Referat fra bestyrelsesmøde 11. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde 11. august 2015, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste
Vejene fik sit årlige eftersyn. Ser som sædvanligt godt ud hos de fleste medlemmer. SEK laver rapport over vejsyn, og sender den til FM. FM uddeler påtale i de tilfælde hvor vi observerede problemer.

 

 

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 20.5.2015 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Beretning
Nr. 11 er solgt. Mægler har endnu ikke indbetalt mæglerhonorar.

Der er modtaget en henvendelse fra ”De gamles skovtur”. De fisker efter et tilskud. Det blev besluttet, at det giver vi ikke.

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

71 medlemmer har indbetalt kontingent rettidigt. Der er afleveret en rykker 1 til restanten. Det er ofte de samme medlemmer, der ikke betaler til tiden, og vi skal se på muligheden for fremover at kunne pålægge rykker et gebyr.

KS har overført kr. 49.000,- til foreningens vejkonto. Det betyder, at vi nu har følgende stående på vore konti:

Folie:    kr. 64049,40
Vej:    kr. 174.181,46 Kontooversigter udleveret til SEK.

 

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Holdkærs Ager:
FM har gravet dybt i foreningens arkiver, og fundet en gammel korrespondance mellem GFTV og Tårnby Kommunes vedrørende byggeriet af blok 4 + 6 i Holdkærs Ager. Det drejer sig om vinduer i tagfladen, som var uretmæssigt isat. Det vedkender TK og vinduerne blev fjernet. Hvorvidt der er opført for mange etagemeter – som Kresten Kromann, nr. 20 påstår – fremgår ikke af den korrespondance vi har fundet indtil nu.
FM kontakter TK for at få en kopi af bygge- og ibrugtagningstilladelse for blok 4 + 6.
På den måde kan det måske blive afklaret, om der altid har været beboelse i 2½ plan i blok 4 + 6, eller om det er nyt tiltag efter ombygningen.

 

Renovering af hegn mod Hyld Ager:
BM har modtaget et tilbud fra Ishøj Hegn. Ballerup Hegn er også bedt om at afgive et tilbud; men de har – trods flere rykkere – ikke afleveret noget endnu.
Ishøjs Hegns tilbud lyder på kr. 12.937,50 inkl. Moms for en total renovering inkl. Pigtråd på toppen. Det blev besluttet, at vi ikke ønsker at få fornyet pigtråden; men tvært imod ønsker den fjernet.
FM kontakter Hyld Ager for at få deres tilslutning til projektet. De skal bære halvdelen af omkostningen da der er tale om et fælles hegn.
Inden arbejdet sættes i gang, skal det godkendes på kommende generalforsamling.

 

Brev til Skelgårdsskolen:
FM gennemgik sit oplæg til brev til Skelgårdsskolens ledelse. Vi må have dem involveret så den daglige trafik og afsætning af børn ophører.

 

Ad. 6 Eventuelt
På fællesarealet har et af træerne givet op. Det er lige ved at vælte, så vi skal have det fældet ved først givne lejlighed. SEK ser på hvilke muligheder vi har.

 

Ad. 7 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 27. oktober 2015 kl 19:00 hos NF.

Mødet slut 20:35

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen