Referat fra generalforsamlingen 2000

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, onsdag den 12. april 2000, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Steen Kondrup (NF)
Best. medlem Johnny Fjellander (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Kasserer Ulrik Rohrberg havde meldt afbud på grund af arbejde.

FM startede med at byde de fremmødte og specielt nye medlemmer velkommen.

FM bad SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede der var tilstede. SEK konstaterede, at der var mødt 17 stemmeberettigede.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke blev opstillet kandidater fra salen, blev Flemming Poulsen valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget og henviste til den udsendte dagsorden.

Bilag 2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Dirigenten gik derefter videre til dagsordenens pkt. 2.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3 Bestyrelsens beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, fremførte, at parkeringsproblemer ved nr. 47 skyldes det indførte parkeringsforbud på Aladdinvej. Jørgen foreslog, at der laves en sikane ved udkørslen fra Holdkærs Ager ud i Tømmerupvang.

FM svarede omkring parkeringsproblemet ved at henvise til beretningen. Med hensyn til udkørslen fandt FM, at det vil blive svært at finde en løsning.

Henning Jessen, nr. 18, håber, at bestyrelsen ikke vælger at betragte problemet med udkørslen fra Holdkærs Ager ud i Tømmerupvang, som Holdkærs Agers problem. Det er os der generes, og der skal gøres et eller andet.

Flemming Poulsen, nr. 51, foreslog at vejen måske kunne føres som en “slange” ned gennem fællesarealet.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, ønskede, at vejbelysningen blev ordnet. Den er mangelfuld.

Lars Froberg, nr. 48, bad bestyrelsen undersøge om udkørslen kunne flyttes i forbindelse med udbygningen af Tømmeruphaveby.

FM svarede, at der er tale om to helt uafhængige byggerier og derfor måske kan være svært. Der kan ikke være veje, der krydser skellinien mellem de 2 byggerier.

Henning Jessen, nr. 18, påpegede, at det ikke er de der overtræder den ubetingede vigepligt der generes. Det er beboerne i Tømmerupvang der får problemer.

FM svarede, at allerede ved opførslen at Holdkærs Ager havde bestyrelsen påpeget, at det var meget uhensigtsmæssigt at lægge udkørslen hvor den er nu.

Henning Jessen, nr. 18, foreslog, som nr. 51, at der måske kunne laves en vej over fællesarealet.

FM mente ikke det vil være en brugbar løsning.

Lise-Lotte Folmann, nr. 14, spurgte om der var sket nogen ulykker.

FM svarede, at vi ikke har kendskab til nogen.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Beretning fra festudvalg og festudvalgsregnskab.
Steen Kondrup gennemgik festudvalget regnskab.

Bilag 4, Festudvalgsregnskab.

Han klagede samtidig over manglende opbakning til den annoncerede fastelavnsfest. Sankt Hans bålet i 1999 var blevet mere begivenhedsrigt end normalt. Der havde været besøg af både brandinspektøren og politiet. Steen vil allerede nu ansøge om tilladelse til at afbrænde Sankt Hans bål i år, og får vi denne tilladelse, får alle medlemmerne en instruks om hvad der må lægges på bålet.

Brian Nielsen, nr. 21, opfordrede Steen til også at orientere beboerne i Holdkærs ager, idet de også lægger materiale på bålet.

Steen svarede, at han vil orientere formanden i Holdkærs Ager beboerforening.

Ivan Larsen, nr. 56, foreslog, at der i instruksen til medlemmerne skulle anføres en dead-line, for hvornår der ikke længere må lægges noget på bålet.

Flere fandt dette en god ide, og Steen vil overveje om det kan gennemføres.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev derfor taget til efterretning.

Festudvalget fik “en hånd” for indsatsen i det forgangne år.

Pkt. 4. Aflæggelse af Grundejerforeningensregnskab.
FM henviste til det fremsendte materiale, og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Bilag 5, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Birgit Zwergius, nr. 22, efterlyste en forklaring på hvorfor der i regnskabet er ført to betalinger af rendestensbrønde rensning, når der samtidig er anført en rensning som skyldig omkostning.

FM svarede, at rensning er sket i 1999 hvor regningen ikke var fremkommet i tide. Derfor udgiftsført i 1999 og hensat til betaling af regningen i 2000.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev regnskabet godkendt.

Pkt. 5. Rettidig indkomne forslag.
Til dette punkt var der ikke fremkommet nogen forslag.

Pkt. 6. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto.
FM henviste til udsendte budget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr.. 6.500,-, samme beløb som i 1999.

Kontingent blev foreslået sat til kr. 600,- for 2000, og fordelt med kr. 400,- til vejkonto og kr. 200,- til drift.

Birgit Zwergius, nr. 22, spurgte om bestyrelsen kender prisen for istandsættelse af vores veje.

FM svarede, at vi tidligere har fået tilbud på ca. 1. mio. kroner, og at fra en anden og mindre forening ved, at total renovering kan løbe op i meget mere.

Birgit Zwergius, nr. 22, foreslog, at der kunne optages lån i stedet for at indbetale mere til vejkontoen. Skulle man sælge var et stort beløb på vejkontoen, ikke noget der øgede ejendomens værdi, og pengene var tabt for sælger.

NF kunne henvise til en grundejerforening i Nøragersminde, hvor hvert medlem var kommet til at betale kr. 36.000,-.

FM mente nu ikke, at et godt regnskab for vejkontoen skader værdien på ejendommen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte om hvornår der skulle laves noget ved vejene. Han mente, at det er tid for et nyt slidlag.

FM svarede at Tårnby Kommune ikke er af den opfattelse, at vores veje behøver en renovering endnu. Der påtales kun små skader og disse udbedres løbende.

Ivan Larsen, nr. 56, fremførte at vores veje, sammenlignet med andre private veje, et i tip top stand.

FM fremførte, at så længe der installeres naturgas påføres vores veje arbejder, der kan give skader senere.

Henning Jessen, nr. 18, tilsluttede sig nr. 56’s bemærkning og udtrykte samtidig, at han bakker op om bestyrelsen arbejde. Det vil være spild af penge med et slidlag nu.

Flemming Poulsen, nr. 51, spurgte, om der var nogen garanti på de retableringer af vejene, der laves efter opgravninger.

FM henviste til beretningen vedr. gravetilladelser.

Dirigenten satte budgetter til afstemning. Budgettet blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 stemme imod.

Pkt. 7. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ole Ankersen genvalgt som formand for bestyrelsen.

Pkt. 8. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

Pkt. 9. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær for bestyrelsen.

Pkt. 10. Valg af Kasserer.
Dirigenten spurgte, om den afgående kasserer overfor bestyrelsen havde tilkendegivet ønske om genvalg. FM bekræftede, at Ulrik Rohrberg var villig til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Rohrberg genvalgt som kasserer for bestyrelsen.

Pkt. 11. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter.

Vejvedligeholdelse 2005
Jeg sælger
Jeg køber
Jeg efterlyser
Jubilæumsfest
Fotoalbum
Jubi fest billeder 1
Jubi fest billeder 2
Festudvalget
Forretningsorden
Revisor
Suppleant
Bestyrelsen
Suppleanter
Skriv til bestyrelsen
Grundejerforeningen
Vejkonto
Deklaration
Byplan nr. 26
Støjregulativ
Matrikelkort
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002
År 2001
År 2000
Nyheder
Nyhedsarkiv

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Til posterne som henholdsvis 1. og 2. suppleanter i bestyrelsen blev Henning Jessen, nr. 18 (1. suppleant) og Knud Vad, nr. 45 genvalgt.

Pkt. 12. Valg af Revisor.
Dirigenten spurgte om de to afgående revisorer ønskede genvalg. Ida Hansen, nr. 43, og Flemming Poulsen, nr. 51, bekræftede begge ønsket om genvalg.

Da der ikke kom andre kandidater blev Ida Hansen, nr. 43 og Flemming Poulsen, nr. 51 genvalgt.

Pkt. 13. Valg af Revisorsuppleant.
Idet revisorsuppleanten Birgit Tønnesen, nr. 53 ikke var til stede, kunne genvalg ikke finde sted. Dirigenten efterlyste kandidater og Birgit Zwergius, nr. 22, meldte sig. Da der ikke kom andre kandidater blev Birgit Zwergius valgt.

Pkt. 14. Valg af Festudvalg.
Dirigenten spurgte, om det afgående festudvalg ønskede genvalg. Steen Kondrup, nr. 62, meddelte, at fra det afgående festudvalg ønskede kun nr. 62 at fortsætte. Han ønskede dog flere medlemmer i udvalget, hvis det skulle blive til noget.

FM lokkede med at henvise til de penge der er anført tilrådighed for festudvalget.

Da der ikke var andre end nr. 62 der stillede op, blev det vedtaget at nedlægge festudvalget.

Pkt. 15. Eventuelt.
FM efterlyste arbejdsopgaver til bestyrelsen for det kommende år.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, sagde, at vi i lang tid har været fri for graffiti; men det er ved at komme igen. Jørgen har også store problemer med katte, der lægger efterladenskaber i hans bede. Jørgen spurgte, om nogen kender til et effektivt “våben” mod disse indtrængende husdyr.

BM svarede, at det man skulle sørge for, var at kattene ikke følte sig velkomne i haven.

NF fremførte, at han har prøvet midlet Gå væk Kat, og at det ikke hjælper.

Mange fra salen udtrykte deres mishag over naboernes katte.

FM læste op fra en notits vedr. Katte og loven. Katten ejer kan straffes, hvis katten strejfer på andres grund.

Ida Hansen, nr. 43, spurgte om nogen har set en stor lastbil, der 3 gange har påkørt deres tags vindskede.

Fra salen kom der antydninger om at der kunne være tale om HCS renovationsvogn.

FM svarede, at var det HCS, måtte den skadelidte rette henvendelse til HCS med det samme, og at skadevolder selvfølgelig er erstatningspligtig.

Henning Jessen, nr. 18, mente at renovationsarbejderne er for sjuskede. De er ligeglade hvis de taber noget. Det samles ikke op og nye poser sættes ikke i stativet mere.

NF svarede at poserne faktisk er ulovlige og at HCS presser sine medarbejdere meget. NF foreslog, at man klagede direkte til HCS ved problemer.

BM indskød, at han har klaget en gang og siden har der ikke været problemer.

FM anbefalede, at der fremlægges nogle konkrete sager, der kan arbejdes videre med.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, og Ivan Larsen, nr. 56, tilsluttede sig nr. 18’s udtalelse.

Henning Jessen, nr. 18, foreslog, at bestyrelsen henvender sig til HCS, og i øvrigt arbejder med dette i den kommende periode.

FM svarede, at det nok vil være bedre at tage denne sag op med Tårnby Kommune. I orienteringen til medlemmerne vil vi skrive telefonnummeret til HCS, så de enkelte medlemmer kan henvende sig direkte til HCS ved problemer.

Johannesen, nr 24, klagede over at selvom storskrald er sorteret “efter bogen” blandes det på samme bil ved afhentning.

BM henviste til de faktiske arbejdsforhold.

Flere medlemmer klagede over at servicen var faldet; men prisen på renovationen var steget.

FM lovede at bestyrelsen vil tage renovations problematikken op i den kommende periode.

Klokken 20:29 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen