Referat fra bestyrelsesmøde 31. oktober 2023

Referat af bestyrelsesmøde 31. oktober 2023, klokken 18:30 Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)
Suppleant Ronnie Larsen (RL)
Suppleant Jesper Jensen (JJ)

FM startede med at byde de to suppleanter velkommen, og efter en hurtig præsentation af bestyrelsen gik mødet i gang.

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 16.08.23
Referater fra bestyrelsesmødet 16.8.23 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Regnskab
KS gennemgik princippet i måden regnskabet laves.

Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Birkely har sendt en faktura på kr. 2.375, – for græsslåning på fællesarealet.

Ad. 3 Vejbump
NF har været i kontakt med TK om reglerne for afstemning i en sag om vejbump. Her er et lille sammen drag af TKs kommentarer:

  1. Hvis vi i vores vedtægter har skrevet at et flertal på en generalforsamling kan vedtage et forslag – så er det gældende. Altså mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.
  2. Hvis vi får lagt vejbump, er det den enkelte grundejer som har vejbumpet ud for sin grund som har vedligeholdelsespligten. (Her skal vi i en evt. ansøgning skrive at det er grundejerforeningen som påtager sig vedligeholdelsespligten.)
  3. Vejbumpet skal laves så der er ½ meter luft fra hver kantsten for at give “rum” til at cykler og knallerter kan køre igennem.
  4. Man skal beslutte om vi skal have en cykelbane – det kræver at man tegner denne op – får et cykellogo – og det betyder at man ikke kan parkere i det område. Det vil sige at en grundejer som har et bump uden foran sin matrikel, ikke har mulighed for at holde en bil.
  5. Vi skal også beslutte om man må holde helt op til og over et bump. (igen vil dette have betydning for en grundejer)
  6. De får tit henvendelser fra grundejere, som klager over at de har eller skal have anlagt et bump uden for deres matrikel. Det er noget som den enkelte grundejer skal tage med bestyrelsen. Han foreslår, at man laver et møde, hvor de enkelte grundejere kan komme med bemærkninger eller indsigelser til en placering. Hvorefter at et bump måske kan flyttes, hvis muligt efter reglerne.

I øvrigt havde TK udtrykt undren over at vi kigger på vejbump, da Tømmerupvang er et lukket vejsystem, og vejbump derfor burde være overflødige. De mener, at en god dialog med medlemmerne er en bedre løsning.

Ad. 4 Det grønne område
NF har fået Birkely til at slå græsset på fællesarealet. Ser OK ud. Vi fortsætter vedligeholdelsen på denne måde.

NF – med flere – vil lægge blomsterløg på strategisk gode steder. Der kan bruge ca. kr. 500,- til indkøb af løg.

Ad. 5 Hvad skal bestyrelsen påtale over for medlemmerne?
Der er medlemmer, der generes af fx biler der parkeres foran deres grund, støj fra arbejde hos naboen og manglende pleje af andres grunde.

Bestyrelsen var enige i, at det er kedeligt; men at bestyrelsen ikke har nogen midler, der kan forhindre dette. Det eneste vi har er det på generalforsamlingen vedtagne Ordensreglement. Det er jo en appel til at alle opfører sig pænt.

Ad. 6 Fibernet TDC
Arbejdet er i gang. Midtervejen er færdig, og der er medlemmer, der har henvendt sig om reetableringen af fortovet. Der er lavet en aftale med Dansk Kabel-tv om at medlemmerne kan henvende sig direkte til dem. Der er omdelt en seddel med denne information til alle medlemmer.

FM og SEK har besigtiget fortovene på midtervejen, og generelt ser det pænt ud; men der er da småting, der skal påtales på den kommende afleveringsforretning.

Det blev besluttet, at de knækkede fliser – ca. 75, som skiftes i forbindelse med arbejdet. Bestyrelsen er enige om, at fliserne bør finansieres af vejkontoen jævnfør kontoens vedtægter. Det kræver, at vi får godkendt et forslag på den kommende generalforsamling, der giver os denne mulighed. Ellers må penge tages ud af driften. FM prøver at formulere et forslag.

SEK tager fat i Dansk Kabel-tv for at få klarlagt, hvorfor de ikke holder sig til den fremsendte arbejdsplan.

Ad. 7 Nyt skilt
Der er stadig for megen trafik af biler, der skal sættes skolebørn af. Det er de berørte beboerne gevaldig trætte af.

FM foreslår at vi skal søge om tilladelse til at opsætte en færdselstavle med ”Kørsel med motorkøretøjer mellem 06.30 og 08.30 forbudt, beboer- og arbejdskørsel tilladt”.

Tænkes opsat ved indkørsel fra stamvejen. Da der også kommer biler med børn fra HA, skal der skal opsættes en tavle, der kan ses af dem; men som ikke forhindrer deres kørsel ud ad Tømmerupvang.

Ad. 8 Næste møde
Næste møde bliver torsdag 18. januar 2024 kl. 18:30 hos FM.

Ad. 9 Eventuelt
Sagen om en ønsket lysregulering af krydset Tømmerupvang / Ugandavej er vist gået i stå. FM tager fat i TK for at høre om der sker noget.

Der spilles stadig meget høj musik i forbindelse med motion på Skelgårdsskolens boldbane. FM skriver om problemet til borgmesteren.

Flemming Poulsen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen