Referat fra generalforsamling 2014

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling,
tirsdag den 15. april 2014, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Benny Hansen (FM)
Næstformand Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK under-søge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 28 stemmeberettigede medlemmer op, og der var afgivet 1 fuldmagt.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre for-slag fra salen, blev Flemming valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.2, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Kresten Kromann, nr. 20: Det er for dårligt, at Tårnby Kommune kan slippe afsted med bare at feje problemet til side. Hvorfor kan de ikke bruge samme lampetype, som den der bruges på Aladdinvej? Der er der fint lys.

BM: Svarede, at ifølge de oplysninger bestyrelsen har fået fra Tårnby Kommune er alle lam-per købt i et samlet indkøb, og at de på vores veje er vinklet maksimalt.

Kresten Kromann, nr. 20: Det er ikke samme type lampehoved.

Kresten Kromann, nr. 20:  Udtrykte sin forundring over bestyrelsens manglende støtte i sagen omkring ombygningen af Holdkærs Ager.

FM indrømmede, at alle var blevet ”taget med bukserne nede”. Det eneste bestyrelsen havde fået at vide om den ombygning, var et par henkastede bemærkninger, Holdkærs Agers formand havde ladet faldt på et par fællesmøder omkring udkørslen fra Holdkærs Ager til Tøm-merupvang. Disse oplysninger blev videregivet på forrige generalforsamling, og i et referat fra et efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens henvendelser til Tårnby Kommune havde ikke båret nogen frugt.

Kresten Kromann, nr. 20: Bestyrelsen har intet gjort. Hvornår blev det afsløret, at man ville ændre vindueskonstruktionen på taglejlighederne?

FM: Bestyrelsen har ikke fået anden information en den tidligere omtalte. Der er ikke sagt noget om disse vinduer.

Efter nogen yderligere bemærkninger blev konklusionen, at bestyrelsen, endnu en gang, tager kontakt til Kresten Kromanns advokat, for at høre om bestyrelsen kan gøre noget på nuværende tidspunkt.

Maiken Andersen Nr. 3: Hvordan kan vi tage stilling til næste skridt, efter bestyrelsen har talt med advokaten? Bestyrelsen kan ikke uden videre bruge foreningens penge på sagen.

Michael Jespersen, nr. 45: Har bestyrelsen fået noget svar fra Tårnby Kommune vedrørende den fart, der køres med på Oliefabriksvej?

FM: Det har bestyrelsen ikke; men vi tager kontakt til Tårnby Kommune.

KS: Vi kan eventuelt tage kontakt til politiet, for at høre om de kan lave lidt fartkontrol.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.

KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og uddybede udvalgte poster og noter.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto

Birgit Zwergius, nr. 22: Der henvises i balancen til nogen noter. Hvor er disse?

KS: Det drejer sig om noter til forrige års balance, og de burde måske også være vedlagt i år.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Intet.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.100- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 400,- til drift (uændret).

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2013 tallene, og at beløbet vedrørende rensning af rendestensbrønde er et ”gæt” da vi endnu ikke kender prisen Sammenslutningen kan forhandle sig frem til.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 5, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.

Dirigenten spurgte den fungerende formand, om han var villig til valg, hvilket denne bekræfte-de. Da der ikke var andre kandidater, blev Benny Hansen, nr. 43, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.

Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jan Egholm, nr. 72, genvalgt som næst-formand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræf-tede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer

Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræf-tede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem ved akklamation.
.
Dirigenten konstaterede, at Henning Jessen, nr. 18, ikke var tilstede; men at han over for SEK havde udtrykt ønske om at modtage genvalg. Dirigenten spurgte om Kaj Søgaard, nr. 47 ønskede genvalg, og det erklærede Kaj sig villig til. Da der ikke var andre kandidater blev begge gen-valgt ved akklamation.

Pkt. 11. Valg af Revisor

Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i, og da dirigenten – Flemming Poulsen, nr. 51 – konstaterede, at han selv også modtog genvalg, og ingen andre kandidater meldte sig, blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant

Dirigenten spurgte om Steen Frode Jensen nr. 64 modtog genvalg, og det indvilligede Steen i, og ingen andre kandidater meldte sig, blev Steen genvalgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.

Dirigenten spurgte om der var nogen, der ønskede at fremføre noget under eventuelt indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

 

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Benny Hansen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 43

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen