Referat fra generalforsamlingen 2007

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling, tirsdag den 17. april 2007, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Steen Kondrup (NF)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Afbud fra: Kasserer Jes Bagersted, (KS)

FM startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, herunder en speciel velkomst til de medlemmer, der deltog i en generalforsamling for første gang.

FM bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 25 stemmeberettigede medlemmer.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Herefter gik FM over til dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

FM spurgte, om der var forslag fra salen til en dirigent. Da det ikke var tilfældet foreslog FM, at Ole Ankersen, nr. 12, blev dirigent. Ole Ankersen blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede også, at der ikke var indkommet nogen forslag hvorfor pkt. 4 ville udgå. Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

FM oplæste bestyrelsens beretning.

Bilag 3.1 – 3.5, Bestyrelsens beretning.

Bilag 4, Oversigt over emner i beretning

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Flemming Odvig, nr. 17, ønskede at få at vide, om bestyrelsen havde været indblandet i hvor meget af chaussestensbåndet der skulle tages op i forbindelse med TDC nedlægning af nye kabler.

FM svarede at bestyrelsen ikke var blevet kontaktet omkring dette.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, der er lagt rør til fiberkabler i fortovet på vej 1, og TDC havde været large omkring udskiftning af fliser.

Per Ahn, nr. 19, ønskede at få at vide om bestyrelsen ville kræve yderligere retablering af vendepladsen på vej 1 efter TDCs opgravning.

FM svarede at det var der p.t. ingen planer om, og at vendepladsen ved nr. 47 skulle lægges om skyldes at asfalten var blevet ødelagt, og løs i overfladen.

Per Ahn, nr. 19, det materiale om fællesarealet der var blevet lagt på hjemmesiden lige før generalforsamlingen skulle være offentliggjort langt tidligere. Der bør arbejdes mere på et salg af arealet. Det er skuffende, at bestyrelsen ikke kan finde tid til at deltage i Sammenslutningens møder. Måske kunne den hjælpe omkring et salg af fællesarealet. Hvad skal stykket syd for fællesarealet bruges til?

Jørgen Hvistendal, nr. 7, ved et eventuelt salg skal pengene fordeles mellem foreningens medlemmer.

Ivan Larsen, nr. 56, når bestyrelsens korrespondance med kommunen ikke er god nok til at få kommunen til at ændre mening, kunne det så ikke være en ide at hyre folk udefra til opgaven.

Frede Tønnesen, nr. 53, Skulle vi ikke lige få lov til at sælge arealet inden vi bruger pengene.

FM svarede, at bestyrelsen ikke lægger noget på nettet før den er klar til det. Om der skal hyres folk udefra til at klare presset på kommunen, eller ej, så har vi haft sagen helt til tops. Vi gik netop direkte til borgmesteren, da vi vidste det i sidste ende vil blive hans beslutning. For øvrigt vil det aldrig komme på tale at sælge arealet uden det først var vedtaget på en generalforsamling.

NF bakkede op om FMs svar, og tilføjede, at da vi bor i en socialdemokratisk kommune, prøvede bestyrelsen en anden, og mere social, indfaldsvinkel på sagen. Stykket syd for fællesarealet skal bruges til p-plads, og der bliver ingen udkørsel til stamvejen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, er det kommunen der bestemmer over fællesarealet, og kan de bare tage det?

FM det ser sådan ud.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, Kan man ikke opsætte et parkeringsforbudtskilt på stamvejen, så vi undgår parkering i forbindelse med aflevering af skolebørn?

SEK så skal man lige huske, at det også vil gælde for foreningens medlemmer.

Vagn Aamo, nr. 36, er der en særlig begrundelse fra Tårnby kommune til at vi ikke må sælge?

FM kommunen henviser til en tidligere afgørelse.

Ivan Larsen, nr. 56, de med hjælpe udefra var ikke en kritik af bestyrelsen; men måske kunne en udefra hjælpe.

Per Ahn, nr. 19, står der i slutningen af brevet fra kommunen ikke, at der kan laves en ny lokalplan?

Ole Ankersen, nr. 12, det er korrekt, at for at få ændret brugen af fællesarealet skal der laves en ny lokalplan. Og hvem bestemmer om det sker? Det gør Tårnby kommune.

NF, kommunen er svære at danse med, og de har været smarte at værdiansætte fællesarealet til kr. 0, så en eventuel fremtidig erstatning vil ikke blive voldsom stor.
Dialogen omkring afsætning af børn til skole og FSO fortsætter med skolen.

Tanja Thomsen, nr. 21, står der nogen steder, at vi kun må sælge fællesarealet til kommunen?

FM, nej det gør der ikke; men lokal- og byplan siger klart hvad arealet må benyttes til.
I det hele taget er der lang vej før et eventuelt salg kunen finde sted. Først og fremmest skal alle 72 medlemmer være enige, og så skal der laves ny lokalplan med mere.

Birgit Zwergius, nr. 22, Godt arbejde af bestyrelsen, og det ser ud til at være omsonst at bruge mere tid på den sag.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, ringede for tre måneder siden til kommunen, og spurgte om de ikke kunne gøre noget ved alle hullerne på deres stykke af stamvejen. Ingen reaktion, og bestyrelsen bedes tage kontakt til kommunen omkring den sag.

Ole Ankersen, nr. 12, FM inviterede til fællesarbejde og efterlyste nogen der ville stå for et Sankt Hans bål. Nogen der er interesserede?

Ingen reaktion fra salen.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og da det ikke var tilfældet satte dirigenten herefter beretningen til afstemning.

Enstemmigt vedtaget ved akklamation.

Pkt. 3. Aflæggelse af Grundejerforenings regnskaber.

NF gennemgik, i KS fravær, de fremsendte regnskaber for forening og vejkonto.

Fra foreningens regnskab fremhævede NF de væsenligste poster, og fra vejkontoens regnskab konkluderede NF at vi på hele vejprojektet har brugt 1.172 mio. kr., og at der stadig står ca. 400.000 kr. kontoen.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, der er renset vejbrønde mere end en gang.

NF, det er korrekt; men det har Colas betalt, da de havde fåte smidt for meget skidt i brøndene.

Dirigenten takkede (den ikke tilstedeværende KS) for arbejdet

Foreningens regnskaber blev godkendt.

Bilag 5.1 – 5.4, Regnskab for grundejerforening og Vejkonto.

Bilag 6, Opgørelse over Festudvalgskonto.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.

Da der ikke var fremkommet nogen forslag bortfaldt punkt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af Budget, Beløb til bestyrelsen, Kontingent til GF og Bidrag til vejkonto

NF gennemgik kort det udsendte budget.

Bilag 7, Budget for grundejerforeningen.

Dirigenten oplæste forslaget vedr. bestyrelsesomkostninger og kontingent. Beløb til bestyrelsen blev foreslået fastsat til kr. 7.800,-. (uændret). Kontingent blev foreslået sat til kr. 1.000- og med en fordeling på kr. 700,- (uændret) til vejkonto og kr. 300,- (uændret) til drift.

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Valg af Formand.

Den afgående formand havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde nogen forslag til ny formand. FM svarede at det havde bestyrelsen ikke.

Dirigenten spurgte om der sad nogen i salen, som ønskede valg til posten som formand. Det var ikke tilfældet.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, man skal ikke bare tvinge nogen til valg; men der må i stedet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor valget kan gennemføres.

Frede Tønnesen, nr. 53, det er lidt uhensigtsmæssigt, at både FM og NF afgår på engang.

Ole Ankersen, nr. 12, foreningen kan ikke opløses. Det er nævnt i deklarationen, at der skal være en grundejerforening.

Birgit Zwergius, nr. 22, kan man ikke bare vælge 5 medlemmer til bestyrelsen, og så kan de ”løfte i flok” og konstituere sig senere?

Knud Vad, nr. 45, foreslog, at SEK stillede op til posten som formand.

SEK takkede for tilliden; men takkede nej til forslaget.

Dirigenten konkluderede, at da der ikke var nogen kandidater måtte vi gå videre uden valg af både formand, næstformand og to bestyrelses suppleanter, og at disse så må vælges på en ekstraordinærgeneralforsamling.

Birgit Zwergius, nr. 22, kan man så samtidig ændre vedtægterne, så de ikke siger noget om hvilken post man vælges til, og lade de valgte konstituere sig senere?

Pkt. 7. Valg af Næstformand.

Den afgående næstformand havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.

Se punkt 6.

Pkt. 8. Valg af Sekretær.

Dirigenten spurgte den afgående sekretær, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede; men at det nu var uigenkaldeligt sidste gang.. Da der ikke var andre kandidater, blev Ulrik Klixbüll genvalgt som sekretær ved akklamation.

Pkt. 9. Valg af Kasserer

Den afgående kasserer havde meddelt bestyrelsen, at han var villig til at modtage genvalg.

Da der ikke var andre kandidater, blev Jes Bagersted genvalgt som kasserer ved akklamation.

Pkt. 10. Valg af Bestyrelsesmedlem og to Suppleanter
Dirigenten spurgte det afgående bestyrelsesmedlem, om han var villig til genvalg, hvilket denne bekræftede. Da der ikke var andre kandidater, blev Lars Froberg genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Vedrørende valg af suppleanter, se pkt. 6.

Pkt. 11 Valg af Revisor

Dirigenten spurgte om Ida Hansen, nr. 43, og Jan Boklund, nr. 70 ønskede genvalg, hvilket de begge bekræftede.

Da der ikke var andre kandidater blev de to genvalgt ved akklamation.

Pkt. 12. Valg af Revisorsuppleant

Dirigent og afgående revisorsuppleant, Ole Ankersen meddelte, at han ikke accepterede genvalg som revisorsuppleant.

Birgit Zwergius, nr. 22, blev foreslået, og dirigenten spurgte om Birgit ville modtage valg. Det bekræftede Birgit, og da der ikke var andre blev Birgit valgt ved akklamation.

Pkt. 13. Eventuelt.

Kim Wackerhagen, nr. 35, kunne det ikke være en ide, at lade suppleanterne deltage i bestyrelsesmøder som en salgs træning?

Ole Ankersen, nr. 12, i gamle dage fik suppleanterne altid kopi af indkaldelser til, og referater fra bestyrelsesmøder.

NF, måske et godt forslag; men hvem er så egentlig bestyrelsen.

SEK takkede formand og næstformand for indsatsen i bestyrelsen, og gav dem en lille vingave.

Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg under eventuelt, og da det ikke var tilfældet gav han ordet til FM for en afsluttende bemærkning.

FM sluttede af med at takke dirigenten for den måde han havde styret generalforsamlingen på, og forsamlingen for god ro og orden.

Dirigenten afsluttede kl. 21:55 generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Ulrik Klixbüll Flemming Poulsen Ole Ankersen
Sekretær Formand Dirigent
TV nr. 6 TV nr. 51 TV nr. 12

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen