Referat fra generalforsamlingen 2001

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, torsdag den 19. april 2001, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Steen Kondrup (NF)
Kasserer Ulrik Rohrberg (KS)
Best. medlem Johnny Fjellander (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen.

FM bad SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede der var tilstede. SEK konstaterede, at der var mødt 17 medlemmer og at et medlem ville komme senere, og at antallet dermed ville blive 18 stemmeberettigede.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke blev opstillet kandidater fra salen, blev Flemming Poulsen valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget og henviste til den udsendte dagsorden, og fremførte at best. ønskede ændret på rækkefølgen af punkter, idet best. ønskede pkt. 9 rykket op før pkt. 7. Der var ingen indvendinger mod denne ændring.

Bilag 2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Dirigenten gik derefter videre til dagsordenens pkt. 2.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3 Bestyrelsens beretning

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, ønskede at vide om opsætningen af den omtalte blomsterkumme, ved Holdkærs Agers udkørsel til Tømmerupvang, kunne give os nogen problemer ansvars mæssigt. Han var bange for at vi ved en evt. ulykke kunne pålægges ansvar.

BM svarede, at vi ikke har ansvaret for kummen og dens funktion er at give lidt bedre mulighed for at se hvad der kommer ud fra Holdkærs Ager.

FM supplerede med, at kummen står på Holdkærs Agers areal, og derfor der i deres ansvarsområde.

Der blev fra salen udtrykt stor tilfredshed med den omdelte oversigt over hovedpunkterne i bestyrelsens beretning.

Alex Hansen, nr. 15, spurgte om det var muligt at få den udsendt sammen med indkaldelsen.

FM svarede, at det vil vi overveje, men da beretningen er noget af det sidste, der laves før generalforsamlingen, kan oversigten måske ikke have alle punkter med, hvis den skal udsendes 3 uger før generalforsamlingen.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningsregnskab.
KS henviste til det fremsendte materiale, og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Bilag 5, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Da der ikke var nogen spørgsmål, blev regnskabet godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
Dirigenten gennemgik bestyrelsens 2 forslag, 4a og 4b.

FM begrundede forslag 4a og sagde, at “så let tjente penge” så bestyrelsen gerne anvendt til en jubilæumsfest, så de kunne komme alle tilgode på en anden måde end hvis de bare forsvandt i den daglige drift.

Da der ikke kom nogen kommentarer fra salen satte dirigenten forslag 4a til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten efterlyste medlemmer der ønskede at indtræde i det af best. forslåede festudvalg.

Evt. forhold for hvordan og hvor en jubilæumsfest kunne afholdes blevet luftet.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, at vi holdt en 5 minutters pause så medlemmerne kunne “summe” sammen om evt. deltagelse. Denne pause blev accepteret af dirigenten.

Da dirigenten genoptog generalforsamlingen kunne han konstatere, at best. forslag 4b kunne sættes til afstemning, da der havde meldt sig flere husstande der gerne ville udgøre et festudvalg.

Dirigenten satte forslag 4b til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.

Festudvalget består nu for de næste 2 år af familierne i nr. 24, 51, 55 og 62.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto.
KS henviste til udsendte budget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-.
Kontingent blev foreslået sat til kr. 600,- og med en fordeling på kr. 400,- til vejkonto og kr. 200,- til drift.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte om hvorfor best. vederlag hæves til kr. 7.800, når foreningen budget udviser et underskud.

KS svarede, at selvom budget udviser et underskud kører foreningen ikke med et tab.

FM supplerede med at fortælle, at renser vi regnskabet for de kr. 15.000 fra Renholdningsselskabet, kan foreningen klare den daglige drift i et år uden indtægter af nogen art. FM mente i øvrigt ikke, at vi skulle opbygge yderligere formue til driften af foreningen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte om hvad punktet gaver dækker.

KS svarede at det er fx. blomster ved begravelser og jubilæer.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte om best. betalte skat af honoraret.

KS svarede nej.

FM supplerede med, at best. medlemmer selv afholder udgifter til porto, telefon, kopi m.m. og derfor er beløbet ikke skattepligtigt.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev vedtaget.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ole Ankersen genvalgt som formand.

Pkt. 7. Valg af Kasserer.
Dirigenten spurgte, om den afgående kasserer ønskede genvalg. Ulrik Rohrberg meddelte, at det ønskede han ikke.

FM foreslog på best. vegne, at Steen Kondrup afgår som NF og bliver valgt til kasserer.

Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup valgt som kasserer.

Pkt. 8. Valg af Næstformand.
FM foreslog på best. vegne, at Johnny Fjellander afgår som BM og bliver valgt til næstformand.

Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander valgt som næstformand.

Pkt. 9. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter.
FM foreslog på best. vegne, at Lars Froberg, nr. 48, som kandidat til bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte Lars Froberg, om han ønskede valg til bestyrelsen, og Lars bekræftede, at han gerne opstillede.

Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg valgt som bestyrelsesmedlem.

Begge suppleanter til bestyrelsen havde overfor FM tilkendegivet, at de ønskede genvalg.

Da der ikke var andre kandidater blev Henning Jessen, nr. 18 (1. suppleant) og Knud Vad, nr. 45 genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Pkt. 11. Valg af Revisor.
Dirigenten spurgte om de to afgående revisorer ønskede genvalg. Ida Hansen, nr. 43, og Flemming Poulsen, nr. 51, bekræftede begge ønsket om genvalg.

Da der ikke kom andre kandidater blev Ida Hansen, nr. 43 og Flemming Poulsen, nr. 51 genvalgt.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant.
Dirigenten spurgte om den afgående revisorsuppleant ønskede genvalg, hvilket denne bekræftede.

Da der ikke kom andre kandidater blev Birgit Zwergius genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 13. Eventuelt.
Til dette punkt kom der ingen indlæg.

Klokken 20:10 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til FM.

FM takkede Ulrik Rohrberg for de 7 år hvor han på fornemste vis havde beklædt embedet som kasser.

FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen