Referat fra generalforsamlingen 2005

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 26. april 2005, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Ole Ankersen (FM)
Næstformand Johnny Fjellander (NF)
Kasserer Steen Kondrup (KS)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Afbud fra: Best. Medlem Lars Froberg, (BM)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer, og at der var givet 6 fuldmagter. Totalt antal stemmer er således 36.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent. Da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Flemming Poulsen, nr. 51, blev dirigent. Flemming Poulsen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsam-lingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.5, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte om der var en forklaring på hvorfor Nøragesrsminde Grundejerforening var udtrådt at Sammenslutningen.

FM svarede at det foreligger der intet om.

Joanna Rønn, nr. 16, foreslog at bestyrelsen den skulle arbejde på, at der ved udgangen fra vej 1 ud i Oliefabriksvej blev lagt nogle fliser, så man ikke skulle gå i mudder og skidt. Dette evt. i samarbejde med Tårnby Kommune da det er deres jord.

Steen Jensen, nr. 64, spurgte om de omtalte prøveboringer var lavet.

FM svarede, at det er de.

Ivan Larsen, nr. 56, spurgte om der var kommet svar.

SEK svarede, at det er der, og at svaret lyder, at vejen ikke kan tåle stor gennemkørende belastning; men at vejkassen er god nok til den nuværende belastning.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningsregnskab.
KS henviste til det fremsendte materiale, og gennemgik kort et par af de vigtigste punkter i Foreningens regnskab. Blandt andet hvorfor vi kun har betalt det halve for rensning af rendestensbrønde i forhold til tidligere år. TK’s maskineri var simpelthen gået i stykker, så brøndene var kun renset én gang.

Der er skiftet forsikringsselskab på fællesarealet. Vi bruger nu Alm. Brand.

Alex Hansen, nr. 15 syntes det var et pudsigt beløb, der er afsat til hegning på fællearealet.

FM forklarede hvordan det “skæve” beløb var opstået.

Foreningens regnskab blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.

KS gennemgik Regnskabet for Vejkontoen med speciel vægt på aktiv siden. Der er blevet udtrukket for et større beløb obligationer. Beløbet er nu anbragt på en aftalekonto i Amagerbanken.

Steen Jensen, nr. 64 spurgte hvilken rente vi får på denne konto.

KS svarede, at den giver under 2% og aftalen løber kun frem til 17.05.05.

Regnskab for Vejkontoen blev enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Bilag 5.1 – 5.2, Regnskab for grundejerforening.
Bilag 5.3 – 5.4, Regnskab for Vejkonto.

Om Festudvalgskontoen havde KS ikke noget at tilføje.

Tanja Thomsen, nr. 21, spurgte hvordan der kunne komme flere penge på kontoen. Der er ikke meget hvis der skulle blive nedsat et festudvalg.

FM svarede, at generalforsamlingen bevilger pengene. At der ikke er flere penge nu skyldes at der ikke er et festudvalg.

Bilag 6, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
SEK fremlagde bestyrelsens forslag til gennemgribende renovering af vores veje.

Bilag 7.1 – 7.4 Præsentation. (stort dokument – tager tid at hente)
Bilag 8.1 Tilbud fra Colas og bestyrelsen budget for projektet.

Bilag 8.2 Bestyrelsens budget for projektet.

Til at assisteres sig på de mere tekniske spørgsmål havde best. inviteret Ole Nielsen (ON) fra Guntofte og Bech til at deltage i generalforsamlingen under dette punkt.

Dirigenten satte forslaget til debat.

Det blev til en livlig debat med mange gode indlæg.

Kim Skaaning, nr. 65, fremførte, at det ville blive en stor enkelt omk. Hvis alle 92 rendestensbrønde vistes sig at skulle totalt udskiftes.

KS svarede at vi har et fast tilbud for genopbygning af en brønd, og at vi vil holde os inden for budgettet.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte ON om priserne er velgennemarbejdet og om der kunne komme ekstra omk. p.g.a. ting der var overset i første omgang.

ON svarede, at ud fra vejenes generelle tilstand var det et fornuftigt budget best. havde lagt.

Joanna Rønn, nr. 16, spurgte om best. Havde oplyst hvor mange penge vi har til rådighed. Budget lå mistænkeligt op af vejkontoens saldo.

SEK svarede, at det havde best. ikke.

Alex Hansen, nr. 15, spurgte ON om nogen af brøndene var gennemgået.

ON svarede, at vejen er gennemgået; men at de ikke har været nede i selve brøndene. Området omkring en rendestensbrønd giver et godt fingerpeg om hvilken tilstand brønden er i. ON mente at det generelt ser godt ud, og at det i budgettet anførte antal er rimeligt, og at vi evt. kunne beslutte, at der kun skulle repareres hvor det er 100 % nødvendigt. Det vil dog så give os problemerne på et senere tidspunkt.

Fl. Poulsen, nr. 51, spurgte om der var en risiko for at brøndene ville blive ødelagt når asfalten affræse.

ON svare at det er der normalt ikke; men det kommer selvfølgelig an på kvaliteten af de materialer der er brugt i første omgang.

Alex Hansen, nr. 15, spurgte om kloakrør kunne tage skade af arbejdet, og hvad sætningerne i vejene skyldes.

ON svarede at kloakrør normalt ikke tager skade, og at sætningerne i vejene var gamle, og typisk der hvor der var etableret ledninger ind på grundene.

Gitte Skaaning, nr. 65, spurgte om Tårnby Kommune vil bidrage til arbejdet.

SEK svarede at det gør Tårnby Kommune ikke på private fællesveje.

Ivan Larsen, nr. 56, spurgte ON om hvor mange steder vandet løb ved siden af rendestensbrøndene.

ON svarede at der cirka er tale om 3 – 4 stykker pr. vej. Risikoen er ikke at brøndene skal udskiftes; men at de skal repareres lidt i toppen.

Ivan Larsen, nr. 56, fremførte at han fandt vejene tip top, og at vi kunne klare os med lidt små reparationer.

KS svarede at der fra TKs side i flere år er sagt, at det er op over med en rep. Nu. Det er bedre at forebygge end at helbrede.

Flemming Poulsen, nr. 51, sagde at det handler vel om at vi i dag kan få lavet vejene for de 1.4 mio. kroner vi har sparet op hvis vi gør det nu. Den største risiko ligger i om budgettet kan holde.

Tanja Thomsen, nr. 21, hvad er problemet når vi har pengene og eksperterne siger at det er nu der skal handles. Budgettet skal holdes og arbejdet må ikke startes før alt er godkendt.

FM sagde at det er derfor best. beder om generalforsamlingens ja til at bruge Vejkontoens midler. Løber opgaven op i mere en Vejkontoen kan dække skal der afholdes en ny generalforsamling.

Carsten Sørensen, nr. 63, spurgte ON om hvor længe man skal forvente et slidlag kan holde.

ON svarede at han fandt vi havde været heldige med at det havde holdt i ca. 27 år. Det er ca. 10 år mere end normalt for et slidlag. Går der først hul på slidlaget ødelægges den underliggende asfalt og så bliver en rep. meget dyr. Slidlaget tørrer ind og nedbrydes af vind og vejr mere end det slides af trafik.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, spurgte til hvem der ejer kloakken.

FM svarede at spildevandskloakken er TKs mens regnvandsafledning er GFTVs. TK påstår at deres anlæg er OK.

Mogens Jensen, nr. 13, ønskede at brønde undersøges inden arbejdet sættes i gang.

ON svarede at brønde og dæksler skal laves først og så ved man hvor man står. Brøndene kan kun inspiceres fra oven når der ikke må ødelægges noget; men brøndene bliver selvfølgelig gennemgået af entreprenør og ingeniør i fællesskab for at sikre mod uvisse hændelser.

Alex Hansen, nr. 15, er tilbuddet fra entreprenør ikke fast?

ON, jo det tilbud vi har fået er fast; men visse mængder er anslåede mængder, som selvfølgelig skal fastlægges før arbejdet begyndes.

Joanna Rønn, nr. 16, anbefalede generalforsamlingen at stemme ja til bestyrelsens forslag; men best. måtte gerne holde et højt informations niveau overfor medlemmerne under processen.

Ivan Larsen, nr. 56, ønskede ikke at best. får beføjelse til at bruge Vejkontoens midler.

Alex Hansen, nr. 15, fremførte at bestyrelsen er valgt til at varetage den slags opgaver.

Dirigenten vedtog at afstemningen om forslaget skulle være skriftlig. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af nr. 51, nr. 53 og nr. 61.

Resultat: 36 afgivne stemmer. Forslaget blev vedtaget med 26 for og 10 imod.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
KS henviste til udsendte budget. Igen i år et mindre underskud. Omkostningerne til vedligeholdelse af fællesarealet er steget.

Bilag 9, Budget for grundejerforeningen.

Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. (uændret). Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.000- og med en fordeling på kr. 700,- (uændret) til vej-konto og kr. 300,- (uændret) til drift.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Da den afgående formand ikke ønskede at fortsætte spurgte dirigenten, om der var forslag fra salen til en ny formand.

NF foreslog at Flemming Poulsen, nr. 51. Flemming Poulsen erklærede, at han gerne ville modtage valg. Da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen valgt som formand.

Pkt. 7. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Steen Kondrup genvalgt som kasserer.

Pkt. 8. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Johnny Fjellander genvalgt som næstformand.

Vejvedligeholdelse 2005
Jeg sælger
Jeg køber
Jeg efterlyser
Jubilæumsfest
Fotoalbum
Jubi fest billeder 1
Jubi fest billeder 2
Festudvalget
Forretningsorden
Revisor
Suppleant
Bestyrelsen
Suppleanter
Skriv til bestyrelsen
Grundejerforeningen
Vejkonto
Deklaration
Byplan nr. 26
Støjregulativ
Matrikelkort
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002
År 2001
År 2000
Nyheder
Nyhedsarkiv

Pkt. 9. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte de afgående suppleanter om de var villige til genvalg. Knud Vad, nr. 45, meddelte, at han ikke ønskede genvalg. Jes Bagersted, nr. 54, bekræftede, at han var villig til genvalg. Fra salen meldte Morten Stokbro, nr. 69, sig, og da der ikke var andre kandidater blev de to valgt.

Pkt. 11. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Ida Hansen, nr. 43, ønskede genvalg, hvilket hun bekræftede. Flemming Poulsen, nr. 51, kunne selvfølgelig ikke genvælges, da han nu er valgt til formand. Jan Boklund, nr. 70, meldte sig, og da der ikke var andre kandidater blev de to valgt.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Da den afgående revisorsuppleant ikke var tilstede, spurgte dirigenten om der var nogen i salen der kunne tænke sig den post. Ole Ankersen, nr. 12, meldte sig, og da der ikke var andre kandidater blev han valgt.

Pkt. 13. Eventuelt.
Jørgen Hvistendal, nr. 7, fortalte at han havde haft et indlæg i “2770” om de dårlige tilkørselsforhold der er til Kirstinehøj. JH opfordrede til at flere tog del i debatten og skrev indlæg til pressen og kommunen / amt.

Kim Skaaning nr. 65, påpegede at visse steder lader snerydning af fortove meget tilbage at ønske. Det er for dårligt.

KS efterlyste nogen der vil tage ansvaret for afbrænding af Sankt Hans bål. Det er ikke bare hyggeligt; men faktisk en nødvendighed, for det er den eneste måde vi kan komme af med det vi klipper ned på fællesarealet på en evt. fællesarbejdsdag.

NF tilbød, at han gerne vil stå for salg af drikkevarer.

KS erklærede, at han vil ansøge om en tilladelse til afbrændingen, så er den da på plads. Skulle nogen så fatte interesse kan de melde sig hos ham.

Knud Vad, nr. 45, syntes der er kommet for megen tung trafik på Ugandavej og han så gerne, at bestyrelsen diskuterede en udvidelse af vejen med Tårnby Kommune.

FM svarede, at Knuds bemærkning var noteret.

NF takkede FM for de 26 år i formandsstolen, og gav på foreningens vegne en lille opmærksomhed..

Klokken 21:50 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til FM.

FM takkede for opmærksomheden i anledning af han afgang, og sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på, og forsamlingen for god ro og orden.

Ole Ankersen
Formand
TV nr. 12 ______________________________

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51 ______________________________

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6 _______________________________

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen