Referat fra Bestyrelsesmøde 13. 01.2010

Referat af bestyrelsesmøde 13. januar 2010, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)       
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Anette blev budt velkommen i bestyrelsen, og hun accepterede at træde ind på posten som næstformand.

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 21.10.2009 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har fået alt materiale fra Per Sørensen.

FM har fået ændret GFTVs kontakt oplysninger hos Sammenslutningen.

FM deltog 18/11 i Sammenslutningens formandsmøde. Det officielle referat fra mødet blev uddelt til best. Emner var bl.a. vejvedligehold og fibernet.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Ind- og udbetalinger siden sidste møde blev gennemgået.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

”Kassebeholdningen” ser ud som følger:

Foreningskonto    kr. 40.941,-
Aktionærkonto    kr. 5.200,-
Festkonto        kr. 150,-
Vejkonto (bundet)    kr. 369.171,-
Vejkonto (fri)        kr. 110.628,-

Foreningens beholdning af Amagerbank aktier har en værdi på kr. 6.612,-

KS har prøvet at få en bedre forrentning hos Amagerbanken; men da vi er en forening kan vi ikke få lov til at sætte pengene på en højrentekonto.

Best. har besluttet, at det vil være godt at finde et alternativ til Amagerbanken, der p.t. ikke er markedets bedst funderede finanshus. FM og KS arbejder videre med denne sag, og holder – via mail  – best. orienteret om udviklingen. Der skiftes ikke bank før best. har givet grønt lys.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
FM har sendt kopi af den korrespondance Per S. har ført med TK omkring skolesti og hegn ved fællesareal.

Skolesti: Antallet af biler der kommer på vejene for at afsætte børn til SFO og skole er mindre end hidtil; men en lille gruppe af hard core forældre holder ved. BM vil derfor genoptage rutinen med at uddele sedler til forældrene.

Hul i hegn ved fællesareal: FM skriver til ejendomsselskabet, og beder dem udbedre skaden i hegnet.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamling omdeler vi TK’s information vedr. grundejeres pligt til renholdelse af fortove, stier og veje.

BM har endnu engang prøvet at få etableret et møde med Rene Knudsen, TK, for at få en sludder om vejvedligehold; men som tidligere uden held.

BM overtager håndteringen af gravetilladelsesbrevene.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato for den ordinære generalforsamling bliver 20. april 2010, med alternativ dato 13. april 2010. BM tager kontakt til Holdkærs Ager for at aftale lån af fælleshus.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver tirsdag 9. marts 2010 kl. 19:00 hos NF.

FM fremlægger oplæg til beretning.

SEK fremlægger oplæg til indkaldelse.

Ad. 8 Eventuelt
KS laver den tidligere lovede info vedr. Nabohjælp.

Mødet slut 20:20

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen