Referat fra generalforsamlingen 2018

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret en PDF læser. Det kan være PDF XChange Viewer  eller FoxIt reader. Begge programmer er gratis og kan downloads via ovenstående links.

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 24. april 2018, klokken 18:30.

Generalforsamlingen blev afholdt på Skelgårdsskolen, Ugandavej 138.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Jan Egholm (FM)
Næstformand Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Bestyrelsesmedlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll    (SEK)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, og gik så over til dagsordenens punkt 1.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
FM foreslog på bestyrelsens vegne Benny Hansen, nr. 43, og da der ikke kom andre forslag fra salen, blev Benny valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Derpå bad han SEK undersøge hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. SEK konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt 23 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Dirigenten spurgte, om, der var medlemmer, der havde en fuldmagt fra et andet medlem. Det var ikke tilfældet.

Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.6, Bestyrelsens beretning.

Til beretningen havde FM den lille tilføjelse, at sagen omkring vejstykket til Holdkær Parken er afsluttet, og det forbliver en privatvej ejet af Holdkær Parken.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Henning Jessen, nr. 18, beklagede, at han havde været årsagen til sagen om Holdkær Ager vejstykket, idet, at det var ham, der havde spurgt om hajtænderne ikke kunne blive frisket op. Der var også ros til FM for en god beretning og godt arbejde fra bestyrelsen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforeningens regnskaber.
KS gennemgik de udsendte regnskaber for forening og vejkonto, og uddybede udvalgte poster.

Bilag 4.1 – 4.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto

Der var ingen kommentarer til regnskaberne.

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag omhandlende ændring af bebyggelsesprocenten fra 25 til 30. Bestyrelsen anbefalede at foreningen tilsluttede sig dette.

Bilag 2.1 punkt 4, Bestyrelsen forslag

Birgit Tønnesen, nr. 53, påpegede, at det kom an på hvordan bygningerne blev opført. Hvis vi ikke passede på, så kunne der blive opført huse, der skygger for vores grunde.

FM svarede, at der er klare regler for opførelser af bygninger, og vi er ikke herre over hvordan Tårnby Kommune håndhæver disse. Tårnby Kommune giver allerede i dag dispensation for bebyggelsesprocenten.

Jes Baggersted, nr. 54, at hæve bebyggelsesprocenten betyder vel ikke, at byggefeltet vil blive overskredet?

Ditte Poulsen, nr. 36, Hvis vi stemmer JA vil bestyrelsen eller naboen så kunne gøre indsigelser?

FM: Bestyrelsen vil ikke gøre indsigelser det må være op til naboerne. Stemmer vi JA vil Tårnby Kommune vurdere, om lokalplanen kan blive ændret.

Henning Jessen, nr. 18, uanset om bebyggelsesprocenten er 25 eller 30 skal Tårnby Kom-mune overholde reglerne ved godkendelse af byggeri.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten oplæste forslaget fra nr. 61, 63, 66, 68 og 70 om afholdelse af en fest i anledning af foreningens 40 års jubilæum.

Bilag 5.1 – 5.2, Forslaget fra nr. 61, 63, 66, 68 og 70

Dirigenten oplæste også bestyrelses ændringsforslag til ovenstående. Det drejede sig om finansieringen.

Bilag 6, Bestyrelses ændringsforslag

Dirigenten satte bestyrelsens ændringsforslag til debat.

NF fremførte bestyrelses argumenter for ændringsforslaget, nemlig at gives der et tilskud baseret på antal medlemmer i foreningen, kommer de der ikke deltager til at betale for de der deltager i festen.

Brian Billing, nr. 61, Et tilskud på kr. 300 pr. husstand er for at gøre festen billigst mulig for de deltagende, og for at få så mange som muligt med.

Carsten Sørensen, nr. 63, Foreslog bestyrelsen ikke sidste år, at der kunne afsættes kr. 14.400, eller sagt på en anden måde kr. 200 pr. husstand?

FM: Det er korrekt.

Henning Jessen, nr. 18, Problemet sidste år var, at der ikke kunne dannes et festudvalg.

FM: Bestyrelsen skal kunne forsvare overfor alle medlemmer hvordan foreningens penge bruges.

Joanna Rønn, nr. 16, Kan vi så ikke lande sagen på de kr. 14400 som blev foreslået sidste år?

Ditte Poulsen, nr. 36, Er i princippet enig i bestyrelses forslag, men kan bestyrelsen lige forklare det igen?

FM: Bestyrelsens forslag er, at foreningen betaler lokaleleje på op til kr. 2.500 og kr. 150 pr. tilmeldt deltager.

Flemming Poulsen, nr. 51, Hvis der fra alle husstande deltager 2 personer, giver foreningen kr. 150 pr. deltager, i alt kr. 21.600.

FM: Dette er et spørgsmål om hvor meget foreningen skal betale, og i henhold til vores ved-tægter skal en sådan beslutning tages på en generalforsamling.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.

Ændringsforslaget blev vedtaget med 12 stemmer for, 1 stemme imod og 10 undlod at stem-me.

Dirigenten satte derefter forslaget fra nr. 61, 63, 66, 68 og 70, med de ændringer bestyrelses ændringsforslag havde medført, til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med det nødvendige antal stemmer.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto
Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 10.000,-.  Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.150- og med en fordeling på kr. 700,- til vejkonto og kr. 450,- til drift.

KS gennemgik posterne, og forklarede, at de tog udgangspunkt i 2017 tallene.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Pkt. 6. Valg af Formand.
Dirigenten spurgte den afgående formand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jan Egholm, nr. 72, genvalgt som formand ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af Næstformand.
Dirigenten spurgte den afgående næstformand, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Flemming Poulsen, nr. 51, genvalgt som næstformand ved akklamation

Pkt. 8. Valg af Sekretær.
Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræf-tede. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll, nr. 6, genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer
Dirigenten spurgte den afgående kasserer, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted, nr. 54, genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt.  10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg, nr. 48, genvalgt som bestyrelsesmedlem ved akklamation.

Dirigenten spurgte suppleant Henning Jessen, nr. 18 om han ønskede genvalg, og Henning Jessen erklærede sig villig til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte suppleant Michael Je-spersen, nr. 45, om han ønskede genvalg, og Michael Jespersen erklærede sig villig til at modtage genvalg.  Da der ikke var andre kandidater, blev begge genvalgt ved akklamation.

Pkt. 11. Valg af Revisor
Dirigenten spurgte om Jan Boklund, nr. 70 modtog genvalg, og det indvilligede Jan i. Ida Hansen, nr. 43 (ikke til stede) havde over for bestyrelsen erklæret sig villig til at modtage gen-valg. Da der ikke var andre kandidater, blev de to valgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant
Torben Juhl, nr. 50, var ikke tilstede på generalforsamlingen, og havde ikke givet tilsagn om, at han var villig til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte om der var et medlem, der ønskede valg til denne post, og Morten Stokbro, nr. 69, erklærede sig villig til at modtage valg. Da der ikke var andre kandidater, blev Morten Stokbro valgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.
Brian Billing, nr. 61, Spurgte om bestyrelsen ville tage kontakt til Holdkær Parken omkring lån af fælleshus til festen.

Det blev bekræftet.

 

 

Ulrik Klixbüll

Sekretær

TV nr. 6

Benny Hansen

Dirigent

TV nr. 43

Jan Egholm

Formand

TV nr. 72

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen