Referat fra generalforsamlingen 2008

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 8. april 2008, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra forretningsudvalget deltog:

Flemming Poulsen (FP)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

SEK startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

SEK undersøgte, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik SEK over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

SEK spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent. Da det ikke var tilfældet foreslog SEK, at Flemming Poulsen, nr. 51, blev dirigent. Flemming Poulsen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede også, at der ikke var indkommet nogen forslag hvorfor pkt. 4 ville udgå. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Forretningsudvalgets beretning om det forløbne år.

SEK oplæste forretningsudvalgets beretning.

Bilag 3.1 – 3.2, Forretningsudvalgets beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Fr. Erichsen, nr. 52: henviste til den mail de havde sendt til forretningsudvalget omkring lukning af den sti, som forbinder Tømmerupvang og skolestien.

FP: Henvendelsen har været behandlet i forretningsudvalget, og at konklusionen var blevet, at udvalget ønsker en bred støtte fra foreningens medlemmer før stien lukkes. Det er helt sikkert ikke noget vi bare kan gøre. Tårnby kommune skal indover den sag. Opfordringen fra udvalget var derfor, at der skulle ind-sendes et forslag om lukning til generalforsamlingen.

Fr. Erichsen, nr. 52: Holger havde ikke haft tid nok til at udarbejde et forslag.

Morten Stokbro, nr. 69: Kan vi ikke kontakte myndighederne, og via skiltning få stoppet uvedkommende trafik?

Flemming Poulsen, nr. 51: Problemet er kendt af alle de, som bor i det område; men hvor skal skiltene stå? Skiltning gælder jo også for vores egen medlemmer.

BM, hvem skal føre kontrol med at skiltning overholdes? Politiet har ikke ressourcerne.

Henning Jessen, nr. 18: Her er der tale om nogle medlemmer, som har et stort problem, og vi bliver nødt til at vise solidaritet. Den eneste løsning er at lukke stien.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Enig med nr. 18.

SEK: Den kommende bestyrelse vil tage sagen op, og se på hvilke muligheder der er.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.
Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforenings regnskaber.

KS gennemgik regnskaberne for forening og vejkonto. En betaling til Gundtofte og Bech er fejlagtigt ført på driften i stedet for på vejkontoen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Bliver den fejl postering rettet?

KS: Ja, det vil ske.

Per Ahn, nr. 19: Det fremgår af regnskabet, at vi betaler kontingent til Grundejersammenslutningen. Når bestyrelsen aldrig deltager i sammenslutningens møder bør vi så fortsætte medlemskabet? Hvorfor er der betalt et så stort beløb til rensning af rendestensbrønde?

KS: Det store beløb for rensning af vejbrønde skyldes, at en regning for 2006 først blev betalt i 2007.

Henning Jessen, nr. 18: Får vi givtig information fra sammenslutningen?

FP: De møder vi har deltaget i har ikke givet noget. Medlemskabet kan betragtes som en forsikring, og vi kan henvende os til sammenslutningen hvis vi står med problemer.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 5, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Da der ikke var fremkommet nogen forslag bortfaldt punkt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

 

KS gennemgik kort det udsendte budget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-. Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- (uændret) til vejkonto og kr. 400,- til drift.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Hvorfor skal kontingentet forhøjes for at få flere penge til driften? Kan der ikke laves en omfordeling mellem drift og vejkonto så det samlede beløb kan holdes på kr. 1.000,-? På budgettet figurerer både bestyrelsesmøder med kr. 3.000,- og udvalgsmøder med kr. 300,-.

Per Ahn, nr. 19: Vil godt støtte nr. nr. 7 omkring omfordeling af midlerne. De oprindelige veje lå i 30 år, og de ny kan forhåbentlig ligge lige så længe. Bestyrelses omkostninger er hævet til kr. 10.000,- er der kommet mere arbejde?

SEK: Der er tre årsager til at bestyrelsesomkostningerne er hævet. De er ikke blevet reguleret i 7 år. Det er ikke længere de store muligheder for at luske kopiering m.m. gennem firmaer, og ingen i udvalget / bestyrelsen skal sætte sit job på spil for dette. Endelig ønsker vi at medlemmer, som forhåbentlig er interesseret i at træde ind i bestyrelsen, at de ikke sættes i udgifter ved bestyrelsesarbejdet.

Per Sørensen, nr. 38: fordeling mellem vej og drift er meget rimelig og fornuftig, og det er da rart, at vi efter 30 års solidaritet stadig sparer op til fremtidig vedligehold af vejene.

Birgit Zwergius, nr. 22: Hvis bestyrelsesomkostninger dækker kopiering med videre, bør omkostningerne så ikke opsplittes i regnskabet?

Per Ahn, nr. 19: Omkostninger bør udspecificeres, og så skal bestyrelsen have sit.

SEK: Vedtægterne siger at det beløb bestyrelsen får dækker omkostninger til kopiering, telefon m.m. altså vil det kræve en vedtægtsændring at opdele disse omkostninger.

Henning Jessen, nr. 18: Ændringen af bestyrelsesomkostninger er godt begrundet.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Valg af Formand.

Dirigenten spurgte om der i salen skulle være interesserede til posten, og efter en kort betænkningstid meldte Per Sørensen, nr. 38 sig. Da der ikke var andre kandidater, blev Per valgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.

Dirigenten spurgte om der i salen skulle være interesserede til posten, og straks meldte Benny Hansen, nr. 43 sig. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny valgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer

Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten efterlyste interesserede til posterne som bestyrelsessuppleanter, og her meldte Henning Jessen, nr. 18 og Birgit Zwergius, nr. 22 sig. Da der ikke var andre kandidater blev Henning og Birgit som valgt til suppleanter

Pkt. 11 Valg af Revisor

Dirigenten konstaterede, at eftersom Ida Hansens mand, Benny, netop var blevet valgt som næstformand, ville et genvalg af Ida Hansen ikke være muligt. Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 ønskede genvalg, og dette bekræftede han.

Dirigenten, Flemming Poulsen, meldte sig selv til den ledige post, som revisor, og da der ikke var andre kandidater blev de to genvalgt / valgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant

Idet Birgit Zwergius, nr. 22, var blevet valgt som bestyrelsessuppleant og derfor ikke kunne modtage genvalg, efterlyste dirigenten en ny revisorsuppleant i salen. Morten Stokbro, nr. 69 meldte sig, og da der ikke var andre kandidater blev Morten valgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.

Henning Jessen, nr. 18: Kan den nye bestyrelses ikke kigge på mulighederne for at gøre noget ved udkørslen fra Holdkærs Ager. Det er et stort problem, at den ud kørende trafik ikke holder tilbage. En dag går det galt. Måske kan der fx gøres noget ved nr. 2 hegn, så der bliver bedre oversigt.

Bestyrelsen lovede at se på sagen.

Brian Bay Billing, nr. 61: Hvad er situationen omkring vejene, specielt omkring revner.

SEK: Det er korrekt, at der er revner, og at flere uvildige eksperter har udtalt, at det er umuligt at undgå, når der først har været gravet i vejkassen. Næste gennemgang med Colas vil være 5. års gennemgangen

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til SEK for en afsluttende bemærkning.

SEK sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og for at vi fik valgt en fuldtallig bestyrelse.

Ulrik Klixbüll Per Sørensen Flemming Poulsen
Sekretær Formand Dirigent
TV nr. 6 TV nr. 38 TV nr. 51

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen