Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2016

Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2016, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Vejsyn
Vejsyn gennemført. Der er mange steder, hvor der er ukrudt i rendestenen. Det ødelægger asfalten, og det vil blive påtalt overfor de pågældende medlemmer.
Der udarbejdes en særskilt rapport over vejsynet. Den sendes til FM, som udarbejder skrivelserne til medlemmerne. NF uddeler disse, og NF følger op på at de påtalte ting bringes i orden.

 

 

Generelt må det siges, at medlemmerne skal være opmærksomme på, at chaussestensbåndet mellem fliser og kantsten trænger til en opretning.

 

Ad. 2 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 24.5.2016 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning
Der er blevet indgået en god aftale vedrørende græsslåning på fællesarealet.

 

Hegnet til Hyld Ager er blevet lavet.

 

FM har endnu en gang skrevet til Tårnby Kommune vedrørende Holdkærs Ager nr. 15. Se punkt 5.

 

Vi har fået oprettet en konto i Arbejdernes Landsbank til vores Vejkonto.

 

FM har bedt Jyske Bank om at lukke vores gamle konti. Det meddelte Jyske Bank, at de ikke kunne gøre da FM ikke er indrapporteret som ny formand.

 

Michael, nr. 45, har kontaktet FM vedrørende trafikken på Oliefabriksvej. Se punkt 5.

 

Michael, nr. 45, har kontaktet FM vedrørende rygter om flygtningeboliger på fællesarealet. Se punkt 5.

 

FM har modtaget en del gravetilladelser fra Tårnby Kommune. Disse er sendt til BM for videre behandling.

 

Gebyret på mægler henvendelser er et åbent spørgsmål, og vi skal tage stille til hvad vi gør fremover.

 

Ad. 4 Regnskab
Indestående på den ikke bundne vejkonto kr. 226.126.

 

Saldo på daglig konto kr. 59.615,07.

 

Alle medlemmer har indbetalt kontingent.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået. Her kan fremhæves, at generalforsamlingen kostede kr. 2.588,60 og reparation af hegnet kostede kr. 7.862,50 (inkl. Hyld Agers andel).

 

KS har talt med P. Jappe, Jyske Bank, for at få slette vores konti. Det kan ikke umiddelbart ske, da vi stadig har et uafklaret forhold med Jyske Bank. Det blev besluttet, at vi lader disse konti fortsætte indtil dette forhold er afklaret.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Holdkærs Ager nr. 15
FM har 3/5 skrevet til Tårnby Kommune, for at få et uddybende svar på vores spørgs-mål om difference i kvadratmeter tallet i byggetilladelse fra 1988 og BBR.

 

Hej Drilon
 
I forlængelse af vores tidligere korrespondance, har vi på vores seneste bestyrelses-møde drøftet dit nedenstående svar af 19.01.2016.
 
Vi ønsker en uddybning omkring arealet i lejlighederne Holdkærs Ager 15,1.tv og Holdkærs Ager 15,1.th.
I oversigten over lejlighedstyper fra 1988 med Brandkommisionens godkendelse pr. 27.10.1988, Tårnby kommunes Bygningsinspektorats godkendelse 09.11.1988 og Byggetilladelse af 14.11.1988 er anført, at lejlighedstype F1 har 3 rum og et areal på 84,8 m2 og lejlighedstype G1 har 4 rum og et areal på 108,2 m2.
De samme lejligheder er i BBR-registret på henholdsvis 109 m2 og 125 m2, hvilket er en difference på henholdsvis 24,2 m2 og 16,8 m2.
Såfremt der foreligger en nyere godkendelse end den fra 1988, som vi er bekendt med, vil jeg meget gerne have en kopi heraf.
 
Jeg ser frem til at høre fra dig.
 
Venlig hilsen
Jan Lerche Egholm
Formand Grf. Tømmerupvang

 

Tårnby Kommune har 25/8 svaret:

 

Hej Jan,
 
De angivet arealer i byggetilladelsen er på selve lejlighederne. BBR arealer tager også fælles arealer og evt altaner med i kvm.
 
Dog kan differencen på 24 kvm lyder lidt stor, men kan også være helt almindelig. Der er f.eks. lejligheder der er tinglyst 60 kvm men i BBR er registret som 85 kvm el-ler mere, da en stor altan og fælles arealer er medregnet.
 
Jeg vil sende sagen i høring til boligselskabet vedr. arealerne på lejligheden + fælles arealer og om de stemmer overens med de angivet i BBR. Der kan muligvis være angivet forkert kvm til BBR.
 
 
Venlig hilsen
 
Drilon Durmishi
Byggesagsbehandler
TÅRNBY KOMMUNE
Plan Byg og Miljø
Amager Landevej 76
2770  Kastrup

 

Vi må afvente hvad der kommer ud af Tårnby Kommunes forespørgsel til Hold Kær-sager.

 

Hegnet
Hegnet er blevet lavet tilfredsstillende, og det til en pris på ca. kr. 5.000 under det til-bud vi accepterede. KS sender en regning til Hyld Agers formand.

 

Brev/mail til skolen vedr. afsætning af børn
NF har konstateret, at det er blevet bedre. Nu holdes der ikke på vendepladsen læn-gere. Der er dog stadig forældre som parkerer ud for nr. 54 og nr. 56 når børnene skal sættes af.
Vi holder øje med udviklingen, og NF har fået vores ”parkeringssedler” som han kan dele nogen ud af hvis det bliver nødvendigt.

 

Trafik Oliefabriksvej
Michael, nr. 45, har kontaktet FM for at høre hvad vi kan gøre for at lægge en dæmper på den til tider meget vilde kørsel der er på Oliefabriksvej. De skilte der viser en kørte hastighed havde kun en kort virkning.
Det blev besluttet, at NF skal tage kontakt til formanden i de grundejerforeninger, der ligger ud til Oliefabriksvej på stykket fra Kongelundsvej til Løjtegårdsvej, for at høre om de vil være med på en fælles henvendelse til kommunen.

 

Rygte om flygtningelejr ved vores Fællesareal
Både KS og Michael, nr. 45, har hørt rygter, fra børnehaven på Ugandavej, der går på, at kommunen påtænker at opføre flygtningeboliger på vores fællesareal og det stykke af Hyld Ager, som ligger mellem vores areal og parkeringspladsen vedbørnehave og fritidshjem. Der skal ifølge rygterne have været nogen ude for at måle op.

 

SEK har kontaktet Tårnby Kommunes tekniske forvaltning, og de meldte telefonisk tilbage, at de efter at have undersøgt sagen måtte melde hus forbi. De har ikke haft folk ud for at måle arealerne op.

 

Fællesareal er ejet af grundejerforeningen, og det vil derfor kræver et salg / udlejning / ekspropriation af arealet, såfremt det skal bruges til andet formål end det nuværende. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen henvendelser fra Tårnby Kommune angående dette.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde holdes tirsdag 11. oktober kl 18:30. Mødet holdes hos NF.

 

Ad. 7 Eventuelt
Ejendomsmægler gebyr. Ifølge KS har vi ikke fået betaling for de seneste tre sager. FM følger op på disse tre sager, der ligger tilbage i forrige bestyrelsesperiode.

Fremover vil vi bede mægler indbetale gebyret inden vi sender informationen til mægler.

 

Mødet slut 20:56.

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen