Referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2019, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 16.1.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
FM har fået en henvendelse fra Claus Behn med opfordring til, at vi tilmelder vores forening til trikel.dk. Det er et forum hvor ejerforeninger kan udveksle erfaringer. Det blev besluttet, at FM tilmelder os.

 

Flemming Götke, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby Kommune, har meddelt FM, at fremover udsende opkrævning af medlemskontingent på e-mail. FM står som modtager.

 

FM har modtaget 6 gravetilladelser vedrørende udskiftning af vandlåse, og 1 vedrørende TDC kabelfejl.

 

Ad. 3. Emner som skal med i beretning ved generalforsamling
FM gennemgår årets bestyrelsesmødereferater og plukker de væsentlige ting ud. Derud over skal blandt andet FB-gruppen og fremtidens ”udsendelse” af regnskab m.v. nævnes (se Ad. 7 Eventuelt).

FM sender beretningen til bestyrelsen for kommentarer.

 

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Der er modtaget mæglerhonorar vedrørende nr. 4.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 35.717,41
Vejkonto – drift kr. 283.762,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 639.624,08

 

Regnskabet for 2018 er blevet revideret og underskrevet af revisorerne. Bestyrelsen underskrev regnskaberne.

 

Budgettet for 2019 blev drøftet og justeret.

 

Ad. 5 Forberedelse af den ordinær generalforsamling
SEKs oplæg til indkaldelse blev gennemgået og tilrettet. SEK sender indkaldelse til KS for kopiering.

 

KS kopierer regnskaber, budget og indkaldelse. Materialet afleveres til NF, der står for omdeling søndag 17. marts.

 

BM står for mad, drikkevarer, service.

 

BM køber flasker til Holdkærparken, som tak for lå af deres fælleshus.

 

FM modtager madtilmeldinger og eventuelle forslag.

 

Et eventuelt formøde til behandling af indkomne forslag bliver 27.3.19 kl. 19:00 hos FM.

 

FM laver tjekliste til dirigenten.

 

SEK henter nøgle hos Holdkærparkens varmemester i dennes træffetid, som er mellem 07:30 og 08:30.

 

Bestyrelsen mødes 10.4.19 kl. 18:00

 

Ad. 6 Arbejdsopgaver
SEK skal fremover lægge gravetilladelser på hjemmesiden.

Tilbud fra PO Anlæg på græsslåning m.m. af fællesarealet blev drøftet og sammenlignet med vores nuværende ordning. Det blev besluttet, at vi fortsætter med Hansen Service. SEK meddeler PO Anlæg dette.

 

BM har fået en pris på ”Nabohjælpskiltet”. Det koster kr. 125,00 ekskl. Moms. BM bestille et par stykker, så vi kan skifte det når skiltet trænger til det.

 

Information omkring den nye affaldssortering ligger på hjemmesiden, og kommunen har informeret alle via e-Boks.

 

Ad. 7 Eventuelt
Det blev drøftet hvordan vi i her i 2019, hvor alle har adgang til internettet, og dermed foreningens hjemmeside, kan gøre vores til, at der ikke skal bruges så meget papir.

Det blev besluttet, at ” Orientering efter den ordinære generalforsamling”, ”Regnskab for grundejerforeningen og vejkonto ” samt ”Budget” fremover ikke skal omdeles; men at vi henviser til hjemmesiden. Denne information skal med i FMs beretning.

 

Mødet slut 20:15

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen