Referat fra bestyrelsesmødet 7. maj 2013

Referat af bestyrelsesmøde 7. maj, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)

Jan Egholm (NF)

Kasserer Jes Bagersted (KS)

Best. medlem Lars Froberg (BM)

Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 12.3.2013 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning

FM har underskrevet diverse dokumenter i forbindelse med salget af nr. 50. De nye ejere er Torben Korsbek Juul og Bianca Lund Juul.

FM er blevet kontaktet af en ”snerydnings haj” der tilbød saltning for kr. 2.900 plus moms og snerydning for kr. 2.900 plus moms pr. gang. Alt i alt kr. 7.250 pr. besøg.

 

FM har sendt mail til Hamed vores oplæg til hastighedsdæmpende foranstaltninger; men FM har ikke fået noget svar. Den 12. april sendte FM så samme materiale til TK. Heller ikke noget svar fra dem.

 

FM har videresendt nr. 2’s klage, vedr. parkering på vejen ind til HA, til HA’s formand. FM skriver til nr. 2, og giver en orientering om dette.

 

Der er indkaldt til ordinært delegeretmøde i sammenslutningen den 16. maj.

 

Ad. 3 Regnskab

Kontooversigter udleveret til SEK, dog ikke for vores ”langtids konto” hos Jyske Bank. På den står der kr. 600.000. Driftskontoen udviser en saldo på kr. 44.092,25, og saldoen på driftskonto for vejene viser kr. 24.257,36.

 

BM laver en opgørelse til KS vedr. forbrug på generalforsamling og pligtarbejde.

 

Ad. 4 Referat fra generalforsamling den 16. april 2013

Udsendt til bestyrelse og er nu underskrevet af FM, dirigent og SEK.

 

Ad. 5 Udarbejdelse af orientering fra generalforsamlingen til medlemmerne

SEK har lavet denne, og den er omdelt af KS.

 

Ad. 6 Arbejdsopgaver

Gebyrer til bank ind i budgettet?

Gebyr til banken skal vi huske at få med i næste års budget.

 

Nabohjælp (mærkater + brochurer)

Nabohjælp. FM har set på det, og bestiller nye mærkater. FM deler ud. SEK skriver lidt på hjemmesiden og tager link med til Nabohjælps hjemmeside.

 

Den nye vejbelysning

BM har været i kontakt med TK vedr. den nye vejbelysning. Lamperne er vinklet så ad den vej er der ikke noget at hente. TK tager vores henvendelse seriøst, og de henvender sig til det firma, der har anbefalet og leveret lamperne til TK. Når de har svar fra det firma hører vi fra TK. BM følger op.

 

Strategi for manglende snerydning

På mødet til efteråret lægger vi en plan for hvordan vi – om muligt – kan råbe de medlemmer op, som ikke kan finde ud af, at der er noget der hedder snerydning.

Støj fra Oliefabriksvej

 

Nr. 45 har sendt den korrespondance de ha haft med TK til FM. FM sender det videre til best. FM laver en sammenfatning, som vi sender til TK på hele foreningens vegne. FM holder best. Løbende orienteret.

 

Andre opgaver

Intet.

 

Ad. 7 Næste møde

Næste møde bliver tirsdag 20. august 2013 kl 18:00 hos BM.

 

Ad. 8 Eventuelt

Intet

 

 

Mødet slut 20:00

 

 

Benny Hansen

Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen