Referat fra generalforsamling 2010

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 20. april 2010, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 27 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen. Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre forslag fra salen blev Flemming Poulsen valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.


Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3, Bestyrelsens beretning.

Bilag 7, Referat fra Formandsmøde i Sammenslutningen

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7: Er der nogen, der ved hvor mange indbrud, der har været i foreningen? På vej et har der været 2 inden for meget kort tid. Hjælp hinanden. Hold øje med hvad der sker hos naboen, når de ikke er hjemme. Det kan anbefales at sikre sine vinduer mod opbrud. Det kan gøres for få kroner.

Ivan Larsen, nr. 56: Hvad med nabohjælp mærkater. Det skaffede bestyrelsen tidligere.

SEK svarede, at det vil bestyrelsen undersøge om vi kan skaffe igen.

Asbjørn Christiansen, nr. 16: Der findes alarmer til en fornuftig pris. Vi kan sikkert få et godt tilbud hvis vi går sammen.

Tanja Thomsen, nr. 21: Alarmer har en begrænset virkning på grund af for lang reaktionstid hos vagtselskabet.

Per Ahn, nr. 19: Snerydningen i den forgangne vinter var under al kritik. Der er for mange der slet ikke foretager snerydning. Er der stemning for at få en entreprenør til at forestå snerydning? Det må være en opgave for bestyrelsen. Hvis der er stemning for det i foreningen. Foreningens hundeejere skal fjerne deres hundes efterladenskaber fra veje og fortove.

FM svarede, at bestyrelsen også var skuffet over den dårlige snerydning. Bestyrelsen har også modtaget et tilbud fra en entreprenør; men det viste sig at han ikke var seriøs nok.

Asbjørn Christiansen, nr. 16: Når man sikrer døre og vinduer, skal man huske der skal være nødudgange, så huset kan forlades i en fart ved fx brand.

Jan Christensen, nr. 49: Det havde været en ”dejlig” vinter. Al sneen har betydet færre biler der satte børn af ved skolestien.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.

KS gennemgik regnskaberne for forening og vejkonto.
Der havde kun været en lille renteindtægt på grund af finanskrisen.

Ivan Larsen, nr. 56: Hvorfor er udgift til fællesareal og generalforsamling steget?

KS svarede at det skyldes bortkørsel af affald efter fællesarbejde, og flere deltagere på generalforsamlingen.

KS forklarede posten ”Overført fra ’08”. Det skyldes at bestyrelsesvederlag ikke blev udbetalt i ’08. Det blev først udbetalt i ’09.

KS forklarede årsagen til skift af bank. Det var primært fordi Amager Banken ikke ville give en fornuftig forrentning af vores kapital. Markedet var blevet undersøgt, og det endte med, at bestyrelsen indgik en aftale med Jyske Bank. Der er vores vejkonto blevet placeret på en højrentekonto – 3% – og de øvrige konti er samlet under en fælles driftskonto.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 5, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Dirigenten oplæste det fra Jytte Bagersted, nr. 54 fremsendte forslag (se bilag 2.1).

Jytte Bagersted begrundede sit forslag med henvisning til den – visse steder – meget dårlige snerydning. Jyttes mål var faktisk at få alle medlemmer til at leve op til deres forpligtigelser. Bestyrelsen skal have et mandat, så de kan sætte snerydning i gang for foreningens regning.

Steen Kondrup, nr. 62: Tidligere omdelte bestyrelsen en seddel til de ”glemsomme”. Den manglende snerydning er et stort problem. Medlemmerne skal rydde. Det dur ikke at lave en aftale med et firma om denne opgave. Når det endelig sner hos os, sner det også andre steder, og entreprenører vil ikke kunne få ryddet alle steder inden 7 om morgenen.

Lars Froberg, nr. 48: Der er også problemet med de store mængder sne. Hvor skal en entreprenør anbringe sneen?
Jes Bagersted, nr. 54: Hvordan får vi de dovne til at gøre jobbet?

Steen Kondrup, nr. 62: Er det rigtigt forstået, at forslaget betyder, at det er foreningen, der skal betale for snerydning?

Jytte Bagersted, nr. 54: Ja, det var meningen.

Per Ahn, nr. 19: Bestyrelsen må arbejde med sagen. Kan vi ikke lave en vejledende afstemning vedr. fælles snerydning?

Steen Kondrup, nr. 62: Kan bestyrelsen ikke genoptage uddeling af sedler. Fx hvis der ikke er ryddet dagen efter sneen er faldet.

SEK svarede, at det vil bestyrelsen gerne gøre, og sker der så ikke noget vil bestyrelsen overgive sagen til vejbestyrelsen (= Tårnby Kommune), og lade den afgøre hvad der skal ske.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev forkastet med 1 stemme for og 26 imod.

Pkt. 5.  Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 400,- til drift (uændret).

KS gennemgik kort det udsendte budget.

Britt Lund, nr. 44: Hvad dækker posten ”Gaver og blomster” over?

KS svarede at det blandt andet bruges til bårebuketter.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 6, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den fungerende formand, om han var villig til valg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny Hansen valgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den fungerende næstformand, om hun var villig til valg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Anette Bååge valgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte Per Ahn, nr. 19, om han ønskede at fortsætte som suppleant, og det erklærede Per sig villig til. Dirigenten efterlyste interesserede til den sidste post som bestyrelsessuppleant, og her meldte Asbjørn Christiansen, nr. 16, sig. Da der ikke var andre kandidater blev Per valgt som første suppleant og Asbjørn som anden suppleant.

Pkt. 11. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i, og da dirigenten konstaterede, at han selv også modtog genvalg, og ingen andre kandidater meldte sig, blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Dirigenten spurgte om Ruslan Peterson, nr. 12 modtog genvalg. Ruskan var ikke selv tilstede; men han havde overfor Formanden meddelt at han ønskede genvalg. Da der ikke var andre kandidater blev Ruslan genvalgt som revisorsuppleant ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.
Steen Kondrup, nr. 62.: Bestyrelsen skal have tak for det arbejde de har udført.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Benny Hansen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 43

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen