Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, onsdag den 23. april 2002, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Johnny Fjellander (NF)
Kasserer Steen Kondrup (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 14 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent; men da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Johnny Fjellander fra bestyrelsen blev dirigent. Johnny Fjellander valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Derpå oplæste dirigenten dagsordnen, og da der ikke var nogen kommentarer til dagsordnen, gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Dirigenten gik derefter videre til dagsordenens pkt. 2.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.5, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, vedr. udkørslen fra Holdkærs Ager. Jørgen fortalte, at han for nylig havde været ved at påkøre en “knallerist”, der med stor fart kom kørende ud fra Hold-kærs Ager. Jørgen havde fået en sludder med “knalleristen”, der ikke kunne se, at han havde skabt et problem eller at han skulle have kørt for hurtigt ud fra Holdkærs Ager. Med hensyn til den opsatte blomsterkumme, så står den så fodgængere tvinges ud på kørebanen, hvilket ikke er smart, og hvem ejer for øvrigt det fortov kummen står på?

Jørgen fortsatte og spurgte om den ændring, til 20 – 30 mm, i hvornår en niveau forskel mellem fliser er ansvarspådragende også gælder for sætninger i chaussestenskanten?

FM svarede, at det er kendt og erkendt, at der er et problem med udkørslen fra Holdkærs Ager, og at best. vil arbejde videre på denne sag. Med hensyn til den ansvarspådragende niveau forskel, så er 20 – 30mm meget; men best. vil tage højde for disse nye mål når den laver sit vejsyn.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, vedr. Metroen. Jørgen ville gerne vide, hvordan vi lettest kunne komme til nærmeste Metro station.

FM svarede, at linie 31 formegentlig får lagt ruten om, så den kommer til at stoppe ved Ørestad Metro station.

Derefter kom, der fra salen, en masse gode forslag til hvilken bus man kan / skal tage for at komme til byen eller til en Metro station.

Jan Egholm, nr. 72, vedr. istandsættelse af vores veje. Jan ville gerne vide, hvor omfatten-de og kostbart en istandsættelse vil blive, og er der penge nok på vejkontoen?

FM svarede, at vi ikke har nogen konkrete tilbud; men der er forskellige muligheder, Vælger vi fx en forsegling, er der penge nok. Istandsættelsen vil så omfatte hele kørebanen; men skal vi også oprette kantsten og fortove, vil der formegentlig ikke være penge nok.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Beretning fra festudvalget herunder regnskab.
Steen Kondrup, fra festudvalget, fremlagde festudvalgets beretning og regnskab.

Bilag 5, Regnskab for festudvalg.

Der blev kun holdt en fest i perioden, og det var Sankt Hans bålet. Salget af drikkevarer gav et pænt overskud; men tilskuerne sivede for hurtigt væk.

Festudvalget har fastsat en dato for 25 års jubilæumsfesten. Det bliver den 15. marts 2003, og festen afholdes i Holdkærs Agers fælleshus. Midlerne fra likvidationen af Renholdningsselskabet dækker omkostningerne til denne fest sammen med en beskeden “brugerbetaling” på kr. 99,95 pr. deltager.

Festudvalget efterlyser “gamle” billeder fra grundejerforeningens virke. Ikke kun billeder fra fester. Billederne bedes afleveret til festudvalget.

Regnskabet viser en kassebeholdning på kr. 20.735,09.

Birgit Zwergius, nr. 22. syntes at kr. 99,95 var en for lav pris for deltagelse i jubilæumsfesten.

Steen svarede, at dette beløb var velovervejet, og sat så lavt fordi festudvalget ønskede, at så mange som muligt vil deltage.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte, om voksne, ikke hjemmeboende børn, måtte deltage i festen mod en evt. ekstra betaling?

Steen svarede, nej. Festudvalget planlægger kun med 2 deltagere pr. husstand.

Ann Klixbüll, nr. 6, spurgte om det så også kom til at gælde for voksne hjemmeboende børn?

Steen og Johnny, fra festudvalget, svarede, at intet ud over dato og pris er 100 % på plads. Hvem og hvor mange deltagere vil blive overvejet.

Dirigenten satte herefter festudvalgets beretning og regnskab til afstemning. Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 4. Aflæggelse af Grundejerforeningsregnskab.
KS henviste til det fremsendte materiale, og forklarede årsagen til note 1. Derefter gennemgik KS vejkontoens obligationskøb, og sluttede med at spørge om der var spørgsmål til de to regnskaber.

Bilag 6.1 – 6.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Da der ikke var nogen spørgsmål, blev regnskaberne godkendt.

Pkt. 5. Rettidig indkomne forslag.
Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag 5a, og gav derpå ordet til SEK for en mere fyldig og forklarende gennemgang.

SEK startede med et lille “video show” og han gik derefter over i en egentligt præsentation af det oplæg han havde lavet. Efter gennemgangen gik SEK ind på hvad siden ellers kunne bruges til i fremtiden. Det kunne fx være oplysninger om: Trafikforbindelser, skoler, børnepasning, indkøb, rekreative områder, sport, debatforum for medlemmerne, en køb / salg / bytte side m.v. Det er kun vores egen fantasi, der lægger en hindring på mulighederne.

Brian Billing, nr. 61, erklærede at det var flot arbejde.

Jan Egholm, nr. 72, spurgte om den nævnte omkostning var en engangs omkostning.

SEK svarede, at det var engangsafgift til domænenavn på kr. 100 og resten ca. kr. 1400 er en årlig afgift til webhotellet.

Jan Egholm, nr. 72, spurgte, hvem der skulle stå for opdatering af siden, og om medlemmerne stadig ville blive orienteret på tryk?

SEK svarede, at han p.t. også ville være webmaster, og at vi også stadig vil orientere på tryk.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte, om vi var sikre på, at alle ønskede et billede af deres hus på vores hjemmeside?

SEK svarede, at vi i orienteringen til medlemmerne oplyser, at vi tager disse billeder.

Knud Vad, nr. 45, spurgte, om de der ikke har internet adgang også skal deltage.

NF svarede, at de kan benytte den gratis internet adgang på biblioteket.

Birgit Zwergius, nr. 22, foreslog, at best. i orienteringen til medlemmerne skulle opfordre de medlemmer der ikke ønsker et billede af deres hus på siden til at kontakte bestyrelsen.

Ida Hansen, nr. 43, spurgte, om man selv kunne bestemme “kvaliteten” på billedet.

SEK svarede, at vi vil bestræbe os på at tage disse billeder, når husene præsenterer sig bedst.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for, 1 stemme imod og 1 undlod at stemme.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag 5b og gav derpå ordet til KS for en mere fyldig og forklarende begrundelse.

KS begrundede forslaget med henvisning til tidligere forhold, og fortalte, at det er et sikkerhedsnet, der er tale om. Pengene vil kun blive brugt, hvis arrangementet bliver så stor en succes, at de midler festudvalget allerede råder over ikke slår til.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, henviste til en tidligere fest hvor der ikke havde været så mange deltagere, og pengene bare var blevet ødslet væk, og spurgte om det ville ske igen.

Vejvedligeholdelse 2005
Jeg sælger
Jeg køber
Jeg efterlyser
Jubilæumsfest
Fotoalbum
Jubi fest billeder 1
Jubi fest billeder 2
Festudvalget
Forretningsorden
Revisor
Suppleant
Bestyrelsen
Suppleanter
Skriv til bestyrelsen
Grundejerforeningen
Vejkonto
Deklaration
Byplan nr. 26
Støjregulativ
Matrikelkort
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002
År 2001
År 2000
Nyheder
Nyhedsarkiv

FM svarede, at han ikke erindrede det Jørgen nævnte; men at det heller ikke var en tvang at pengene skulle bruges.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte nu, om alle de kr. 20.000 der var afsat af festudvalgets midler skulle bruges? Eller vil et lavt deltager antal reducere forbruget?

Ralf Løfquist, nr. 29, fremførte, at ved 10 års jubilæumsfesten havde der været en fin plan for hvem der skulle betale hvad; men p.g.a. et lille deltager antal blev planen ændret så der fx var fri bar.

Birgit Zwergius, nr. 22, sagde, at det var korrekt at planen var blevet ændret; men der var alligevel ikke blevet brugt vildt med penge.

Festudvalget svarede, at der ikke vil blive brugt kr. 35.000 hvis der kun kommer 20 deltagere, og at kuvertprisen vil blive ca. kr. 500. I øvrigt vil festudvalget opføre sig moralsk forsvarligt med de betroede midler, og de håber på en stor opbakning til festen.

Knud Vad, nr. 45, spurgte, om best. og/eller festudvalg havde planer for at kontakte de husstande, der ikke havde været til generalforsamling, personligt for at høre deres mening om dette?

Festudvalget svarede, at det var der ingen planer om.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

KS henviste til udsendte budget, og KS forklarede hvorfor kontingentet skulle hæves med kr. 100, og at der i budgettet var taget højde for at forslag 5a, hjemmeside, blev vedtaget.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. Kontingent blev foreslået sat til kr. 700,- og med en fordeling på kr. 400,- til vejkonto og kr. 300,- til drift.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ole Ankersen genvalgt som formand.

Pkt. 8. Valg af Kasserer.
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup genvalgt som kasserer.

Pkt. 9. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander genvalgt som næstformand.

Pkt. 9. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær.

Pkt. 11. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter.
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Første suppleant, Henning Jessen, havde overfor FM bekræftet, at han var villig til genvalg, og da dirigenten spurgte anden suppleant, Knud Vad, om han var villig til genvalg blev dette bekræftet. Da der ikke var andre kandidater blev Henning Jessen, nr. 18 (1. suppleant) og Knud Vad, nr. 45 genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Pkt. 12. Valg af Revisor.
Dirigenten spurgte om de to afgående revisorer ønskede genvalg. Ida Hansen, nr. 43, og Flemming Poulsen, nr. 51, bekræftede begge ønsket om genvalg. Da der ikke kom andre kandidater blev Ida Hansen, nr. 43 og Flemming Poulsen, nr. 51 genvalgt.

Pkt. 14. Eventuelt.
Jørgen Hvistendal, nr. 7, efterlyser et loppemarked i grundejerforeningen.

FM svarede, at best. ikke vil have noget imod et sådan, bare der er nogen der tager ansvaret.

KS sagde at loppemarkeder er meget oppe i tiden og vi er omgivet af dem på alle sider.

FM sagde at vi også kunne bruge hjemmesiden til dette.

Klokken 20:33 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til FM.

FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Johnny Fjellander
Dirigent
TV nr. 55 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen