Referat fra generalforsamling 2011

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 12. april 2011, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer op.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Flemming Poulsen valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Tanja Thomsen, nr. 21: Der er mange steder, hvor der ikke er mindst 15 cm mellem hæk og fortovsflise. Nogen steder er det næsten ikke til at kommer forbi. Får de medlemmer et påbud om at flytte hækken?

FM svarede, at bestyrelsen udsteder en henstilling om at hækken klippes ind, så man kan passere på fortovet uden problemer.

NF supplerede med, at bestyrelsen kun kan give en henstilling, den har ingen lovhjemmel til at gøre andet.

Kaj Madsen, nr. 47: Er den reparation af revner i vejene en udgift for grundejerforeningen.

FM svarede, at det var en omkostning, der trækkes over vejkontoen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Der er flere steder hvor fortovsfliserne er forvitret med store huller til følge, og fliserne burde skiftes. Samtidig er asfalten i en reparation efter naturgas installation ved nr. 15 sunket et par centimeter.

FM svarede, at bestyrelsen har taget fat i sagen om den dårlige gasinstallation, og bliver der tale om udskiftning af fliser, er det noget der sker for grundejerens egen regning.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Der er næsten altid parkeret en bil udfor nr. 1. Den holder så tæt på krydset, at det giver problemer med oversigten. Kan de ikke anmodes om at parkere inde på grunden?

FM svarede, at det var taget til efterretning, og at bestyrelsen ser på sagen.

Ivan Larsen, nr. 56: Hvorfor er der kommet revner i vejene?

BM svarede, at det skyldes forskydninger i vejkassen. De firmaer bestyrelsen har haft til at se på revnerne, alle havde givet udtryk for, at den slags problemer kun kan undgås ved udskiftning af hele vejkassen.

Henning Jessen, nr. 18: Det arbejde, der er udført nu, ser meget mere professionelt ud, end det vi fik lavet for nogen år siden. Det holdt kun i kort tid.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.
KS beklagede, at de regnskaber, der var blevet omdelt sammen med indkaldelsen ikke havde været forsynet med underskrifter fra bestyrelse og revision. Årsagen havde været problemer med afstemning, som det fremgår af den senere uddelte note.

Bilag 4.1 – 4.6, Regnskab og note til regnskab.

KS gennemgik regnskaberne for forening og vejkonto.

KS nævnte skift af bank, og sammenlægning af flere konti, så foreningen nu kun har en drifts-, vejkonto og bunden konto i Jyske Bank. Festudvalgskontoen er blevet lukket, og be-løbet overført til driften.

Da Jyske Bank betragter en grundejerforening, som et firma, pålægges vi desværre en række gebyrer.

Regningen for forsegling af revnerne i vejene var løbet op i kr. 50.000.

Birgit Zwergius, nr. 22: Kunne bestyrelsen ikke have fundet en bank, der ikke beregnede sig gebyrer?

KS svarede, at på det tidspunkt bestyrelsen ledte efter en ny bank, var Jyske Banks tilbud det bedste. Markedet har sikkert ændret sig, og det vil bestyrelsen holde sig for øje.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag, hvorfor dette punkt faldt bort.

Pkt. 5.  Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 400,- til drift (uændret).

KS forklarede, at budgettet var baseret på 2010 budgettet, da bestyrelsen ikke forventer store forandringer i det kommende budgetår.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 5, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den fungerende formand, om han var villig til valg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny Hansen, nr. 48, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den fungerende næstformand, om hun var villig til valg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Anette Bååge, nr. 10, genvalgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer.
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter.
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte Asbjørn Christiansen, nr. 16, om han ønskede at fortsætte som suppleant, og det erklærede Asbjørn sig villig til. Dirigenten efterlyste interesserede til den sidste post som bestyrelsessuppleant, og her meldte Morten Stokbro, nr. 69 sig. Da der ikke var andre kandidater blev Asbjørn valgt som første suppleant og Morten som anden suppleant.

Pkt. 11. Valg af Revisor.
Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i, og da dirigenten konstaterede, at han selv også modtog genvalg, og ingen andre kandidater meldte sig, blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant.
Dirigenten spurgte om Rustan Peterson, nr. 12 modtog genvalg, og det indvilligede i, og da der ikke var andre kandidater blev Rustan genvalgt som revisorsuppleant ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.
Steen Kondrup, nr. 62: I ”gamle dage” havde vi alle et fradrag i ejendomsskat på grund af den byggemodning foreningen gennemgik i sin tid. Er der nogen der ved, om vejvedligehold vil give mulighed for et nedslag i ejendomsskat?

FM svarede, at bestyrelsen vil prøve at se på sagen.

Rustan Peterson, nr. 12: Har det nogensinde været overvejet at lave en kollektiv aftale med YouSee?

Steen Kondrup, nr. 62: Det er tidligere blevet undersøgt; men den gang var det betinget af, at afregning skete fælles, og at bestyrelsen så opkrævede et beløb hos de enkelte medlem-mer. Derfor var det ikke blevet aktuelt.

BM lovede at bestyrelsen vil undersøge sagen igen.

Henning Jesssen, nr. 18: Der er stadig problemer med udkørslen fra Holdkærs Ager. Alt for mange kører ud uden at se sig for. Problemet bør tages op med Tårnby Kommune igen, og Henning er ved at lave et udkast til hvad vi kan foreslå der skal gøres.

FM bad Henning sende dette udkast til bestyrelsen, der så vil arbejde videre med sagen.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

 

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Benny Hansen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 43

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen