Referat fra generalforsamlingen 2019

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være Adobe Acrobat Reader eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, onsdag den 10. april 2019, klokken 18:30.

Generalforsamlingen blev afholdt i Holdkærparkens Fælleshus, Holdkærs Ager 94

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Jan Egholm (FM)
Næstformand Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Bestyrelsesmedlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, og gik så over til dagsordenens punkt 1.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Benny Hansen, nr. 43, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Benny valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer, og at der var afgivet 7 fuldmagter.

Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.6, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Birgit Tønnesen, nr. 53: Er storskrald stadig 3. onsdag i måneden?

FM: Vi har ikke fået andet at vide; men hvert medlem vil sikkert modtage besked om ændringer fra kommunen.

Tina Jespersen, nr. 45: Vi vil gerne have ”Legende børn” skiltet tilbage.

FM: Det bliver en opgave for den kommende bestyrelse at se på mulighederne.

Oliver Barret, nr. 65: Skilt med ”Legende børn” ønskes. Facebook må ikke bruges til opslag om regler og beslutninger, der vedkommer alle.

FM: Disse vil altid blive fremlagt på vores hjemmeside.

Henning Jessen, nr. 18: Ros til bestyrelsen for at holde fast i problemet med reparation af vejene.

Helle Wichmand, nr. 2: Kan der ikke opsættes en skraldespand på fællesarealet, så folk kan smide deres skidt og møg i denne?

Michael Larsen, nr. 37: Kan Hansen Service stå for tømning af en eventuel skraldespand?

Birgit Tønnesen, nr. 53: Der bliver jo en masse skraldeposestativer i overskud når vi får nye affaldsbeholdere. Kunne man bruge disse?

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.
KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og forklarede, at det store underskud skyldes 40 års jubilæumsfesten og træfældningen.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto

Der var ingen kommentarer til regnskaberne.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Dirigenten oplæste forslag fra Ronni Larsen, nr. 56, forslag om forøgelse af højden på bommene ved foreningens stier.

Bilag 5 Ronni Larsen forslag

Ronni Larsen, nr. 56: uddybede årsagen til forslaget, og påpegede også, at han ikke havde været opmærksom på, at en ændring af chikanen kunne medføre flere gennemkørende knallerter på et par af vejene. Det største problem er omkring stien mellem vej 2 og 3.

Kaj Søgaard, nr. 47: Udtrykte modvilje til forslaget og påpegede problemerne med tohjulede køretøjer, der ville kunne drøne lige igennem.

Kirsten Søgaard, nr. 47: Ville indrømme, at det kan være et problem at få en barnevogn igennem.

Steen Kondrup, nr. 62: Bommene skal vedligeholdes, og der bør måske nedsættes et udvalg, der kan se på en ny og bedre form for chikane, der kan tilgodese alle parter. Måske skal der laves et ændringsforslag til Ronni Larsens forslag.

Kaj Søgaard, nr. 47: Giver ”Mark og Vejlov” ikke mulighed for, at vi kan skilte med ”Ærindekørsel tilladt”?

Ronni Larsen, nr. 56: Der bør stadig ses på problemet, og vi skal finde en løsning, der tilgodeser alle.

Michael Jespersen, nr. 45: Stien har udviklet sig til en cykel- og knallertsti. Det vil ikke være en god ide at ændre chikanen.

Kaj Søgaard, nr. 47: Selvfølgelig kan ladcykler have et problem; men så må de køre udenom.

Henning Jessen, nr. 18: Tak til Ronni for at være blevet opmærksom på knallertproblemerne; men at ændre chikanen vil kun invitere til mere trafik. Med hensyn til stien mellem vej 2 og 3 vil det så være muligt at fjerne bommene?

Birgit Zwergius, nr. 22: Påpegede, at der aldrig har været et problem at komme igennem i de 40 år hun har boet i Tømmerupvang. Chikanen skal ikke ændres.

Ralf Løfquist, nr. 29: Stierne bruges som ”flugtvej” for ulovlige knallerter når de har politiet i hælene.

FM: At fjerne bommene på stien mellem vej 2 og 3 vil være en kedelig løsning. Man kan eventuelt se på en løsning, der ændrer chikanen.

Henning Jessen, nr. 18: Der behøves vel ikke blive lavet et ændringsforslag til Ronnis forslag. Det er vel rigeligt, at bestyrelsen pålægges at se på vedligeholdelsen af selve bommene.

Jan Olsen, nr. 41: Har aldrig oplevet problemer med at komme igennem.

Torben Korsbek Juhl, nr. 50: Hører vedligeholdelse af selve bommene ikke under vejvedligeholdelse?

FM: Jo.

Flemming Poulsen, nr. 51: Det kan være svært at komme igennem stierne med en ladcykel. Et udvalg der ser på nye muligheder, vil være godt.

Dirigenten konstaterede, at Ronni Larsen, nr. 56, ønskede at trække forslaget tilbage, og efterlyste deltagere til et stichikaneudvalg.

Følgende husstande meldte sig til udvalget: 2, 41, 45, 47, 48 og 56.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.150- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 450,- til drift.

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2018 tallene.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jan Egholm, nr. 72, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen, nr. 51, genvalgt som næstformand ved akklamation

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Baggersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Dirigenten spurgte suppleant Henning Jessen, nr. 18 om han ønskede genvalg, og Henning Jessen erklærede sig villig til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte suppleant Michael Jespersen, nr. 45, om han ønskede genvalg, og Michael Jespersen erklærede sig villig til at modtage genvalg.  Da der ikke var andre kandidater, blev begge genvalgt ved akklamation.

Pkt. 11. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Ida Hansen, nr. 43 og Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede begge i. Da der ikke var andre kandidater, blev de to valgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten spurgte om der var et medlem, der ønskede valg til denne post, og Torben Juhl, nr. 50, erklærede sig villig til at modtage valg. Da der ikke var andre kandidater, blev Torben Juhl valgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.

Kaj Søgaard, nr. 47: Ændringerne på Ugandavej har betydet en voldsom reduktion af støj fra vejen.

Michael Jespersen, nr. 45: Spurgte om bestyrelsen har lyst til at deltage i et forslag til Tårnby Kommune vedrørende reduktion af farten på Oliefabriksvej.

NF: Vi har tidligere haft fat i dette, og svaret var den gang at man ikke kunne lave vejbump fordi busserne ikke kunne køre over disse. Med den ændring kommunen har lavet på Ugandavej kan de vist ikke længere bruge det argument.

FM: Bestyrelse vil se på det.

Henning Jessen, nr. 18: Skiltet ved Ugandavej vedrørende ridning forbudt hjælper ikke stort. Der er tidligere blevet skrevet rundt til rideklubberne i omegnen, for at gøre disse opmærksom på problemet. Vil bestyrelsen gentage dette?

FM: Bestyrelse vil se på det.

Michael Jespersen, nr. 45: Chaussestensbånd på stierne ligger dårligt. Det bør der ses på, og hvem har egentlig ansvaret?

Klokken 19:45 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6
Benny Hansen
Dirigent
TV nr. 43
Jan Egholm
Formand
TV nr. 72

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen