Referat fra generalforsamling 2013

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 16. april 2013, klokken 19.00.
Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:
Formand Benny Hansen (FM)
Næstformand Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 25 stemmeberettigede medlemmer op, og der var ikke nogen fuldmagter.
Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Flemming valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.2, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

FM tilføjede omkring Nabohjælp, at der er kommet nye mærkater og bruchurer. Best vil fremskaffe disse og omdele. Det er op til de enkelte medlemmer at lave aftaler med naboer.

Kresten Kromann, nr. 20: De nye lamper oplyser ikke fortovet modsat lygtepælene. Kan lampen ikke vinkles lidt?

BM: Teknikkere der monterede lamperne påstod, at de var vinklet maksimalt.

FM: Bestyrelsen tager kontakt til TK for at høre om der kan gøres noget.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.
KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og uddybede udvalgte poster og noter.

Bilag 4.1 – 4.5, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Intet.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-. Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 400,- til drift (uændret).

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2012 tallene.

Steen Frode Jensen nr. 64: Hvorfor fremgår omkostninger og gebyrer der betales til banke ikke af budgettet?

KS svarede, at det var en fejl; men de havde aldrig været taget med i budgettet. Det vil blive korrigeret til næste år.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den fungerende formand, om han var villig til valg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny Hansen, nr. 43, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jan Egholm, nr. 72, genvalgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten konstaterede, at Asbjørn Christiansen, nr. 16, ikke var mødt op, og fra salen blev det bekræftet, at Asbjørn ikke ønskede genvalg.

Dirigenten efterlyste medlemmer der ønskede at overtage posten som suppleant, og Henning Jessen, nr. 18, meldte sig.

Dirigenten spurgte om Kaj Søgaard, nr. 47 ønskede genvalg, og det erklærede Kaj sig villig til.

Da der ikke var andre kandidater blev Henning valgt som første suppleant og Kaj som anden suppleant.

Pkt. 11. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i, og da dirigenten – Flemming Poulsen, nr. 51 – konstaterede, at han selv også modtog genvalg, og ingen andre kandidater meldte sig, blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten konstaterede, at revisorsuppleant Rustan Peterson, nr. 12 ikke var mødt op, og efterlyste derfor et medlem der ønskede at stille op som revisorsuppleant. Steen Frode Jensen nr. 64 meldte sig, og da der ikke var andre kandidater blev Steen valgt som revisorsuppleant ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.
Per Ahn, nr. 19: Den 31. januar lagde jeg et brev vedr. snerydning i FMs postkasse. Er det noget bestyrelsen har kigget på, og burde FM ikke have omtalt det i beretningen.

FM: bestyrelsen har talt om det; men det er stadig bestyrelsen holdning, at den form for snerydning er for dyr. Desuden var priserne i Pers brev fra 2006.

BM: det er ikke første gang dette diskuteres, og et af de store problemer er også, hvor skal sneen fejes hen?

FM, bestyrelsen vil i kommende sæson være mere strikse til at følge op over for medlemmer, der ikke kan finde ud af at holde fortov og vej fri for sne. Da vi ikke har nogen sanktions muligheder, kan vi kun appellere til medlemmernes sunde fornuft; men vi må konstatere, at der er nogen medlemmer, der – hvad snerydning angår – er uden for pædagogisk rækkevidde.

Ivan Larsen, nr. 56, Når andre foreninger kan få ryddet hvorfor kan vi så ikke?

Henning Jessen, nr. 18, Dette problem har været oppe mange gange, og alligevel går det jo meget godt de fleste steder. Bestyrelsens holdning er OK.

Anette Bååge, nr. 10, De tilbud vi fik i sin tid, viste, at det ville blive en stor omkostning for det enkelte medlem hvis der skulle laves fælles snerydning.

Ralf Løfquist, nr. 29, Hvordan klarer vi rydning ved fællesarealet?

KS: Den har KS ofte taget sammen med nr. 28 med flere. Det er muligt, at vi kan lave en mere formel aftale med nr. 28. KS undersøger.

Kaj Søgaard, nr. 47: Tidligere tog TK noget af vores vej og fortov omkring stamvejen. Det gør de ikke mere. Nu salter de kun stamvejen. Snerydning er bare noget det enkelte medlem skal klare selv.

Kresten Kroman, nr. 20: Bestyrelsen bør bede HA om ikke at feje deres sne lige ud i vores kryds.

Steen Frode Jensen nr. 64: Hvad skete der med TKs undersøgelse af regnvandsudledning i spildevandskloak?
Fra flere medlemmer blev det bekræftet, at undersøgelse har været i gang; men tilsyneladende er blevet afbrudt for at blive genoptaget igen senere.

Tina Jespersen nr. 45: Vil bestyrelsen skrive til TK vedr. larm og højfart på Oliefabriksvej.

FM bekræftede, at bestyrelsen skriver til TK om problemet.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Benny Hansen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 43

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen