Referat fra bestyrelsesmøde 15. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde 15. august, klokken 18:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Inspektion af vejvedligehold

Vejene blev gennemgået, og der er en del medlemmer, som skal have en påmindelse om at fjerne ukrudt i rendestene. Ukrudtet kan ødelægge asfaltbelægningen. SEK sender særskilt rapport til FM, der omdeler påmindelser til de berørte medlemmer.

 

Revneforseglingen ser flere steder ud til at være slidt af. NF tager kontakt til entreprenøren for at vende problemet med ham.

 

Ad. 2 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 16.5.2018 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3 Beretning
Udover de to ting, der behandles under Arbejdsopgaver, har der kun været henvendelser fra ejendomsmæglere vedrørende nr. 12, 37 og 69. FM har besvaret disse, og bedt mæglerne indbetale vores gebyr.

 

Ad. 4 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Til Hansen Service, er der betalt kr. 2087,50,- for tre gange græsslåning, kantklipning og sprøjtning.

 

Arbejdernes Landsbank har trukket et depotgebyr på kr. 22,50 for depotet med de værdiløse Amagerbank aktier.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 67.053,96
Vejkonto – drift kr. 283.762,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 638.773,39

 

Der er tilsyneladende flere medlemmer, som ikke har kunnet finde ud af, at de fik indbetalingsinformationen for kontingent på et ”brev” i stedet for på et indbetalingskort. KS har måttet rykke 20 medlemmer for betaling. Alle har betalt nu. Vi fortsætter med at udsende information og kontingent på den nye måde.

Ad. 5 Arbejdsopgaver
Fældning af træ på Fællesarealet
Holdkærparken har bedt os om at fælde det fyrretræ, som står helt ud i skellet til Holdkærparkens vej. Træets rødder ødelægger deres fortov. Det ønske vil vi efterkomme, og der er p.t. indkommet et tilbud på opgaven. Det lyder på kr. 11.250,00 inkl. moms. Vi indhenter et par tilbud mere før opgaven iværksættes.

 

Ansøgning om forhøjelse af bebyggelsesprocenten
FM har modtaget svar fra Tårnby Kommune på vores henvendelse vedrørende ændring af bebyggelsesprocenten til 30%. Kommunen mener, at vi ved at få lavet denne ændring, kan komme til at skyde os selv i foden fordi, der er en del meget små grunde i foreningen. Byplanvedtægten giver allerede mulighed for at bygge op til 170 m2 i 1½ plan og 150 m2 i et plan.
FM skriver til kommunen, og beder dem se bort fra vores ønske om ændring af byplanen.

 

BM kontakter Hansen Service og får dem til at sprøjte mod ukrudt i kantsten rundt om fællesarealet.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes 17. oktober 2018 kl. 18:30 hos NF.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet

 

Mødet slut 20:05

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen