Referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold, herunder ajourføring af medlemsliste

Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

Ad. 2 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 15.5.2019 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Beretning
Der blev afholdt delegeret møde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby 15.5.2019. FM deltog ikke, da vi afholdt bestyrelsesmøde samme aften.
Det fremgår af referatet fra delegeretmødet, at aftenmes store emne var den nye persondataforordning (GDPR). Vores forening kommer ikke i problemer, da det eneste vi gemmer på medlemmerne, er navn og husnummer. Desuden fremgår det, at sammenslutningen vil forsøge at få Tårnby Kommune til at lave en generel godkendelse af en bebyggelsesprocent på samtlige grundejerforeninger. FM kontakter sammenslutningens formand, og meddeler, at det ikke er i GFTVs interesse. Hele referatet fra mødet kan læses her: Delegeretmøde 15. maj 2019.

FM har fået en e-mail fra Per Pedersen, Arbejdernes Landsbank vedrørende vores formuekonto. De vil fra 15.8.2019 ikke længere forrente det indestående beløb. FM har kontaktet A.L. for at undersøge, om vi ville være bedre stillet, hvis vi samler alle vores forretninger i A.L. Det vil ikke være tilfældet. Deres gebyrer er alt for høje.

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Alle medlemmer har betalt; men der var 5, der måtte kontaktes en ekstra gang.

Der er overført kr. 50.400 til vejkontoen.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Vi har p.t. overskredet budgettet med kr. 600,-. Det skyldes primært, at Hansen Service ikke har forstået vores budskab om, at fællesarealet kun skal klippes en gang om måneden i perioden maj til oktober. Vi vil følge stramt op på Hansen Service i fremtiden, og fremover vil alle aftaler vedrørende Hansens opgaver ske via e-mail.

KS udarbejder en opgørelse over de opgaver Hansen til dato har sendt faktura på.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Gennemgang af vedtægterne
Diverse ændringer i GFTVs – og Vejkontoens vedtægter blev debatteret. SEK sender nyt oplæg til bestyrelsen. På næste bestyrelsesmøde gennemgår vi oplægget igen. Specielt §6 i GFTVs vedtægter er en hård nød at knække. Alle skal overveje en brug-bar formulering af den paragraf.

Skiltning ”legende børn”
Opsætning af et ”Legende børn” skilt blev diskuteret, og konklusionen blev, at da der, så at sige, aldrig ses legende børn på vores veje, og det forhold, at ingen medlemmer har gjort indsigelser over, at det gamle skilt de seneste 10 år har været ulæseligt på grund af graffiti og falmning, finder bestyrelse ikke et sådant skilt relevant.

Ønsker et medlem et sådant skilt opstillet må der fremsættes et forslag til kommende generalforsamling.

Fartreduktion på Oliefabriksvej
BM har talt med Tårnby Kommune omkring etablering af farthindringer på Oliefabriksvej. Det faldt desværre sammen med, at kommunen fjernede de fartdæmpende foranstaltninger på Ugandavej og ved Pilgårdsskolen, som vi ville henvise til. De er ikke lydhøre over for dette emne. Bestyrelsen opgiver at få gjort noget ved dette problem.

Ved samme lejlighed spurgte BM ind til muligheden for hastighedsbegrænsning i GFTV. Det viser sig, at det er lettere sagt end gjort. Før både politi og kommune vil se på en sådan mulighed, skal der udarbejdes et konkret forslag – med tegninger – og forslaget skal også indeholde et vejbump hvor hastigheden ændres. Da de der kører for stærkt på vores vej formegentlig, vil se højt og flot på en hastigheds-begrænsning, lader vi sagen hvile for nu.

Ad. 6 Næste møde

Næste møde afholdes 9.10.2019 kl. 18:30 hos NF

Ad. 7 Eventuelt
Intet

 

Mødet slut 21:45

 

Jan Lerche Egholm
Formand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen