Referat fra bestyrelsesmøde 15. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde 15. maj 2019, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 13.3.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

 

Ad. 2 Beretning
FM har, som aftalt, tilmeldt vores forening til trikel.dk.

 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby har haft indkaldt til delegeretmøde; men FM kunne ikke deltage.

 

Vi har fået en henvendelse fra et medlem om, at vores tanker om kun at offentliggøre foreningens regnskab på vores hjemmeside, er i strid med de nuværende vedtægter.

 

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Beløbet til dækning af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger overføres til bestyrelsesmedlemmerne 15.5.2018.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 34.177,86
Vejkonto – drift kr. 283.762,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 639.624,08

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Status på generalforsamling
Afvikling af generalforsamlingen gik fint. Med hensyn til det nedsatte ”Bom udvalg” afventer bestyrelsen nyt fra udvalget.

 

Skiltning ”Legende børn”
BM fremskaffer pris på skilt inkl. stander, samt tjekker hos Tårnby Kommune indstil-ling til opsætning. Når BM alligevel har fat i TK skal der spørges om mulighederne for en hastighedsbegrænsning i hele foreningen.

 

Skraldespand på fællesarealet
Bestyrelsen ser ikke at affald på fællesarealet udgør et problem. Der er forsvindende lidt der bliver fjernet når der er fællesarbejde, så dette forslag henlægges.

 

Fartreduktion på Oliefabriksvej
BM kontakter Tårnby Kommune for at høre om de vil lave et fartreducerende tiltag – a la den ved Pilgårdsskolen – ud for Tømmerupvang.

 

Kontakt til omring liggende rideskoler
Problemet med heste på vejene anses ikke for at have et omfang, der berettiger en henvendelse til rideskolerne på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen følger op hvis det udvikler sig til et reelt problem.

 

Vedligeholdelse af stierne
Paragraf 5 i Vejkontoens vedtægter er uklar med hensyn til definitionen af fortov, stier og hvad der er fælles eller ej. Bestyrelsen vil arbejde på et bedre formulering af §5.

 

Ændring af vedtægternes §16
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at medlemmerne kan læse og downloade en ekstrakt med revisionspåtegning og bestyrelsen underskrift på foreningens hjemmeside, samtidig med indkaldelsen til generalforsamling omdeles.

 

Ad. 5 Eventuelt
SEK spurgte, om ikke der til næste generalforsamling skal fremlægges et forslag, der ophæver reserveringen af kr. 5.546,82, som tilbage i 1991, blev lavet med henblik på opsætning af hegn på fællesarealet. Det var der enighed om at gøre.

 

Det blev aftalt, at medlemskab af Facebook gruppen GF Tømmerupvang kræver at man er bosiddende i foreningen.

 

SEK viste hvordan en formular til tilmelding til spisning på generalforsamlingen kan laves på hjemmesiden.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes 28. august 2019 kl. 18:00 hos BM

 

Mødet slut 20:45

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen