Referat fra generalforsamlingen 2003

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, onsdag den 8. april 2003, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Johnny Fjellander (NF)
Kasserer Steen Kondrup (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent; men da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Flemming Poulsen, nr. 51, blev dirigent. Flemming Poulsen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.6, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Snerydning:
Birgit Zwergius, nr. 22, sagde, at snerydningen burde fortsætte som hidtil. Hun har fra andre foreninger, hvor der ryddes sne af 3. part, hørt at der først ryddes sent på dagen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, bakkede Birgit op. Lad os fortsætte som i dag.

Ivan Larsen, nr. 56, finder den pris FM nævnte O.K. Han foreslog, at vi evt. kun får ordnet fortovene.

Henning Jessen, nr. 18, mente, at en sådan ordning ikke er noget værd hvis rydningen ikke sker om morgenen. Han finder prisen O.K.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, fortalte, at de på Gambiavej betaler kr. 500 og den ordning duer iflg. beboerne på Gambiavej ikke.

Ivan Larsen, nr. 56, mener ikke vi skal sige, at det ikke duer, før vi har prøvet det.

Flemming Poulsen, nr. 51, fremførte, at sneen dog vil blive ryddet selvom det evt. sker sent.

Henning Jessen, nr. 18, spurgte hvor den sne der skrabes væk vil blive lagt.

Birgit Zwergius, nr. 22, ønskede en garanti for, at det ikke ville blive lagt på vendepladserne.

Flemming Poulsen, nr. 51, mente det burde fremgå af aftalen eller evt. kravspecifikation hvor sneen anbringes.

Ivan Larsen, nr. 56, mente vi skal prøve en sådan ordning i et år.

FM fremførte, at de nævnte kr. 125 er eksklusive rydning af fortove og saltning.

BM sagde, at den entreprenør han havde tilbud fra kan på grund af maskinstørrelse ikke tage vores fortove.

Vagn Jess, nr. 25, fremførte spørgsmålet: “Hvor vigtigt er det at få ryddet vejene?”

FM svarede, at det netop er veje, der ikke ryddes, som er problemet, når sneen falder i de mængder den gjorde i januar.

Henning Jessen, nr. 18, fandt at der var 2 løsninger. Enten at stemme om sagen eller lade bestyrelsen afgøre den.

Johnny Fjellander, nr. 55, spurgte til hvor sneen skulle lægges, og hvad vi skal gøre med de steder, hvor der ikke kan ryddes med maskiner.

Henning Nordbjerg, nr. 2, mente vi kunne købe en lille fejemaskine selv. Den kunne godt stå hos ham.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, mente at bestyrelsen skulle arbejde videre med sagen.

Ivan Larsen, nr. 56, Ønskede at få undersøgt hvad det koster at få ryddet fortovene.

Joanna Rønn, nr. 16, mente vi kunne bygge et skur på fællesarealet, hvor v kunne anbring en fejemaskine. Selve rydningen skulle ske i en turnus ordning. Bestyrelsen skulle i øvrigt søge nogle alternativer.

Steen Kondrup, nr. 62, fremførte, at et skur på fællesarealet vil føre til hærværk, og at selve arbejdet med snerydning vil være et for stort arbejder for en enkelt person.

Birgit Tønnesen, nr. 53, spurgte om der ikke kunne lave en vejledende afstemning på generalforsamlingen for at lodde stemningen.

Joanna Rønn, nr. 16, mente bestyrelsen sammen med orienteringen fra generalforsamlingen burde sende en talon, som medlemmer der er interesserede i en snerydningsordning skulle returnere til bestyrelsen.

Henning Jessen, nr. 18, gav nr. 16 ret.

FM fremførte, at det tilbud på kr. 125, som for øvrigt er eksklusive moms, ikke er en løsning vi kan bruge, da det kun dækker vejene.

Et hurtigt check blandt de fremmødte viste at 9 ud af 21 ønskede, at bestyrelsen skulle arbejde videre på en snerydningsordning.

Vejvedligeholdelse og brug af rådgivendeingeniør:
Henning Jessen, nr. 18, spurgte hvad det vil koste at bruge en rådgivendeingeniør.

FM svarede, at bestyrelsen har fået en pris på kr. 25.000 eksklusive moms for udarbejdelse af udbudsmaterielle og indhentning af tilbud. Et tilsyn med arbejdes udførsel vil koste ca. 5 % af hele entreprisebeløbet.

Birgit Zwergius, nr. 22, undrede sig over, at vi overhovedet skulle gøre noget ved vejene. Ser man sig omkring i kommunen, har vi nogle af de pæneste veje, og at Tårnby kommune ikke just holders deres veje for godt.

FM svarede, at det er korrekt at vores veje er i rimelig stand, og at Tårnby Kommune ikke gør for meget ved deres egne veje.

Flemming Poulsen, nr. 51, efterlyste en ekspertudtalelse, med hensyn til nødvendigheden af at vi får udlagt et nyt slidlag.

Henning Jessen, nr. 18, mente vi skal forberede os i god tid, og evt. indhente tilbud fra 3 leverandører, hvor arbejdets omfang baseres på tilbudsgivernes erfaring.

FM svarede, at det ikke kun drejer sig om et nyt slidlag. Der er tale om flere ting. Fx hæve kantsten og indkørsler, brønde m.m. Desuden skal tilbud være sammenlignelige, og det er de kun hvis de er baseret på samme udbudsmateriale.

KS påpegede, at det at inddrage en rådgivendeingeniør er en slags forsikring, og at bestyrelsen finder det en god ide. Bestyrelsen ønsker ikke at blive hængt ud hvis asfaltarbejdet ikke udføres korrekt.

Henning Jessen, nr. 18, spurgte om Tårnby Kommune vil komme med et oplæg til arbejdet.

FM svarede, at det vil de ikke. Vi har spurgt dem.

Birgit Tønnesen, nr. 53, mente ikke at bestyrelsen kunne blive hængt op på et evt. dårligt udført asfaltarbejde, og at prisen for en rådgivendeingeniør vil være spildt.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, påpegede, at vores veje for et par år siden blev gennemgået med henblik på en renovering. Hvis vi får tilbud fra 3 af de store leverandører vil det give en relevant pris.

Henning Jessen, nr. 18, sagde, at det at bruge en rådgivendeingeniør er en salgs forsikring, idet de er forpligtigede til at sørge for et godt udført arbejde og de er samtidig forsikret hvis noget skulle smutte.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, sagde at de store leverandører på markedet er alle medlemmer af en garanti ordning.

Joanna Rønn, nr. 16, mente, at det er korrekt at vi gør noget ved vejene i tide i stedet for at vente til det bliver kostbart at ordne. Lad os få nogle tilbud hjem.

Alex Hansen, nr. 15, sagde, at vi skulle passe på med at tage et billigt tilbud, da holdbarheden af renoveringen kunne være derefter.

Flemming Poulsen, nr. 51, sagde at man ikke bare kan se på vejene og så vide hvad der skal gøres. Der kræves ekspert bistand.

Ida Hansen, nr. 43, Sikkerheden ligger i, at der indhentes tilbud fra flere leverandører.

Henning Jessen, nr. 18, det vil være fornuftigt at gøre brug af en rådgivendeingeniør.

FM svarede på ovenstående. Det er korrekt, at vi tidligere har fået tilbud hjem på vejvedligeholdelse. De kunne ikke sammenlignes, idet de ikke var givet på samme forudsætninger. De personer vi til dato har haft fat i, vil ikke sige præcist hvilket arbejde der skal udføres for at ordne vejene. De ønsker at vi selv skal komme med et oplæg på det der skal udføres.

Bestyrelsen fik de fremmødte medlemmers accept til at gøre brug af en rådgivendeingeniør.

Diverse:
Joanna Rønn, nr. 16, takkede festudvalget for den dejlige jubilæumsfest.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Beretning fra festudvalget herunder regnskab.
Steen Kondrup, fra festudvalget, fremlagde festudvalgets beretning og regnskab.

Bilag 5, Regnskab for festudvalg.

Der blev kun holdt en fest i perioden, og det var Sankt Hans bålet, og den gav et lille overskud. Der havde været et lille problem, idet ukendte gerningsmænd havde antændt bålet i utide. Der var lykkedes at indsamle mere brændbart materiale, så der også kunne tændes bål på den rigtige dato.

Jubilæumsfesten var forløbet godt med et minimalt underskud på godt kr. 700.

Steen takkede deltagerne for en god fest og takkede samtidig kollegaerne i festudvalget.

Beretning og regnskab enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4. Aflæggelse af Grundejerforeningsregnskab.
KS henviste til det fremsendte materiale, og gennemgik kort et par af de vigtigste punkter.

Bilag 6.1 – 6.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Flemming Poulsen, nr. 51, spurgte hvad vi kunne gøre hvis det viser sig, at der ikke er penge nok på vejkontoen.

KS svarede, at Tårnby Kommune vil garantere for et lån eller vi kan selv lave en aftale med en bank.

FM supplerede med, at Tårnby Kommune vil stille garantien, men vi skal selv stå for opkrævningen hos medlemmerne.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev regnskaberne godkendt.

Pkt. 5. Rettidig indkomne forslag.
Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag 5a, og gav derpå ordet til Steen Kondrup for en mere fyldig og forklarende gennemgang.

Alex Hansen, nr. 15, henviste til Tune, hvor der er en forening af denne type.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, fandt at man skulle kontakte Per Rosendahl, nr. 1, som jo arbejder med dette til dagligt.

Henning Jessen, nr. 18, fandt ideen interessant og at der bør arbejdes videre på den. Han spurgte samtidig om vores kabel-tv understøtter webspeed.

Steen Kondrup svarede at det gør det.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte til TDC’s priser for at sammenligne med de eksempler Steen Kondrup havde givet.

Ole Ankersen, nr. 12, sagde, at han havde modtaget et tilbud på webspeed for kr. 149,- / md for laveste hastighed.

Steen Kondrups målsætning er at vi får presset TDC’s priser.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte om Steen vidste hvor mange der vil være interesserede i at deltage.

Flemming Poulsen, nr. 51, mente det ville bliver billigere for alle uanset om man brugte alle ydelser eller fx kun telefon.

Ole Ankersen, nr. 12, bemærkede, at man på Islands Brygge kan vælge hvilke ydelser man vil købe.

Steen Kondrup påpegede, at jo flere tilmeldte jo lavere pris kunne der forhandles frem.

Ivan Larsen, nr. 56, sagde at man måske skulle prøve at kontakte nabo foreningerne.

Der blev vedtaget at nedsætte et udvalg og det kom til at bestå af Flemming Poulsen, nr. 51, og Steen Kondrup, nr. 62.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag 5b og gav derpå ordet til NF for en mere fyldig og forklarende begrundelse.

Steen Kondrup lovede, at selvom der evt. ikke blev valgt et festudvalg, ville han og Johnny Fjellander arrangere en Sankt Hans fest.

Da der ikke var nogen, som ønskede at deltage i et festudvalg bortfaldt forslag 5b.

Pkt. 6. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
KS henviste til udsendte budget.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. (uændret). Kontingent blev foreslået sat til kr. 700,- og med en fordeling på kr. 400,- (uændret) til vej-konto og kr. 300,- (uændret) til drift.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ole Ankersen gen-valgt som formand.

Pkt. 8. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup gen-valgt som kasserer.

Pkt. 9. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander genvalgt som næstformand.

Pkt. 10. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær.

Pkt. 11. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte afgående suppleanter, Henning Jessen og Knud Vad, om de var villige til genvalg, hvilket disse bekræftede.
Da der ikke var andre kandidater blev Henning Jessen, nr. 18 og Knud Vad, nr. 45 genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Pkt. 12. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om de to afgående revisorer ønskede genvalg. Ida Hansen, nr. 43, og Flemming Poulsen, nr. 51, bekræftede begge ønsket om genvalg. Da der ikke kom andre kandidater blev Ida Hansen, nr. 43 og Flemming Poulsen, nr. 51 genvalgt.

Pkt. 13. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten spurgte om den afgående revisorsuppleant ønskede genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke kom andre kandidater blev Birgit Zwergius genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 14. Eventuelt.
Henning Jessen, nr. 18, ønskede at bestyrelsen skal rette henvendelse til de omkring liggende rideskoler, så vi kan få sat en stopper for heste og deres efterladenskaber på vejene.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, fortalte, at han også har haft “sammenstød” med unge ryttere på vejen.

FM svarede, at det er Tårnby Kommune, som har opsat en tavle med “Ridning forbudt”; men at bestyrelsen selvfølgelig vil tage sagen op med rideskolerne igen.

Henning Jessen, nr. 18, efterlyste en bedre skiltning med “Ridning forbudt”.

KS fortalte, at han havde ønsket at fremsætte et forslag om en “Forskønnelses pris” til den grundejer, som gør noget specielt ved sit hus, have eller de øvrige områder i foreningen. Bestyrelsen havde dog ikke bakket ham op, hvorfor han ikke havde ønsket at fremsætte forslaget.

NF forklarede hvorfor han og den øvrige bestyrelse havde været noget kølige overfor forslaget. Hvordan skal man vægte de ting der er lavet og dermed kunne vælge en frem for andre.

Birgit Zwergius, nr. 22, var betænkelig over for en “forskønnelsespris”.

Klokken 20:51 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til FM.

FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på, og forsamlingen for god ro og orden.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen