Referat fra bestyrelsesmøde 17. oktober 2022

Referat af bestyrelsesmøde 17. oktober 2022, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 17.8.22
Referater fra bestyrelsesmødet 17.8.2022 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

KS har måttet rykke et par medlemmer for kontingent; men alle har betalt nu.

Bestyrelse honorar er overført til bestyrelsens medlemmer.

Fra 18.10.22 skal vi ikke længere betale negative renter på vores konti.

KS har i vores pengeinstitutter forhørt sig om muligheden for at anbringe vores midler på en konto, der forrentes; men det er der p.t. ikke mulighed for.

Ad. 3 Ændringer af vedtægter, Bestyrelsens dispositions muligheder
BM sender oplæg til SEK, som skriver det ind i oplægget til vedtægtsændringer.

I §13 stk. 11 + 13 nævnes begrebet ”administrator”. Det skal fjernes.

Ad. 4 Onefiber, Status på foreningerne Aladdin, Derna og Enghave
BM har været i kontakt med de tre andre foreninger, Der er p.t. ikke kommet noget nyt; men Onefiber er måske ved at blive lidt lunkne. BM følger op, og emnet skal med på næste møde.

Ad. 5 Ny gartner, Status på Hansen Service
KS har været i både telefonisk og skriftlig kontakt med Hansen Service. Det vi ønsker er en årlig klipning og ukrudtsbekæmpelse efter behov. Hansen Service er ikke vendt tilbage med et forslag, så vi opgiver at gå videre ad den vej.

Fællesarealet får lov til at ligge som det ser ud nu.

Til næste generalforsamling skal der udarbejdes flere forslag baseret på de tilbud vi har modtaget.

Ad. 6 Blomster mv.
Sparket til hjørne. Sagen med en ny gartner skal løses først.

Ad. 7 Trafikregulering stamvej/Ugandavej, henvendelse til TK, status
Baseret på tidligere udmelding fra Tårnby Kommune sætter vi dette punkt på standby.

Ad. 8. Ny asfalt på stamvej, Status ”Giv et praj”
Det er for meget op ad bakke, og Tårnby Kommune har allerede meldt ud, at nyt slidlag på stamvejen vil ikke blive aktuelt. Emnet droppes for nu.

Ad. 9. Næste møde
Næste møde bliver mandag den 18. januar 2023 kl. 18:30 hos FM.

Ad. 10 Eventuelt
Intet.

Mødet slut 19:40.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen