleshegn, og Holdkærs Ager derfor har ansvaret for vedligeholdelsen af deres side.

Bestyrelsen tager i den kommende periode kontakt til Holdkærs Ager vedrørende vedligeholdelse af hegnet.

Johnny Fjellander, nr. 55: Hvordan vil stemningen være for at man arrangerer et loppemarked på fællesarealet?

Det forslag fik pæn opbakning, og Johnny fik mandat til at arbejde videre med arrangementet.

Britt Lund, nr. 44: Der ses en gang imellem ”underlige ukendte” biler parkeret på vores veje. Det skal vi være opmærksomme på.

Helen Hornum, nr. 31: Hvad er det der egentlig sker omkring en olieforurening ved nr. 68?

FM svarede, at hvad der sker inde på privat grund kan vi ikke uden videre blande os i; men bestyrelsen vil i den kommende periode undersøge hvad det er og om det har betydning for andre medlemmer.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Per Sørensen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 38

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen