Referat fra generalforsamlingen 2016

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer  eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 12. april 2016, klokken 18:30.

Generalforsamlingen blev afholdt på Skelgårdsskolen, Ugandavej 138.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Benny Hansen (FM)
Næstformand Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede.

SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 23 medlemmer og afgivet en fuldmagt, i alt 24 stemmeberettigede.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

FM foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Poulsen, nr. 51, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Flemming valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.4, Bestyrelsens beretning.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Der var ingen kommentarer til beretningen, og beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.

KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og uddybede udvalgte po-ster og noter.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto

Kaj Søgaard, nr. 47, ville vide hvorfor udgiften til rensning af rendestensbrønde i 2014 kun udgjorde ca. halvdelen af beløbet i 2015?

KS svarede, at det i 2014 var Tårnby Kommune der foretog rensningen, og det til en særdeles fordelagtige pris.

Kaj Søgaard, nr. 47, spurgte om det var på grund af opdatering af hjemmesiden, at prisen var så høj.

SEK svarede, at det var nødvendigt, at omskrive databasen før en opdatering kunne finde sted, og at der var købt et program til at klare den opgave.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Hegn mod Hyld Ager.

Dirigenten oplæste det fremsendte forslag.

FM uddybede, og fortalte, at der i længere tid har været en dialog med Hyld Ager omkring dette hegn. Hyld Ager besluttede på deres netop afholdte generalforsamling, at de ville dække halvdelen af omkostningen.

Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.150- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 450,- til drift.

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2015 tallene.

KS påpegede, at den netop vedtagne reparation af hegnet mod Hyld Ager ikke var med i budgettet, hvilket betyder, at i stedet for et overskud på kr. 3000, bliver tale om et underskud i samme størrelse.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 5, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.

Dirigenten spurgte den fungerende formand, om han var villig til valg. Benny meddelte, at han ikke ønskede genvalg. Den afgående formand foreslog Jan Egholm som ny formand. Jan indvilgede i at modtage valg, og da der ikke var andre kandidater, blev Jan Egholm, nr. 72, valgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.

Dirigenten konstaterede, at da den afgående næstformand nu var blevet valgt til formand, skulle der findes en ny kandidat. Den afgående formand foreslog Flemming Poulsen, nr. 51, som ny næstformand. Flemming accepterede kandidaturet, og da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen, nr. 51, valgt som næstformand ved akklamation.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer

Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter

Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Dirigenten spurgte de to suppleanter Henning Jessen, nr. 18 (ikke tilstede) og Kaj Søgaard, nr. 47 om de ønskede genvalg. Henning Jessen havde givet bestyrelsen tilsagn om, at han var villig til genvalg, og Kaj Søgaard erklærede sig også villig til at modtage genvalg. Da der ikke var andre kandidater blev begge genvalgt ved akklamation.

Pkt. 11. Valg af Revisor

Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i, og da dirigenten – Flemming Poulsen, nr. 51 – konstaterede, at da han nu selv var blevet valgt til næstformand, og derfor ikke kunne modtage genvalg skulle der findes en ny revisor. Den afgående formand foreslog Ida Hansen, nr. 43. Da der ikke var andre kandidater, blev de to valgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant

Steen Frode Jensen nr. 64 var ikke tilstede på generalforsamlingen; men han givet mundligt tilsagn om, at han var villig til at modtage genvalg, og da dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre kandidater, blev Steen genvalgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.

Andersen, nr. 3, påpegede, at det var dyrt at få en entreprenør til at komme for at skifte en knækket flise. Kunne bestyrelsen ikke lægge en liste med de grundejere, der har problemet på hjemmeside, så de eventuelt kan gå sammen om opgaven.

Bestyrelsen lovede at lægge en sådan liste på hjemmesiden efter næste vejsyn.

Michael Jespersen, nr. 45, spurgte til, hvad der var sket i sagen om at anskaffe en buskrydder til fællesarealet.

BM svarede, at han har en opgave med at finde lejeprisen på en buskrydder. Da den kun skal bruges en til to gange om året på fællesarealet, vil det ikke være smart hvis foreningen selv ejer maskinen.

FM sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden, takkede bestyrelsen for godt samarbejde gennem årene, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

 

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Benny Hansen
Sekretær Dirigent Formand
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 43

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen